Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Waldemar Woliński"

Ukazujemy się już 80 lat

Czytaj za darmo! »

W styczniu 1933 r. ukazał się pierwszy zeszyt miesięcznika Wiadomości Elektrotechniczne pod naczelną redakcją prof. Mieczysława Pożaryskiego. Redaktorem wydania był inż. elektryk Włodzimierz Kotelewski, wydawcą - Wydawnictwo czasopisma "PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY" Sp. z ogr. odp. w Warszawie. Zeszyt liczył 26 stron i cieszył się dużym powodzeniem wśród producentów urządzeń elektrycznych, przewodów, kabli, osprzętu i zakładów instalatorskich, którzy licznie zamieścili w nim materiały reklamowe. W oryginalnej nocie Od Redakcji czytamy: Brak specjalnego fachowego pisma, poświęconego całkowicie zagadnieniom z dziedziny praktyki elektrotechnicznej, skłania nas do podjęcia wydawania miesięcznika p.n. "Wiadomości Elektrotechniczne". Na łamach nowego czasopisma znajdzie każdy fachowiec elektryk omówienie pożytecznych dla siebie wiadomości, podanych w sposób jaknajbardziej przystępny, nie wymagający pr[...]

Ocena pracy transformatorów 110/SN podczas zwarć w sieci rozdzielczej DOI:10.15199/74.2015.3.8


  ostatnich latach na terenie Oddziału Białystok wystąpiło kilka przypadków uszkodzenia transformatorów 110/SN. Wymagały one przewozu do bazy remontowej. Demontaż transformatora 110/SN z danej rozdzielni stwarza nie tylko problemy logistyczne z przewozem danej jednostki, ale także problemy ruchowe związane z zabezpieczeniem dostawy energii na danym terenie. Nie zawsze jest możliwość zainstalowania odpowiedniej jednostki rezerwowej, ponieważ nie zawsze jest ona do dyspozycji. Oddając transformator do bazy remontowej nie zawsze wiemy, jaki będzie czas naprawy oraz zakres uszkodzenia. W ubiegłym wieku wycofano znaczną partię transformatorów "wiekowych", które nie spełniały aktualnych parametrów technicznych w zakresie strat i parametrów eksploatacyjnych. Stąd tradycyjna rezerwa magazynowa w tym zakresie praktycznie przestała istnieć. Od lat na łamach prasy technicznej i w czasie specjalistycznych konferencji publikowaliśmy doświadczenia eksploatacyjne związane z oceną działania zabezpieczeń i automatyki obsługującej transformatory kategorii II [1-5]. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają wysoką skuteczność działania zainstalowanych zabezpieczeń oraz ich selektywność. Potwierdzają także zasadę prawidłowej współpracy z wyłącznikami mocy zainstalowanymi w polach transformatorów. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nie wystąpił przypadek zniszczenia transformatora 110/SN na stanowisku pracy, m.in. dzięki instalacji po stronie 110 kV zabezpieczeń autonomicznych. Filozofia instalacji zabezpieczeń elektroenergetycznych do ochrony transformatora nie zmieniła się od lat [6-8]. Tradycyjne zabezpieczenia elektromechaniczne i analogowe są powszechnie wypierane przez zabezpieczenia mikroprocesorowe. W roku 2009 prawie 70% zabezpieczeń różnicowych transformatorów w Oddziale Białystok stanowiły zabezpieczenia cyfrowe [2, 5]. Na koniec roku 2013 w Oddziale Białystok eksploatowano 101 transformatorów 110/SN. W tab. I przedstawiono mo[...]

