Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Habrych"

Comparison of performance of available current converters under distorted waveform conditions DOI:10.12915/pe.2014.08.09

Czytaj za darmo! »

Paper presents result of analysis and investigations of metrological properties for selected current converters employed in circuits with distorted current waveforms. Both commonly used current transformers, Rogowski coil and current-voltage converters with amorphous core were tested. Current and angle errors for different current value and its frequency in wide range were specified. On the basis of the investigated results conclusions on effective application of the selected current converters when used for measurements in circuits with distorted current waveforms are formulated. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz właściwości metrologicznych wybranych przetworników sygnałów prądowych zastosowanych w obwodach z odkształconymi przebiegami prądowymi. Przebadano klasyczny przekładnik prądowy, cewkę Rogowskiego i przetwornik prądowo-napięciowy z rdzeniem amorficznym. Wyznaczono błędy prądowe i kątowe tych przetworników w funkcji wartości natężenia prądu oraz jego częstotliwości. Przedyskutowano wyniki badań i wyciągnięto wnioski dotyczące możliwości zastosowania wybranych przetworników do pomiaru wartości skutecznych prądów w układach, w których występują przebiegi odkształcone. (Analiza porównawcza właściwości metrologicznych dostępnych przetworników prądowych zastosowanych w obwodach z prądami odkształconymi). Keywords: current transformer, Rogowski coil, current-voltage converter with amorphous core, distorted current waveform measurement. Słowa kluczowe: przekładnik prądowy, cewka Rogowskiego, przetwornik prądowo-napięciowy z rdzeniem amorficznym, pomiar prądu odkształconego. doi:10.12915/pe.2014.08.09 Introduction High power electric drives are almost commonly controlled in nowadays by frequency converters of different types. It is considered as advantage however, it is related to generation of high harmonics that can significantly deform as current as well as voltage waveforms resulting among others in quali[...]

Comparative performance study of the Hall sensor based directional ground fault protection in MV mining network with ineffective earthing DOI:10.15199/48.2016.08.65

Czytaj za darmo! »

Paper presents and discusses the investigated results of performance of ground fault protections in common use in MV (6kV and 20kV) distribution mining networks with no-effective earthing. They are compared with efficiency of operation of a newly developed Hall sensor based directional ground fault protection. On the basis of the results the appropriate conclusions regarding applicability of the Hall sensor based protection in practice in MV networks are formulated. Streszczenie. W artykule omówiono wyniki badań działania powszechnie stosowanych zabezpieczeń ziemnozwarciowych sieci średniego napięcia w kopalnianych sieciach rozdzielczych 6kV i 20kV z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym. Porównano je z efektywnością działania, w tych samych warunkach, nowoopracowanego kierunkowego zabezpieczenia hallotronowego. Sformułowano odpowiednie wnioski i zalecenia praktyczne odnośnie do możliwości wykorzystania tego typu zabezpieczenia w praktyce. (Badania porównawcze efektywności pracy kierunkowego, ziemnozwarciowego zabezpieczenia hallotronowego, w górniczej sieci średniego napięcia, pracującej z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym). Keywords: Hall sensor, ground fault, directional protection, power system protection, MV cable network. Słowa kluczowe: czujnik Halla, zwarcie doziemne, zabezpieczenie kierunkowe, Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa, sieć kablowa SN. Introduction Problems with the detection and clearing of 1-phase ground faults in medium voltage networks with an ineffectively earthed neutral are widely known and as yet not fully overcome [1-4]. Wherever it is possible the neutral point is grounded by a properly selected resistor so that the short-circuit rms current under solid (metallic) faults is to be around 100 A. However, there are a number of limitations to the applicability of this method on safety grounds, such as electric shock, fire or explosion hazard. This is particularly a problem in the [...]

Analysis of the transmission capacity of various PLC systems working in the same network DOI:10.15199/48.2018.11.30

Czytaj za darmo! »

The last decade brought a global trend for integrating the existing power grids with information and telecommunication networks that are to integrate operations performed by the participants of the production, storage, transfer, distribution and usage processes. The data transmission between the elements of smart grids may be performed e.g. using various telecommunication protocols, in particular the narrow-band or broad-band (BPL) Power Line Communication technologies (PLC) [1]. The norm EN 50065, i.e. “Signalling on low-voltage installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz" regulates four frequency ranged dedicated for PLC transmission (Fig.1) [2,3]: - A (3-95 kHz) - exclusively for Distribution System Operators (DSO), standard/proprietary protocols, - B (95-125 kHz) - for end users applications - standard/proprietary protocols, - C (125-140 kHz) - for data transmition systems, regulated: CSMA/CA required, - D (140-148,5 kHz) - for alarm and security systems, standard/proprietary protocols. In the USA and Japan a range of 10 kHz ÷ 490 kHz was dedicated to PLC, whereas in China a range of 3 kHz ÷ 90 kHz. Fig.1. Frequency ranges dedicated for PLC transmission in compliance with EN 50065 Within the range of 3-95 kHz dedicated for PLC transmission for the needs of DSO, a few technologies were created that make use of various overlapping frequency subranges (Fig. 2). Owing to this fact, these technologies are believed not to be able to co-occur in the same network as they might interfere with each other. Fig.2. Frequencies in the CENELEC A band are used by various PLC technologies. The assessment of transmission performance and a possible co-occurrence of various PLC technologies in the same network is complicated by the fact that PLC technology is sensitive to both conductive and induced disturbances [4,5]. This paper presents the results of interference between two PLC technologies: PRIME and OSGP wor[...]

