Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Skowron"

Antropogeniczne źródła azotu w zlewni rzeki Bystrzycy


  Poprawa jakości wód jest jednym z głównych celów programów ochrony środowiska realizowanych przez kraje należące do Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono i oceniono metodę wstępnej lokalizacji punktowych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń w zlewni rzeki Bystrzycy Lubelskiej oraz przeanalizowano stan czystości jej wód pod względem zawartości azotu azotanowego i amonowego w czasie i przestrzeni. Oszacowano także znaczenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w procesach wprowadzających ładunek biogenów do wód. Water samples were taken from Bystrzyca River and its tributaries (26 points) each month from May 2006 to May 2009 and analyzed for quality (contents of nitrate and ammonia N). Addnl. results of anal. of wastewater samples taken in 2006-2009 from the Bystrzyca river catchment before and behind of 10 municipal and district wastewater treatment plants and analyzed for BOD and contents of N and P were taken into consideration. Water pollution was connected rather with sewage release than with the fertilizing in agriculture. Czystość wód gruntowych i powierzchniowych stanowi priorytetowy cel działań w ochronie środowiska większości krajów europejskich. Wymagania stawiane przed państwami Unii Europejskiej zawarte w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW)1) zobowiązują do kompleksowej poprawy jakości wszystkich wód do 2015 r., m.in. do zmniejszenia wymywania składników pokarmowych z rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zmniejszenie strat pierwiastków biogenicznych (składników tworzących biomasę) wskutek wymywania nie tylko aUniwersytet Przyrodniczy, Lublin; bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy Piotr Skowrona, *, Janusz Igrasb Antropogeniczne źródła azotu w zlewni rzeki Bystrzycy Anthropogenic sources of nitrogen in the Bystrzyca River catchment Dr hab. Janusz IGRAS, prof. INS w roku 1989 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. Od ukończenia studiów do maja 2011 r. pracował w Instytucie Upraw i Naw[...]

 Strona 1