Rozmowa z kandydatem na prezesa SEP - Piotrem Szymczakiem DOI:


  Z satysfakcją przyjąłem nominację Członków Honorowych SEP do pełnienia przeze mnie funkcji prezesa SEP w następnej kadencji. Ale jeszcze bardziej cieszy mnie poparcie w wyborach młodych elektryków. Z Piotrem Szymczakiem, prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich w kadencji 2014-2018, rozmawiał Krzysztof Waldemar Woliński - redaktor naczelny miesięcznika Wiadomości Elektrotechniczne. Dobiega końca pierwsza kadencja pełnienia funkcji prezesa SEP. Jaki był SEP, kiedy Kolega zaczynał jako prezes? Pierwszą kadencję w roli prezesa SEP odebrałem jako legitymację do wprowadzenia zmian programowych w Stowarzyszeniu i organizacyjnych w Biurze SEP, wprowadzenia transparentnych zasad działania organów, zakończenia sporów pomiędzy członkami w myśl zasady "SEP - Stowarzyszeniem Przyjaciół". Wybór nie tylko dał mi osobistą satysfakcję, ale również siłę do koordynowania działań naszego Stowarzyszenia, w którym funkcjonuje przecież ponad 23 tys. członków, zgromadzonych w blisko 100 jednostkach organizacyjnych, w tym w 50 Oddziałach. Obejmując stanowisko prezesa SEP, uważałem, że powinniśmy budować mocną pozycję w strukturach demokratycznego państwa, włączyć się w rozwój polskiego przemysłu, promować rozwiązania techniczne, ale jednocześnie powinniśmy się bronić przed zbyt mocnym zbiurokratyzowaniem, "zurzędniczeniem". Na początku kadencji spotkałem się z wieloma problemami, które zostały wcześniej poruszone na Walnym Zjeździe Delegatów w Szczecinie i następnie zostały przedstawione w tzw. "Raporcie Otwarcia". Dokument jest wnikliwą diagnozą sytuacji SEP na początku kadencji. Ujawnił niepokojące zjawiska związane z naszą organizacją. Pracowaliśmy nad nim społecznie, sami - bez angażowania zewnętrznych firm audytorskich. Zajęło nam to trochę czasu, ponieważ chcieliśmy, żeby był on rzetelny. Wypływające wnioski wdrażaliśmy od razu, nie czekając na końcowe przyjęcie dokumentu. Udało się? Przez ostatnie cztery lata SEP utrzymało pozycję lidera[...]

Magazynowanie energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym


  Podstawowym wyzwaniem stojącym przed gospodarką każdego kraju jest zapewnienie dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej. Ze względu na wytyczne Unii Europejskiej (dyrektywy [7] oraz krajowe programy rozwoju "Polityka energetyczna Polski do 2030" [24]) każdy kraj jest zobowiązany do ograniczenia ilości szkodliwych substancji, które są ubocznym produktem w procesie wytwarzania energii elektrycznej. Stąd też coraz większym zainteresowaniem cieszą się różnego rodzaju odnawialne źródła energii. Odnawialne źródła energii mają zarówno wady jak i zalety. Podstawową zaletą źródeł, które wykorzystują energię wiatru lub promieniowania słonecznego, jest ich powszechna dostępność. Głównym problemem jest okresowa możliwość ich wykorzystania, przeważnie niepokrywająca się z okresowością przebiegu zapotrzebowania na energię elektryczną. Powstaje więc problem, jak zagospodarować nadwyżki energii elektrycznej, wyprodukowanej dzięki odnawialnym źródłom energii, gdy nie ma na nią zapotrzebowania, a jednocześnie zapewniając możliwość jej wykorzystania w okresach deficytu. Zasobnik energii może stanowić interwencyjne źródło w czasie awarii lub nagłego wzrostu obciążenia, a także służyć jako źródło rozruchowe konwencjonalnych elektrowni cieplnych w okresie awarii typu blackout [26]. Z tego względu w układach z alternatywnymi źródłami energii jednym z najważniejszych zagadnień staje się problematyka dotycząca możliwości i sposobów magazynowania energii elektrycznej [30]. W grudniu 2011 r. Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IEC opublikowała "Białą księgę" dotyczącą systemów magazynowania energii elektrycznej ("Electrical Energy Storage - White Paper"). Jest to dokument porządkujący tematykę magazynowania energii ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych systemów oraz najpopularniejszych trendów ich zastosowania [9]. Magazynowanie energii elektrycznej w zasobnikach instalowanych w KS E należy rozpatrywać z punktu widzenia ich wielkości. Mo[...]

 Strona 1