Wykorzystanie cewek Rogowskiego, wykonanych w technologii PCB HDI, w układach pomiarowych zabezpieczeń DOI:10.15199/74.2019.8.1


  Aktualnie większość stosowanych w elektroenergetyce przetworników do pomiaru prądów stanowią klasyczne, transformatorowe przekładniki prądowe. Alternatywą takiego rozwiązania są bezrdzeniowe przetworniki prądowe, pracujące na zasadzie cewki Rogowskiego. Przetworniki te charakteryzują się dużą dynamiką pomiaru, doskonałą liniowością w całym paśmie mierzonych prądów oraz pasmem pomiarowym przekraczającym 10 kHz [1, 3, 7-10, 13, 15, 17, 19]. Cewka Rogowskiego stanowi specjalną konstrukcję przetwornika indukcyjnego, stosowanego do pomiarów prądów zmiennych, zwłaszcza w ich stanach przejściowych i o znacznych wartościach częstotliwości (np. przebiegi w plazmie, wyładowania w gazie, wyładowania piorunowe itp.). Zasada pomiaru prądu zmiennego jest realizowana dzięki zmianie wytwarzanego przez niego strumienia magnetycznego w czasie, przejawiającej się pojawieniem odpowiedniej wartości napięcia na zaciskach cewki (rys. 1). W zależności od wymagań i potrzeb użytkownika sposób wykonania cewki Rogowskiego może być bardzo różny. Podstawową cechą cewki Rogowskiego (która została pierwotnie użyta do pomiaru potencjału pola magnetycznego), odróżniającą ją od innych cewek, jest fakt powrotnego przeprowadzenia jednego końca uzwojenia wtórnego w kierunku przeciwnym (tzw. zwój powrotny). Zmniejsza to wpływ zewnętrznych pól elektromagnetycznych na pomiar (rys. 1). Teorię i sposób modelowania cewek Rogowskiego dla różnych zastosowań można znaleźć w literaturze. Znane są odpowiednie zalecenia projektowe w celu uzyskania wiarygodnego pomiaru prądów o znacznych zmianach wartości chwilowych w czasie (di/dt) [1, 3, 7-10, 13, 15, 17, 19]. Podstawową wadą cewek Rogowskiego jest stosunkowo mała wartość współczynnika przetwarzania (czułość wyrażona w woltach na amper). W tym celu podjęto próby uzyskania nowych rozwiązań konstrukcyjnych cewek, przeznaczonych głównie do zastosowań w układach pomiarowych i zabezpieczeniowych, przy wykorzystaniu nowych tech[...]

Performance of ground fault protection using Hall sensor under real conditions of operation

Czytaj za darmo! »

This paper presents and discusses investigated results of the performance of the newly developed ground fault protection using Hall sensor under real short-circuits to the ground in 6kV and 20kV networks of an opencast mine. Inspections were carried out during both metallic and high resistive faults in isolated and compensated mine networks where conventional protections failed in operation. Streszczenie. W artykule przedstawiono I przeanalizowano wyniki badań zachowania się nowego czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego z czujnikiem Halla w warunkach rzeczywistych zwarć doziemnych w sieci górniczej 6 kV I 20 kV (Wyniki badań zachowania się nowego czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego z czujnikiem Halla) Keywords: ground fault, ground fault protection, protection using Hall sensor. Słowa kluczowe: zwarcie doziemne, zabezpieczenie ziemnozwarciowe, czujnik Halla. Introduction In MV networks the problem of selective and fast detection as well as the clearing of faults of small residual currents to the ground has not been solved satisfactorily to date. To meet increasing requirements in the brown coal and copper industry we have developed a new type ground fault protection with the use of a Hall sensor as a measuring device [1, 2]. In the paper the performance of the protection was thoroughly examined under heavy conditions of distribution MV networks (6 kV and 20 kV), where conventional protections had failed in operation. The investigations were carried out for MV feeders with no effective earthing under both metallic and high resistive ground faults. On the basis of the results, conclusions concerning applicability of the new protection method in practice are formulated. Structure and basic characteristics of the protection Innovation and the principle of operation of the newly developed ground fault protection adapted for MV cable feeders together with preliminary laboratory test results have previously been presented in [1,[...]

