Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Jordan"

Pareto - ABC Analysis of High Voltage Single Core Cable Temperature DOI:10.12915/pe.2014.10.44

Czytaj za darmo! »

The paper presents the "Pareto Principle"used for the analysis of a multi-parameter temperature field in a single phase high voltage cable core of 110kV. The study makes use of a multi-criteria Pareto model and ABC charts to determine the qualitative and quantitative impact of some specific parameters on the temperature of the cable core. Streszczenie. W pracy przedstawiono "zasadę PARETO" dla analizy wielo-parametrowej temperatury rdzenia kabla wysokiego napięcia 110kV pracującego w układzie pojedynczym. W analizie wykorzystano wielo-kryterialny model PARETO oraz wykresy ABC w celu ilościowego i jakościowego zidentyfikowania wpływu określonych parametrów na temperaturę rdzenia kabla. (Pareto-ABC analiza temperatury żyły kabla wysokiego napięcia). Keywords: Pareto principle, ABC charts, temperature field, temperature core,110kV cables, FEM. Słowa kluczowe: Zasada PARETO, wykresy ABC, pole temperatury, temperatura dopuszczalna, kable 110kV, MES. doi:10.12915/pe.2014.10.44 Introduction The creator of the "Pareto principle" (1887) was a professor at the University of Lausanne, Vilfredo Pareto. In examining the distribution of income in Italy he discovered that 80% of the assets were owned by 20% of the entire population. Further studies confirmed the presence of this rule in many areas of life, and were later transferred to certain technical applications [1,2,3,4,5,6,7]. This principle, also called the 80-20 rule, has shown correctness, for instance, in the following events presented in Figure 1: - 80% of a company's sales come from 20% of its products, - 80% of decisions are determined by 20% of available information, - 80% of complaints in supermarkets come from 20% of their customers, - 80% of shortcomings are the result of 20% of the causes. Fig. 1. Visual representation of the ABC analysis results using Lorenz curve In summary, it can be stated that a small number of people, causes or circumstances are responsible for most[...]

Criterion for transient behaviour in a nonlinear Duffing oscillator DOI:10.15199/48.2019.04.36

Czytaj za darmo! »

From a practical point of view, to determine the duration of transient behavior in nonlinear physical systems constitutes both an important and interesting problem. Transient behaviour occurs both in mechanical systems as well as electrical and electronic ones. In stable linear systems, it is assumed that the transient process fades after a time equal to five time constants. For an autonomous system analysis a more exact assessment of the duration of transients was presented in [1]. It used a Lyapunov function to define time ttr, in which the trajectory of an autonomous system, starting from the initial state, reaches a specific area including the origin of the coordinate system. In that case, ttr≤-ϑlnV[x(ttr)]/V[x(0)], where V[x] is a Lyapunov function, while ϑ is the largest eigenvalue of a matrix determined from dependency . max( ( ) / ( )) x   V x V x . The analysis of transient behaviour in nonlinear systems is more complicated as the superposition principle cannot be used here and, as a result, transient and steady components cannot be separated. In harmonic enforcement, nonlinear systems are characterized by the occurrence of a non-sinusoidal response. In many cases, they are systems with chaotic dynamics in which transient chaos are distinguished [2, 11]. The duration of the transient behaviour depends, among others, on the choice of initial conditions and the values of the system parameters. A great number of physical phenomena are modeled by basic differential equations. For example, vibrations in electrical, electronic and mechanical systems can be analyzed using the Duffing equation [3, 4]. The system of three Lorenz equations has been used to characterize the convective movement occurring, for instance, in the Earth's atmosphere [5, 6]. Electronic oscillators with non-linear damping are described by Van der Pol's equation [7, 8]. Below, we present a brief overview of [...]

Analiza wpływu rozmieszczenia przewodów linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV na dokładność pomiaru natężenia prądu za pomocą czujnika interferometrycznego

Czytaj za darmo! »

Korzystając z symulacji komputerowej przeprowadzonej w środowisku EMRC NISA określono wpływ rozmieszczenia przewodów linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV na dokładność pomiaru natężenia prądu za pomocą czujnika interferometrycznego w dwóch stanach linii - normalnej pracy i zwarcia. Dodatkowo, w oparciu o wyniki symulacji , zweryfikowano poprawność modelu matematycznego czujnika interferometrycznego, w którym cewkę pomiarową wykonano ze światłowodu telekomunikacyjnego. Abstract. Using computer simulations carried out in an EMRC NISA software evaluate the impact of the deployment of high-voltage conductors line 110 kV for the accuracy of current measurements using interferometric sensor. Considered two states of line - rated and fault operation. In addition, based on the results of simulation verified the correctness of the mathematical model of the interferometric sensor, in which the measurement coil is made of telecommunication fiber. (Simulation analysis of the impact of the deployment of conductors of high-voltage line 110 kV on the accuracy measurement of current using interferometric sensor) Słowa kluczowe: czujnik interferometryczny, światłowód telekomunikacyjny, linia wysokiego napięcia, MES Keywords: interferometric sensor, telecommunication fiber, high-voltage line, FEM Wstęp W chwili obecnej, na rynku elektrycznym dotyczącym zabezpieczeń linii elektroenergetycznych oraz w metrologii elektrycznej, coraz częściej zaczynają się pojawiać czujniki interferometryczne. Ich budowę, własności wynikające z zastosowanego włókna światłowodowego oraz obszary zastosowań przedstawiono w pracach [1,2], natomiast w pracy[3] analizowano dokładność pomiaru za pomocą czujników tego typu. Wcześniej przeprowadzone symulacje dotyczyły linii jednoprzewodowej. Jednak podstawowym problemem staje się analiza działania rozpatrywanego czujnika interferometrycznego w sytuacji, gdy linia elektroenergetyczna będzie linią trójfazową. W ty[...]

