Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław Wilczyński"

Development of the Electrical Industry in Poland

Czytaj za darmo! »

The paper presents the history, the present state and the basic trends of the Polish electrical industry which was initiated towards the close of the XIX century, i.e. still at the time of the partitions of Poland. In the period of over 100 years the industry was many times transformed, not only with respect of participation in the national industry but first of all with respect of its internal structure. All in all, this branch of industry can be called a success, because the electrical engineering influences - if not in a direct way then in an indirect way - almost all areas of life and economy. Streszczenie. W artykule przedstawiono historię, stan obecny i podstawowe trendy dotyczące polskiego przemysłu elektrotechnicznego, który został zapoczątkowany u schyłku XIX w., czyli jeszcze pod zaborami. W okresie przeszło 100 lat dokonało się jego wielokrotne przeobrażenie nie tylko pod względem udziału w krajowym przemyśle, ale przede wszystkim pod względem jego wewnętrznej struktury. Summa summarum tę gałąź przemysłu można nazwać gałęzią sukcesu, bowiem elektrotechnika ma — jeśli nie bezpośredni to pośredni — wpływ na prawie wszystkie dziedziny życia i gospodarki. (Historia, stan obecny i perspektywy polskiego przemysłu elektrotechnicznego). Słowa kluczowe: przemysł elektrotechniczny, historia. Keywords: electrical industry, electrical devices. economics of industry. Preface The activities of the electrical industry on Polish territory started over 100 years ago. The paper is only limited to some facts and figures which testify to the fact that the development trends become stronger and stronger (despite various adversities) and that its importance for national economy is still growing. Begin of electrical industry on Polish territory The development of the electrical industry was initiated by starting some enterprises towards the close of the XIX century, on the territory of Poland, anexed at the time by Russia and Austria.[...]

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI 1946 - 2011 65 lat dla polskiej elektrotechniki

Czytaj za darmo! »

65 lat działalności Instytutu Elektrotechniki, największej w Polsce bazy naukowo-badawczej w zakresie elektrotechniki. Zmieniające się w różnych etapach tego okresu stawiane przed Instytutem zadania i wyzwania wynikające z bieżących i perspektywicznych potrzeb gospodarki narodowej. Zmieniające się jednocześnie możliwości i uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne realizacji tych zadań. Ważniejsze prace naukowobadawcze i rozwojowe zrealizowane w Instytucie w kolejnych okresach jego działalności. Perspektywy dotyczące działalności Instytutu Elektrotechniki w nadchodzących latach w świetle m.in. nowych przepisów reformujących polską naukę. Abstract. 65 years of activity of the Electrotechnical Institute, the greatest in Poland scientific-research basis in the range of electrotechnics. The changing in the various stages of that period tasks and challenges posed before the Institute, resulting from the current and perspective needs of the national economy. Varying at the same time possibilities and internal and external realization conditions of those assignments. The more important scientific-research and development works realized at the Institute during the successive periods of its activity. Perspectives concerning the activity of the Electrotechnical Institute in the coming years in the light of among athers the new regulations reforming the Polish science. (The Electrotechnical Institute 1946 - 2011, 65 years for Polish electrotechnics, successes, difficulties, perspectives) Słowa kluczowe: Instytut Elektrotechniki, 65 lat, osiągnięcia, problemy. Keywords: Electrotechnical Institute, 65 years, achievements, problems. Wprowadzenie Za datę powstania Instytutu Elektrotechniki przyjmuje się 1 września 1946 roku kiedy istniejący wówczas od roku Państwowy Instytut Wysokonapięciowy został przekształcony w Państwowy Instytut Elektrotechniki. Zmiana nazwy była konsekwencją rozszerzenia zakresu działalności Instytutu na całą elektrotechnikę. W pier[...]