Skuteczność transmisji BPL-PLC w górniczych sieciach kablowych średniego napięcia DOI:10.15199/48.2015.05.32

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono podstawowe zasady transmisji BPL-PLC zwracając uwagę na ograniczenia jej efektywności w praktyce. Przedstawiono jeden z praktycznych sposobów modelowania kanału komunikacyjnego z wykorzystaniem linii elektroenergetycznej. Opisano sposób wykonania odpowiednich badań rozpoznawczych dotyczących możliwości wykorzystania transmisji BPL w górniczych sieciach kablowych średniego napięcia Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano odpowiednie wnioski praktyczne. Abstract. Paper discusses basic principles of BPL-PLC transmission paying attention to the limits of its effectiveness in practice. The one of the practical ways of modeling of the transmission channel using an electric power line is presented. The implementation of the relevant exploratory study on the on the use of the BPL transmission in the existing mining cable networks of MV has been described. Based on the research results the appropriate practical conclusions have been formulated. Efficiency of BPL-PLC transmission in the middle voltage cable network. Słowa kluczowe: transmisja PLC, technologia BPL, skuteczność, średnie napięcie. Keywords: PLC transmission, BPL technology, efficiency, middle voltage. Wstęp W technologii PLC (ang. Power Line Communications) sieci elektroenergetyczne są równocześnie wykorzystane, oprócz przesyłu energii elektrycznej, jako medium transmisyjne do celów komunikacyjnych. Powszechnie, stosowana transmisja PLC jest głównie transmisją wąskopasmową (ang. Narrow Band PLC), umożliwiającą przesyłanie sygnałów z maksymalną prędkością 100-200 kb/s (kilobitów na sekundę). W tej transmisji częstotliwość sygnału nośnego (w linii energetycznej) zamyka się w paśmie od kilku do kilkuset kHz (2 kHz - 150 kHz). Transmisja BPL natomiast (ang. Broadband PLC) jest transmisją szerokopasmową PLC, pozwalającą na przesył sygnałów ze znacznie większą prędkością, dochodzącą do 200 Mb/s (megabitów na sekundę), czyli 1000 razy szybciej niż w komu[...]

DWUKIERUNKOWY PRZEWODOWY SYSTEM TRANSMISJI MOWY PRZY WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII BPL DOI:10.15199/59.2019.7.16


  1. WSTĘP Bezpieczeństwo osób pracujących w środowisku kopalnianym jest jednym z ważniejszych problemów społecznych. Podstawowym zadaniem związanym z wdrożeniem systemu telekomunikacyjnego, mogącego wspomagać pracę ratownika górniczego jest fakt, że w momencie zawału (spowodowanego tąpnięciem lub ruchami górotworu) następuje wyłączenia wszystkich systemów elektrycznych na terenie objętego ewakuacją. Dodatkowym problemem są częste uszkodzenia standardowej infrastruktury teleinformatycznej, zbudowanej głównie na bazie technologii światłowodowej. Innowacyjne systemy telekomunikacyjne mają za zadanie zapewnić niezawodną i wydajną transmisję różnych rodzajów treści, tzn. głosu, obrazu oraz danych. Stanowi to kluczowe wymagania dla każdego podziemnego systemu górniczego. W niniejszej pracy autorzy przedstawili badania wykonane w jednej z kopalni należącej do grupy KGHM Polska Miedź S.A., celem sprawdzenia wstępnych możliwości technicznych oraz weryfikacji założeń dla systemu łączności w sytuacji kryzysowej. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla pracowników kopalni zakłada się stosowanie różnych typów transmisji teleinformatycznej. Możliwe jest wykorzystanie w sposób równoczesny mediów transmisyjnych przewodowych, jak i bezprzewodowych. Od niedawna coraz popularniejsza staje się transmisja z użyciem linii energetycznej jako medium transmisyjnego, tzw. PLC (Power Line Communication). Obecne systemy z rodziny PLC pracują w dwóch pasmach częstotliwości, obejmujących zakres do 150 kHz (systemy wąskopasmowe) oraz w przedziale 2-32 MHz (systemy szerokopasmowe), określanych mianem BPL (Broadband over Power Line) [2][8][10][11]. DOI: 10.15199/59.2019.7.16 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY ● ROCZNIK XCII ● WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE ● ROCZNIK LXXXVIII ● nr 7/2019 573 Jedną z głównych zalet systemu PLC jest możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury sieci elektrycznej, zarówno przewodników niskie[...]

 Strona 1  Następna strona »