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Prof. Jerzy Niebrzydowski (1936-2015) DOI:

Czytaj za darmo! »

Prof. dr hab. inż. Jerzy Niebrzydowski urodził się 3 stycznia 1936 r. w W ityniach k. Łomży. Dyplom magistra inżyniera, w specjalności elektroenergetyka, uzyskał w 1960 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała Mu w 1969 r. Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. W 1979 r. Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej[...]

Electromagnetic wave propagation into building constructions

Czytaj za darmo! »

The paper presents the influence of three types of construction materials (bricks, prefabricated units, passive building) used in building engineering on the electromagnetic wave propagation. Analysis of both the propagation phenomena and the computational results can make it possible to subsequently plan the placements of wireless network transmitters used, among others, in cellular telephony, [...]

Analysis of thermal field in 110 kV cable systems

Czytaj za darmo! »

The paper presents the distribution of temperature field in high voltage cables, 64/110 kV, (2XS (FL)) with copper conductor, depending on the depth of their arrangement in the soil and the soil thermal conductivity. Used to simulate the professional program NISA / Heat Transfer in the calculation using the finite element method (FEM). Streszczenie. W pracy przedstawiono analizę rozkładu pola temperatury w kablach wysokiego napięcia 64/110 kV, (2XS(FL)) z żyłą miedzianą, w zależności od głębokości ich ułożenia w ziemi i wartości przewodności cieplnej gruntu. Do symulacji zastosowano profesjonalny program NISA/Heat Transfer wykorzystujący w obliczeniach metodę elementów skończonych (MES). (Analiza pola temperaturowego w układach kablowych 110 kV). Keywords: thermal field, maximum temperature, 110 kV cables, FEM. Słowa kluczowe: pole temperaturowe, temperatura dopuszczalna, kable 110 kV, MES. Introduction Overhead high voltage lines, which have been used to provide electrical energy supply, are currently often replaced by underground cable lines. The change is dictated by the requirements of spreading urbanization as well as by environmental needs: it is often necessary to transfer electric energy through the areas of national and natural landscape parks, watersheds, military areas, airports, etc. The principal factor which limits the amount of energy possible to transfer by means of three-phase cable systems is temperature of the main conductor. The distribution of thermal field in underground cable systems is reliant on many determinants, among them being: distance from the surface of the ground, soil’s humidity and thermal conductivity, air temperature and wind velocity over the surface of the ground. Maximum temperature in the core of the cable should not exceed the allowed value given by the manufacturer (900C in the case considered in this paper). Structure of high voltage power cables High voltage power cables are ch[...]

Pareto - ABC Analysis of Temperature Field in High Voltage Three-Phase Cable Systems DOI:10.15199/48.2015.05.26

Czytaj za darmo! »

The paper presents the "Pareto Principle" used for temperature analysis of a high voltage cable core of 110kV working in a three-phase system. The study makes use of a multi-criteria Pareto model and ABC charts to determine the qualitative and quantitative impact of some specific parameters on the temperature of the cable core. Streszczenie. W pracy przedstawiono "zasadę PARETO" zastosowaną do analizy temperatury żyły kabla wysokiego napięcia 110kV pracującego w układzie trójfazowym. W analizie wykorzystano wielo-kryterialny model PARETO oraz wykresy ABC w celu ilościowego i jakościowego zidentyfikowania wpływu określonych parametrów na temperaturę żyły kabla. (Pareto-ABC analiza pola temperatury w układach trójfazowych kabli wysokiego napięcia). Keywords: Pareto principle, ABC charts, temperature field, core temperature,110kV cables, FEM. Słowa kluczowe: Zasada PARETO, wykresy ABC, pole temperatury, temperatura rdzenia, kable 110kV, MES. Introduction The Pareto principle together with the resultant ABC charts is used in economic sciences, quality management systems and to some lesser degree in technical sciences [1, 2, 3, 4, 5]. In paper [5] the principle was used for analysis of the temperature field in a single high-voltage cable located at different depths in the ground. The paper studied the influence of several parameters such as the temperature of the air above the ground surface Ta, thermal conductivity λz, impact of current load I on the temperature of the cable core. However, designers of high voltage cable systems are primarily concerned with the distribution of the temperature field in three-phase cables laid in the ground. In the case of a single core cable, the temperature of the core Trp depends on the seven parameters given below [4. 5]: (1) Trp = [...]

Standard IEEE 802.21 - mechanizmy wspierania mobilności

Czytaj za darmo! »

Wraz z opracowaniem i wdrożeniem wielu standardów sieci bezprzewodowych użytkownicy tych sieci oczekują ciągłego dostępu do Internetu oraz nowych usług oferowanych za jego pośrednictwem. Ze względu na ogromny komercyjny sukces Internetu obserwuje się tendencję rozwoju sieci typu All-IP [2], czyli użycia stosu protokołów IP jako warstwy transportowej zarówno w odniesieniu do standardów grupy [...]

 Strona 1