Przemysł elektrotechniczny w Polsce - rozwój w latach 2004-2014 DOI:10.15199/74.2015.7.2


  Działalność przemysłu elektrotechnicznego na terenach Polski datuje się od przeszło 100 lat. W niniejszym artykule ograniczono się do przedstawienia tylko niektórych faktów i liczb, które świadczą o tendencji rozwoju tego przemysłu i jego rosnącego znaczenia w krajowej gospodarce - mimo różnych przeciwności. Krótki rys historyczny Rozwój przemysłu elektrotechnicznego na terenach Polski został zapoczątkowany utworzeniem u schyłku XIX w. kilku przedsiębiorstw w zaborach rosyjskim i austriackim. Wartość rocznej produkcji ówczesnych przedsiębiorstw elektrotechnicznych szacuje się na kilka milionów rubli, zatrudnienie na ok. 1,5 tys. pracowników, Mgr inż. Janusz Nowastowski - Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Bydgoszcz, prof. ndzw. dr hab. Wiesław Wilczyński - Instytut Elektrotechniki Warszawa (janusz.nowastowski@elektrotechnika.org.pl) II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ TABELA I. Produkcja sprzedana urządzeń elektrycznych od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. rośnie w sposób bardzo stabilny i w szybkim tempie - poniżej przedstawiono dane dotyczące wartości sprzedaży, w cenach bieżących (mln zł) Lata Przemysł przetwórczy Przemysł elektryczny Przemysł elektroniczny sprzedaż [mln zł] zatrudnienie [tys.] sprzedaż [mln zł] zatrudnienie [tys.] sprzedaż [mln zł] zatrudnienie [tys.] 2004 576 838 2503 19 013 90 14 725 44,6 2005 590 267 2163 19 485 72,7 17 742 46,2 2006 667 366 2225 26 592 79,5 24 399 51,2 2007 760 819 2351 30 366 90 29 094 60,2 2008 800 176 2431 31 855 97,2 26 761 63,7 2009 741 741 2262 34 379 90,2 28 832 57,5 2010 814 957 2230 38 093 89,9 38 861 61,6 2011 950 361 2251 41 827 93,9 34 751 58,7 2012 985 321 2218 43 099 92,6 34 743 56 2013 1 031 402 2029 46 061 90 32 046 48 Prognoza 2014 +4,8% +1,80% +6,20% +0,40% +7,0% +3,6% Dane GUS dotyczące całej zbiorowości firm danej branży. TABELA II. Zestawienie ważniejszych danych dla firm zatrudniających ponad 49 pracowników w branżach elektroni[...]

Statyczna metoda badania właściwości magnetycznych walcowych próbek magnesów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę badania właściwości magnetycznych próbek magnesów za pomocą zmierzonej indukcji pola zewnętrznego wytworzonego między biegunami elektromagnesu, zmierzonej indukcji w szczelinie nad powierzchnią próbki oraz obliczonych wartości natężenia pola odmagnesowującego. Pokazano, że tą metodą można badać również próbki magnesów o dużej koercji. Abstract. A method of magnets characterization on the base of measurement of induction of external magnetic field generated between electromagnet poles and induction in the gap over sample surface and calculation of demagnetizing magnetic field strength was presented in this paper. It was shown that this method is also appropriate for magnets with high coercivity. (Static method of cylindrical magnets magnetic properties measurement) Słowa kluczowe: magnesy, badanie, metoda statyczna. Keywords: magnets, measurement, static method Wstęp Namagnesowane magnesy są trwałymi źródłami pola magnetycznego. Jeśli źródłem zewnętrznego pola jest tylko magnes, to natężenie pola w magnesie jest bezwzględnie mniejsze od jego koercji. W procesie magnesowania musi być wytworzone natężenie pola zewnętrznego powodujące nasycenie magnesu. Przyjmuje się, że nasycenie zostanie osiągnięte, jeśli natężenie pola w magnesie będzie nie mniejsze od pięciokrotnej koercji magnesu. Właściwości magnetyczne magnesu charakteryzują zależności polaryzacji magnetycznej od natężenia pola oraz indukcji magnetycznej od natężenia pola. Zależności te wystarczy mierzyć w zakresie wartości natężenia pola nie większych od koercji. Badana próbka magnesu musi być jednak wcześniej namagnesowana do nasycenia. Dla prawidłowości pomiarów jednorodna próbka magnesu musi być także (w odpowiednim zakresie natężeń pól) jednorodnie magnesowana w miejscach, w których jest badana. Do badania właściwości magnetycznych próbek magnesów są stosowane metody, w których indukcja w próbce jest mierzona tylko metodą indukcyjną. Indukcji nie [...]

