Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Edward Gulski"

Badania odbiorcze i eksploatacyjne sieci kablowych średniego i wysokiego napięcia w odniesieniu do najnowszych krajowych i światowych standardów badań realizowanych w praktyce DOI:10.15199/74.2016.9.2


  Examination of technical and exploitation acceptance of medium and high voltage grids in relation to the latest Polish and worldwide standards realized in practice W 2008 r. Polski Komitet Normalizacyjny przyjął do stosowania Polską Normę PN-EN 60060-3:2008 - Część 3: Definicje i wymagania dotyczące prób w miejscu zainstalowania opartą na oryginale IEC 60060-3 w języku angielskim High-voltage techniques, Part 3: Definitions and requirements for on-site testing. Ta polska już norma od ponad 8 lat definiuje sygnały napięciowe do prób kabli w miejscu ich zainstalowania jako następujące i równoważne: - próba napięciem stałym (DC), - próba napięciem przemiennym (AC) o częstotliwości pomiędzy 10-500 Hz, - próba napięciem udarowym (aperiodycznym lub oscylacyjnym), - próba napięciem łączeniowym (aperiodycznym lub oscylacyjnym), - próba napięciem wolnozmiennym (VLF) o częstotliwości 0,01-1 Hz (o kształcie sinusoidalnym lub prostokątnym), - próba napięciem przemiennym tłumionym (DAC) o częstotliwości pomiędzy 20-1000 Hz. Przytoczona norma określa 6 różnych typów napięć testowych. Z tym, że na świecie w praktyce, nie stosuje się prób napięciem udarowym i łączeniowym, nie spotyka się urządzeń do tego typu badań i nie istnieją procedury badań terenowych tego typu sygnałami probierczymi. Wspomniany normatyw określa parametry takie jak: kształt napięcia czy częstotliwość, nie podaje natomiast takich parametrów jak chociażby wartość napięć probierczych czy czasów trwania prób. Tego typu parametry określają tzw. "dokumenty dedykowane", czyli normatywy badań kabli średniego czy też wysokiego napięcia, instrukcje eksploatacji, wytyczne prób i pomiarów. Z praktycznego punktu widzenia próby napięciami: DC, AC, VLF i DAC są popularne w Polsce od wielu lat. Z wiadomych przyczyn na poziomie kabli dystrybucyjnych najstarsze próby to próby DC, gdzie później, w latach 90. ub.w. wdrożono próby napięciem DAC i VLF, najpierw VLF o kształcie prostokątnym[...]

Analysis of condition data to support Asset Management decision processes

Czytaj za darmo! »

The today' state of power systems and their components needs to be led according the rules of Asset Management with the regarding of the necessary positive aspects of dependability covering the reliability, maintainability, availability and safety. To ensure the optimal level of profitability the information support of Asset Management decision level connected with the necessary applicatio[...]

Analysis of condition data of high voltage components

Czytaj za darmo! »

Abstract. Nowadays the use of diagnostic tools to assess to condition of high voltage components is steadily increasing. Depending on the diagnostic tool used, the results of the measurements are different diagnostic parameters, e.g. partial discharge (PD) inception voltage, PD magnitudes at different voltages, tangents delta, return voltages, etc. It is also known that aging, degradation, and f[...]

Importance of sensitive on-site testing and diagnosis of transmission power cables

Czytaj za darmo! »

In addition to after-laying of new-installed HV power cables the use of on-site non-destructive on-site testing and diagnosis of service aged power cables is becoming an important issue to determine the actual condition of the cable systems and to determine the future performances. In this paper based on field experience an overview is presented on on-site testing and partial discharge diagnosis of HV power cables with regard to on-site testing methods: energizing, diagnostic aspects, possibilities and implications for new and service aged power cables. Streszczenie. Oprócz badań odbiorczych nowo ułożonych kabli wysokiego napięcia szczególnie istotne są nieniszczące badania i diagnostyka kabli będących w eksploatacji i ulegających procesom starzenia. Celem opisanych badań jest określe[...]

On-site Testing and Diagnosis of Transmission Power Cables

Czytaj za darmo! »

In this contribution, based on field application of advanced diagnostics, a systematic approach for condition assessment of high voltage (HV) power cables is discussed. Based on the assumption that there is not one dominant failure process in HV cable networks in addition to partial discharges also dielectric diagnosis has been included to determine the actual condition of service aged cable insulation systems. Streszczenie. Opierając się na doświadczeniach eksploatacyjnych w artykule tym opisano zagadnienie oceny stanu izolacji elektroenergetycznych kabli wysokiego napięcia. Zakładając, że nie występuje tylko jeden dominujący proces prowadzący do przebicia, oprócz badania wyładowań niezupełnych pod uwagę wzięto także wyniki badań diagnostycznych w celu określenia aktualnego stanu ukł[...]

