Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Tymochowicz"

Modelowanie i analiza dynamiki ruchu styków na przykładzie styku tulipanowego DOI:10.15199/48.2015.04.18

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę dynamiki ruchu styków. Dokonano optymalizacji konstrukcji układu stykowego na przykładzie zestyku tulipanowego. Przedstawiono możliwości wykorzystania program SolidWorks do analizy dynamiki ruchu styków. Abstract. This work presents an analysis of dynamics process for electric contacts, along with means to optimize constructions of this type (through an appropriate selection of their sizes and shape). Formulated are the final conclusions from the research carried out with the help of Solid- Works software. (The modelling and analysis of dynamics of contact system on example of tulip contact). Słowa kluczowe: szynoprzewody, tory wielkoprądowe, zestyki Keywords: current guages, contact system, electric apparatus Wprowadzenie Parametry procesu łączeniowego aparatu elektrycznego ściśle zależą od parametrów i właściwości kinematycznych, dynamicznych i strukturalnych mechanizmu, który odpowiada za ruch styku ruchomego. Do zadań tego mechanizmu należy niezawodne przesuwanie w zamierzony sposób zestawu styków ruchomych oraz podtrzymanie docisku styków w stanie ich styczności. Od części mechanicznej zestyków łączeniowych wymaga się niezawodnego utrzymywania stanu styczności niezależnie od parametrów znamionowych aparatu. Temperatura całej konstrukcji musi być utrzymana na poziomie umożliwiającym stabilne warunki pracy, co określają również odpowiednie normy. Mechanizm powinien być odporny na zjawisko sczepiania się styków podczas łączenia prądów roboczych i zakłóceniowych oraz podczas przewodzenia prądów zwarciowych. Ma to bezpośredni związek z temperaturą pracy styków oraz zjawiska odskoku styków. Ważna jest również minimalizacja zużycia styków podczas łączenia prądów. W procesie łączenia na zestyki działa szereg sił. Można je podzielić ze względu na źródło, z którego pochodzą. Gdyby między układem zestykowym nie było różnicy potencjałów, wraz z zetknięciem się styków nie popłynąłby prąd, a zatem nie poja[...]

Badanie rozkładu temperatury w zestyku płaskim DOI:10.15199/74.2015.6.3


  Ze względu na brak szczegółowej analizy rozkładu temperatury niezbędnej przy projektowaniu torów wielkoprądowych i zestyków, projektanci zmuszeni są do stosowania dużych poprawek inżynierskich. W artykule przedstawiono sposób podejścia do wyznaczenia rozkładu temperatury w torze prądowym z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych. Wyniki rozważań teoretycznych potwierdzono badaniami eksperymentalnymi. Możliwości oprogramowania pozwalają na opracowywanie wytycznych dotyczących projektowania i budowy torów wielkoprądowych - w tym zestyków o skomplikowanych kształtach i wymiarach oraz wykorzystania innych materiałów niż miedź. Przykładem może być typoszereg torów miedzianych na napięcie do 400 V, gdzie prądy znamionowe w zakresie od 1 kA do 6,3 kA wynoszą: 1, 1,25, 1,6, 2,0, 2,25, 2,50, 3,0, 3,6, 4,25, 4,4, 5,3 i 6,3 kA. Nasuwa się pytanie, jak należy dobierać tory wielkoprądowe i zestyki w przypadkach nie sklasyfikowania w typoszergu? Nie zawsze wytyczna 1 A/mm2 jest wystarczająca. Jest wiele czynników wpływających na ostateczny przekrój toru prądowego oraz kształt i rodzaj zestyku. Przytoczone rozważania umożliwiają wykorzystanie zaproponowanego modelu jako instrukcji postępowania w takich właśnie sytuacjach. Przedmiotem przeprowadzonej analizy teoretycznej i eksperymentalnej przepływu ciepła, rozkładu temperatury i gęstości prądu w zestyku toru wielkoprądowego było wyznaczenie optymalnej konstrukcji takiego zestyku. Celem badań zarówno symulacyjnych jak i eksperymentalnych był odpowiedni dobór optymalnych parametrów zestyku, dla których transport energii odbywałby się przy jak największej sprawności. Analizowano także zjawiska fizyczne zachodzące w torach wielkoprądowych i zestykach podczas przepływu prądu znamionowego ciągłego. Dokonano weryfikacji cech konstrukcyjnych zestyku wielkoprądowego szczególnie istotnych z punktu widzenia wymagań stawianych tego rodzaju układom. Celem było również opracowanie pewnego, [...]

 Strona 1