Modern core materials for efficient power distribution transformers

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia potencjalne korzyści, m.in. znaczące obniżenie strat energii, wynikające z zastosowania materiałów amorficznych w magnetowodach transformatorów rozdzielczych. (Nowoczesne materiały rdzeniowe dla wydajnych transformatorów rozdzielczych). Abstract. The paper surveys a potential for substantial loss reduction in power engineering distribution transformers, which can be obtained by the application of amorphous materials in their magnetic circuits. Keywords: amorphous materials, distribution transformers, energy loss Słowa kluczowe: materiały amorficzne, transformatory rozdzielcze, straty energii. Introduction Transformers are indispenable components of power engineering systems. The issues of saving electric energy, cutting down its costs and harmful effects on the[...]

Poprawa dokładności predykcji strat energii w materiałach magnetycznych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono statystyczny algorytm pozwalający na uzupełnienie danych pomiarowych, które są wykorzystywane w opisie zależności stratności w funkcji indukcji magnetycznej i częstotliwości. Zależności takie, podawane niekiedy przez producentów materiałów magnetycznych, są przydatne dla celów projektowych elementów indukcyjnych urządzeń elektrycznych. W pracy wykazano, że uzupełnienie danych pomiarowych o statystycznie wygenerowane dane pozwala na obniżenie błędu estymacji takiej zależności. Wielkość tego błędu przekłada się na przewymiarowanie rdzeni magnetycznych w urządzeniu elektrycznym, co pociąga za sobą niepotrzebne koszty Abstract. In the paper a statistical algorithm, which allows us to supplement the measurement data, used in the descriptions of the dependencies of loss densities on flux density and frequency. These dependencies, given sometimes by the producers of electrical steel, are useful for purposes of design of inductive components in electric devices. In the paper it was proved, that supplementing of measurement data with statistically generated ones allows us to diminish the estimation error concerning the predicted dependence. The error quantity is relevant when over-dimensioning of magnetic cores in electric devices is concerned, which could incur unnecessary costs. (Improvement of the prediction of the loss of magnetic materials) Słowa kluczowe: predykcja strat mocy, metoda Monte Carlo, regresja nieliniowa, orientowane i nieorientowane stale elektrotechniczne. Keywords: core loss prediction, Monte Carlo method, nonlinear regression, oriented and non-oriented electrical sheets. Wstęp Podstawowym parametrem w projektowaniu i analizie pracy magnetowodów urządzeń elektrycznych jest stratność materiału stosowanego w ich konstrukcji. Jej wartość jest zwykle podawana w katalogach producentów materiałów przy określonej wartości indukcji. Dla blach elektrotechnicznych wynoszą one 1,5 oraz 1,7 T przy częstotliwości 50[...]

Wyznaczanie gęstości mocy czynnej metodą planimetrowania pętli histerezy

Czytaj za darmo! »

Pokazano, że dla wyznaczenia gęstości mocy czynnej w próbce blachy elektrotechnicznej metodą planimetrowania pętli histerezy nie jest konieczny pomiar wartości chwilowych w równych odstępach fazowych. Nie jest również konieczne, aby odstępy fazowe dokładnie wypełniały okres. Te właściwości powodują, że metoda nadaje się do wyznaczania mocy próbek w zakresie dużych wartości chwilowych prądu magnesującego. Abstract: It was shown that the measurement of instantaneous values in equal time intervals is not necessary to determine an active power density in electrical steel by means of hysteresis loop area planimetry. It is not also necessary accuracy filling of period by intervals between samples, These properties makes this method appropriate for determining of samples power in the range of high instantaneous values of magnetizing current. (Determination of active power density by method of hysteresis loop area planimetry) Słowa kluczowe: blachy elektrotechniczne, moc czynna, powierzchnia pętli histerezy. Keywords: electric al steel, active power, hysteresis loop surface Wstęp Obecnie moc przekształcanej na ciepło i pracę energii elektrycznej (moc czynną) wyznacza się najczęściej metodą cyfrową. Moc czynna jest wyliczana za pomocą estymatora iloczynu skalarnego na podstawie ciągów synchronicznie zmierzonych wartości chwilowych (próbek) napięcia i prądu. Gęstość mocy czynnej w próbce materiału magnetycznego wyznacza się dzieląc moc czynna przez masę próbki. Estymator iloczynu skalarnego wymaga równomiernego rozłożenia próbek w okresie przebiegu napięcia i prądu oraz dokładnego wypełnienia okresu przez odstępy między próbkami. Trudności spełnienia tych warunków oraz błędy pomiaru wartości chwilowych napięcia i prądu powodują, że mocy czynnej, przy dużym udziale mocy biernej, nie można wyznaczyć z odpowiednią dokładnością za pomocą estymatora iloczynu skalarnego [1]. Bezpośrednio z podstawowych równań elektrodynamiki otrzymuje się zależn[...]