Rola badań eksploatacyjnych kabli transmisyjnych wysokiego napięcia z zastosowaniem czułych metod diagnostycznych

Czytaj za darmo! »

Poza pomiarami powykonawczymi nowo ułożonych kabli wysokiego napięcia szczególnej wagi nabierają pomiary i diagnostyka kabli eksploatowanych, ulegających procesom starzenia, których celem jest określenie bieżącego stanu technicznego sieci kablowej i jej zachowania w przyszłości. W artykule przedstawiono przegląd metod pomiarowych kabli oraz szeroki zakres zagadnień dotyczących diagnostyki wyładowań niezupełnych w kablach wysokiego napięcia, z uwzględnieniem zasad stosowania napięć probierczych i pomiarowych oraz możliwości badań nowych i eksploatowanych kabli elektroenergetycznych. Dr inż. Edward Gulski - Delft University of Technology, Holandia; Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, prof. PP - Instytut Elektroenergetyki Politechn[...]

Znaczenie monitorowanych prób napięciowych w badaniach odbiorczych linii kablowych średniego i wysokiego napięcia DOI:10.15199/74.2015.4.5


  Jak powszechnie wiadomo, przebicie elektryczne izolacji kabli elektroenergetycznych wysokiego napięcia może wystąpić zarówno w czasie normalnej eksploatacji, tzn. gdy kabel znajduje się pod napięciem roboczym, jak i podczas krótkotrwałych przepięć piorunowych lub łączeniowych - na skutek istnienia różnych defektów, jak to pokazano na rys. 1. Przebicie może wystąpić wtedy, gdy lokalne natężenie pola elektrycznego w pewnym obszarze izolacji przekracza wartość wytrzymałości elektrycznej materiału izolacyjnego w tym obszarze lub izolacja ulegnie zdegradowaniu (zestarzeniu) do stanu, w którym nie wytrzymuje napięcia roboczego.Dlatego oprócz badań typu wykonywanych u wytwórcy, powinny być także wykonywane badania okresowe kabli w miejscu ich zainstalowania, składające się z prób napięciem wytrzymywanym oraz badań diagnostycznych, np. pomiaru intensywności wyładowań niezupełnych (wnz) i/lub pomiaru współczynnika strat dielektrycznych tangens delta, co w efekcie zwiększa niezawodność eksploatacji linii kablowych [1-17]. Badania kabli w miejscu ich zainstalowania, zwane badaniami onsite, stosowane są w celu: sprawdzenia poprawności procesu układania linii kablowej, gotowości do eksploatacji i niezawodności działania. Próby odbiorcze linii kablowej po jej ułożeniu lub po wykonaniu naprawy polegają na wykonaniu jednego z dwóch działań: badania napięciem wytrzymywanym o wartości wyższej od znamionowej (np. 70 lub 100% wyższym), przykładanym w czasie np. godziny lub rozruchu próbnego przy napięciu przemiennym znamionowym (1×U0) utrzymywanym przez co najmniej 24 godziny.W pierwszym przypadku zakłada się, że izolacja kabla wolnego od defektów i niezestarzanego może wytrzymać podwyższone napięcie probiercze bez przebicia. Jeżeli natomiast wewnątrz izolacji znajdują się osłabione miejsca lub defekty - to przebicie może wystąpić w czasie próby napięciem podwyższonym. Próba taka, znana też pod nazwą niemonitorowanej próby wytrzymałości napięciow[...]

Badania w miejscu zainstalowania oraz diagnostyka rozdzielczych i przesyłowych linii kablowych z zastosowaniem tłumionych napięć AC DOI:10.15199/74.2015.5.1


