Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Owsiński"

Analiza rozkładu pola elektrycznego w termokurczliwej głowicy kablowej z wadą montażu DOI:10.15199/13.2016.11.13


  Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza rozkładu pola elektrycznego termokurczliwej głowicy kablowej SN z zaimplementowanymi błędami montażu. Błędy takie powodują powstanie obszarów o dużej niejednorodności pola mogących znacząco skrócić żywotność osprzętu kablowego, czego przyczyną może być, np.: niedokładne okorowanie kabla, nierównomierne obkurczenie czy brak taśmy sterującej. Słowa kluczowe: głowica kablowa, błąd montażu, rozkład pola.Linie kablowe są i będą nieodłącznym elementem systemów energetycznych, a ich znaczenie rośnie głównie przez rozrost aglomeracji miejskich, w których pozwalają one zaoszczędzić przestrzeń oraz zapobiegają szpeceniu krajobrazu liniami napowietrznymi. Każdy odcinek linii kablowej jest zakończony głowicami kablowymi, będącymi jej newralgicznym punktem. Głowica powinna być tak skonstruowana, by jak najlepiej odtworzyć izolację kabla, wyrównać rozkład pola elektrycznego oraz zabezpieczyć kabel przed penetracją jego struktury przez czynniki zewnętrzne, np. wilgoć. Obecny szybki rozwój rynku urządzeń elektroenergetycznych powoduje wzrost ilości firm oferujących swoim odbiorcom coraz nowsze produkty w możliwie niskich cenach. Przetargi organizowane w oparciu o kryterium najniższej ceny przyczyniają się do wprowadzenia na rynek produktów, przy produkcji, których zastosowano kompromis dla parametrów cena i jakość. Obniżenie ceny wiąże się najczęściej z obniżeniem jakości samych produktów. Wymusza to konieczność kontroli jakości i niezawodności wdrażanych do eksploatacji urządzeń. Ich badania wykonywane w niezależnych jednostkach badawczych w oparciu o wymagania odpowiednich norm przedmiotowych pozwalają dokonać obiektywnej oceny omawianych produktów. W przypadku badania osprzętu kablowego znormalizowane[...]

Badanie rozkładu temperatury w zestyku płaskim DOI:10.15199/74.2015.6.3


  Ze względu na brak szczegółowej analizy rozkładu temperatury niezbędnej przy projektowaniu torów wielkoprądowych i zestyków, projektanci zmuszeni są do stosowania dużych poprawek inżynierskich. W artykule przedstawiono sposób podejścia do wyznaczenia rozkładu temperatury w torze prądowym z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych. Wyniki rozważań teoretycznych potwierdzono badaniami eksperymentalnymi. Możliwości oprogramowania pozwalają na opracowywanie wytycznych dotyczących projektowania i budowy torów wielkoprądowych - w tym zestyków o skomplikowanych kształtach i wymiarach oraz wykorzystania innych materiałów niż miedź. Przykładem może być typoszereg torów miedzianych na napięcie do 400 V, gdzie prądy znamionowe w zakresie od 1 kA do 6,3 kA wynoszą: 1, 1,25, 1,6, 2,0, 2,25, 2,50, 3,0, 3,6, 4,25, 4,4, 5,3 i 6,3 kA. Nasuwa się pytanie, jak należy dobierać tory wielkoprądowe i zestyki w przypadkach nie sklasyfikowania w typoszergu? Nie zawsze wytyczna 1 A/mm2 jest wystarczająca. Jest wiele czynników wpływających na ostateczny przekrój toru prądowego oraz kształt i rodzaj zestyku. Przytoczone rozważania umożliwiają wykorzystanie zaproponowanego modelu jako instrukcji postępowania w takich właśnie sytuacjach. Przedmiotem przeprowadzonej analizy teoretycznej i eksperymentalnej przepływu ciepła, rozkładu temperatury i gęstości prądu w zestyku toru wielkoprądowego było wyznaczenie optymalnej konstrukcji takiego zestyku. Celem badań zarówno symulacyjnych jak i eksperymentalnych był odpowiedni dobór optymalnych parametrów zestyku, dla których transport energii odbywałby się przy jak największej sprawności. Analizowano także zjawiska fizyczne zachodzące w torach wielkoprądowych i zestykach podczas przepływu prądu znamionowego ciągłego. Dokonano weryfikacji cech konstrukcyjnych zestyku wielkoprądowego szczególnie istotnych z punktu widzenia wymagań stawianych tego rodzaju układom. Celem było również opracowanie pewnego, [...]

Narażenia na pole elektromagnetyczne personelu Laboratorium Wielkoprądowego DOI:10.15199/48.2016.10.43

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zagadnienia związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na personel zatrudniony w Laboratorium Wielkoprądowym. Podano rozmieszczenie stref występujących w sąsiedztwie źródeł zasilania oraz badanych obiektów. Wykazano, że w celu minimalizacji oddziaływania pola elektromagnetycznego na obsługę konieczne jest właściwe przygotowanie urządzeń pomiarowych i probierczych oraz lokalizacja stałych stanowisk pracy. Abstract. In this article issues related to electromagnetic field's influence on personnel of the High Current Laboratory were described. Arrangement of zones occurring near the power supplies and test objects was given. It has been shown that in order to minimize the impact of electromagnetic field on laboratory's personnel it is required to have a correct configuration of test and measurement accessories and location of work places. (Exposure to electromagnetic field of personnel of High Current Laboratory). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, PEM, strefy ochronne, Laboratorium Wielkoprądowe. Keywords: electromagnetic field, EMF, safety zones, High Current Laboratory. Wstęp Tematyka narażenia na działanie pola elektromagnetycznego różnych grup pracowników jest bardzo szeroka. W ostatnim czasie można również zaobserwować wzrost ilości literatury opisującej omawiane zagadnienie. Istnieje grupa pracowników zajmująca się badaniami laboratoryjnymi urządzeń wdrażanych do eksploatacji, w przypadku której określenie narażeń na pole elektromagnetyczne (PEM) jest znacząco utrudnione. Laboratoriów zajmujących się, między innymi, próbami nagrzewania urządzeń za pomocą prądów AC lub DC o wartościach dochodzących nawet do 20 kA jest stosunkowo niewiele. Stąd informacje o narażeniu na PEM dla tej grupy zawodowej są praktycznie nieobecne w literaturze i nieosiągalne do dalszych analiz. Z uwagi na różnorodność konfiguracji stanowisk probierczych nie jest łatwym zadaniem określenie stałych narażeń wys[...]

 Strona 1