Nanoskopowa analiza orientacji domen magnetycznych z wykorzystaniem technik bliskiego pola

Czytaj za darmo! »

NiFe thin films deposited onto Si substrate at room temperature via impulse magnetron sputtering. Magnetron deposition was carried out in sputtering power 550 W and different argon pressure (0.4, 1.0, 4.0 Pa). The ferromagnetic layers thicknesses were 80, 150 and 120 nm respectively. The samples were characterized by X-Ray diffraction. Effect of sputtering parameters on domain structure, as explored by magnetic force microscopy (MFM), was focused. The investigation showed a variety of magnetic domain microstructures (Utilisation of Near Field Microscopy for Nanoscopic Analysis of Magnetic Domain Orientation). Streszczenie. Cienkie warstwy NiFe otrzymano na szkle kwarcowym za pomocą impulsowego rozpylania magnetronowego. Proces nakładania prowadzono przy stałej mocy (550 W) i różnym ciśnieniu gazu roboczego (0,4, 1,0, 4,0 Pa). Zbadano strukturę domenową otrzymanych warstw za pomocą mikroskopii sił magnetycznych (MFM). Grubość powłok zawierała się w przedziale od 80 do 150 nm. Keywords: magnetic force microscopy, magnetic domains, thin films Ni-Fe, magnetron sputtering. Słowa kluczowe: mikroskopia sił magnetycznych, domeny magnetyczne, cienkie warstwy Ni-Fe, rozpylanie magnetronowe. Wstęp Nanotechnologia, będąca nowym kierunkiem nauki, powstałym w wyniku intensywnego jej rozwoju umożliwia prowadzenie badań na poziomie mikro- i nanoskopowym. Stosowanie nieustannie rozwijanych, nowoczesnych narzędzi badawczych pozwala na określenie właściwości materiałów trudnych lub niemożliwych do opisania za pomocą tradycyjnych metod. Mikroskopia bliskiego pola, w szczególności mikroskopia sił atomowych (AFM, ang. Atomic Force Microscopy) dostarcza informacji na temat różnych właściwości powierzchni badanego obiektu [1, 2]. Możliwe jest to dzięki pomiarowi sił Van der Waalsa, lepkości, magnetycznych i elektrostatycznych występujących między badaną powierzchnią, a skanującym ostrzem znajdującym się w odległości od uła[...]

Modelling the influence of anisotropy on magnetic properties in grain-oriented steels

Czytaj za darmo! »

The paper presents an anisotropy model of magnetic properties based on the concept of coenergy. The proposed model is verified for chosen grades of grain-oriented electrical steel. It is shown, that it is possible to predict magnetization curves for arbitrary values of angle  on the basis of measurements, made in two directions of sample. Streszczenie. W artykule przedstawiono model anizotropii właściwości magnetycznych oparty o koncepcję ko-energii. Zaproponowany model został zweryfikowany dla orientowanych blach elektrotechnicznych o wybranych grubościach. Wykazano możliwość uzyskania pętli histerezy dla dowolnego kąta  wycięcia próbki, w oparciu o pomiary wykonane wyłącznie w dwóch kierunkach. (Modelowanie wpływu anizotropii na własności magnetyczne orientowanej blachy elektrotechnicznej) Keywords: anisotropy, Fröhlich equation, grain-oriented steel, modified elliptic model. Słowa kluczowe: anizotropia, równanie Fröhlich, orientowana blacha elektrotechniczna, zmodyfikowany model eliptyczny. Introduction In order to tailor the operation point of magnetic circuits in electric machines it is necessary to take the anisotropy phenomenon into account [1-4]. Even the so-called isotropic steels can reveal a significant anisotropy [5-7]. There is a number of challenging problems with magnetic measurements carried out under rotational magnetization flux [8-13]. It is thus desirable to focus on these descriptions of magnetization processes, which make it possible to determine the B H    dependencies at an arbitrary angle from measurements carried out in two orthogonal directions. There exists a number of engineering approaches to address this issue. As pointed out by Cornut et al. [14], some of developed CAD models are not thermodynamically coherent. Péra et al. have advanced a relatively simple 2D numerical representation of magnetic properties for anisotropic materials based on coenergy modeling[...]

 Strona 1  Następna strona »