  Wśród pracowników zakładów energetycznych na świecie panuje przekonanie, że poza oczywistą próbą wytrzymałości napięciowej w miejscu zainstalowania, również nieniszczące techniki pomiarowe takie jak, np. pomiar wyładowań niezupełnych lub współczynnika strat stają się ważnymi instrumentami zarządzania majątkiem przesyłowym. Na podstawie doświadczeń międzynarodowych z ostatnich 8 lat z różnych sieci energetycznych artykuł ten skupia się na kilku podstawowych i stosowanych aspektach badań w miejscu zainstalowania oraz diagnostyce nowych i zestarzałych w czasie eksploatacji, rozdzielczych i przesyłowych energetycznych kablach WN. Na podstawie powyższych rozważań oraz szacunków popartych systematycznymi doświadczeniami w terenie, z zastosowaniem badań z tłumionym napięciem AC (DA C), omówione zostaną w artykule zalecenia i procedury badań oraz diagnostyki. Omówione zostaną także różne ważne aspekty badania nowych instalacji, jak również oceny stanu kabli energetycznych do 220 kV zestarzałych podczas eksploatacji, wsparte praktycznymi przykładami. Sinusoidalne napięcie tłumione DA C zostało stworzone 20 lat temu jako komplementarna i/lub alternatywna metoda wobec sinusoidalnych napięć ciągłych AC [1-4]. Metoda DA C została w ostatnich latach zaakceptowana do badań w miejscu zainstalowania wraz ze znormalizowanym pomiarem wyładowań niezupełnych (PD) dla wszystkich typów i długości kabli energetycznych [5-7]. Ponadto, w porównaniu z konwencjonalnym badaniem napięciem ciągłym AC, systemy DA C mają charakterystykę nowoczesnych metod wymaganych dla badań w miejscu zainstalowania: - lekki i o dużym stopniu mobilności system probierczy, czyli niższe koszty transportu i logistyki, - kompaktowość systemu probierczego w stosunku do wydajności napięciowej - dostępność dla dużych (długich) instalacji kablowych, - łatwy montaż systemu i niskie koszty zabudowy, tzn. niższe koszty wykonania badania, - niskie zapotrzebowanie na moc potrzebną do [...]

Badania odbiorcze i diagnostyczne w miejscu zainstalowania energetycznych rozdzielczych i przesyłowych linii kablowych przy zastosowaniu technologii probierczej tłumionym napięciem AC DOI:10.15199/74.2017.9.1


  Nowoczesne badania i diagnostyka w miejscu zainstalowania linii energetycznych na napięcie do 230 kV składają się z próby napięciowej z pomiarem wyładowań niezupełnych oraz z pomiaru współczynnika strat dielektrycznych. W ciągu ostatnich 15 lat [14, 15], oprócz napięcia zmiennego AC, światową uwagę przyciąga coraz bardziej zastosowanie napięć o niskiej częstotliwości VLF (dla kabli średniego napięcia) oraz napięć zmiennych tłumionych AC (DAC). 4 Rok LXXXV 2017 nr 9 ANALIZY - BADANIA - PRZEGLĄDY Ponieważ większość norm IEC dotyczy zagadnień produkcyjnych, postępy w tej dziedzinie są technicznie dobrze opisane w kilku wytycznych organizacji IEEE: - IEEE 400-2012, IEEE Przewodnik IEEE do testów terenowych i oceny izolacji ekranowanych systemów kablowych na napięcie 5 kV i powyżej, - IEEE 400.2-2013, IEEE Przewodnik IEEE do badania w terenie ekranowanych systemów kablowych przy użyciu napięcia probierczego o bardzo niskiej częstotliwości (VLF - poniżej 1 Hz), - IEEE 400.4-2015, IEEE Przewodnik IEEE do badania w terenie napięciem przemiennym tłumionym (DAC) ekranowanych systemów kablowych na napięcie 5 kV i powyżej. Rys. 1. Przykłady uszkodzenia izolacji w kablach i osprzęcie, kable rozdzielcze SN: a) złe umiejscowienie elementu sterowania polem elektrycznym, b) duże pęknięcie w środku mufy z żywicy epoksydowej, c) uszkodzenie powierzchni granicznej w głowicy, d) ostre krawędzie konektora wewnątrz głowicy kabla o izolacji papier+syciwo, kable przesyłowe WN: e) zanieczyszczenie i wilgoć w głowicy kabla 132 kV XLPE z nieuszczelnioną pokrywą dolną, f), h) przebicie w wyniku przesuwania się kabla na skutek rozszerzania termicznego oleju - bezpośrednio skutkującym powstawaniem pęknięć i pustych przestrzeni w mufie, g) drzewienie elektryczne powodujące długotrwałą degradację izolacji i w końcu przebicie kabla w kablach 150 kV z ciśnieniową izolacją gazową [11] Fig. 1. Examples of Insulation Defects in Power Cables [11] Distribution c[...]

 Strona 1  Następna strona »