Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Kaca"

Techniczne bezpieczeństwo pracy na budowie DOI:


  Szkolenie "Techniczne bezpieczeństwo pracy na budowie - najnowsze rozwiązania, metody kontroli, praktyka" zostało zorganizowane 8 marca 2018 r. przez firmę LexSpecialis. Odbyło się w hotelu Ferro Express w Krakowie i poprowadzili je: Marcin Korta - inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Robert Pasikowski - nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy oraz Jan Lipiarski - właściciel firmy Wertykal. W seminarium wzięli udział przyszli i obecni kierownicy budów, inżynierowie, brygadziści, inspektorzy nadzoru.Na początku poruszono problem odpowiedzialności za wypadki na budowie, w sytuacji wielości wykonawców i w odniesieniu do roli kierownika budowy. W zrozumieniu tej odpowiedzialności pomaga przyswojenie czterech definicji: kontroli - tzn. porównania stanu faktycznego ze stanem założonym, podejmowania działań - m.in. wynik[...]

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w budownictwie DOI:


  12 października 2018 r. w Krakowie odbyło się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujących pracownikami w budownictwie. Wybrane obowiązki inwestora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa prac na budowie. Nadzór i koordynacja prac na placu budowy". Zostało ono przeprowadzone przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa pracy w budownictwie: Dariusza Kuleszę, Marcina Kortę oraz Roberta Pasikowskiego.Seminarium poruszało kwestie: koordynacji oraz nadzoru nad pracami budowlanymi na podstawie obowiązujących regulacji prawnych; roli, odpowiedzialności i obowiązków inwestora w procesie inwestycyjnym; nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie; organizacji prac budowlanych; ustanowienia koordynatora ds. bhp, jego odpowiedzialności i uprawnień; organizacji pracy operatorów żurawi wieżowych oraz eksploatacji urządzeń energetycznych na budowach. Na początku opisano klasyczną strukturę budowy, która w uproszczeniu składa się kolejno z projektanta, in westora, kierownika projektu, inspektora nadzoru (powołanego przez inwestora)[...]

Światowy zjazd inżynierów w Krakowie DOI:


  W dniach 13-15 czerwca 2019 r. w Krakowie odbył się IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, na który przybyło ok. trzystu inżynierów mieszkających i pracujących w kraju oraz za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Austrii, Niemczech, Australii, Litwie, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Grecji. Ze zjazdem połączony był XXVI Kongres Techników Polskich. Obrady inżynierów w Krakowie obywały się pod hasłem "Inżynier przyszłości".Historia Kongresów Techników Polskich sięga 1882 r. Od początku miały integrować środowisko inżynierów oraz stanowić platformę wymiany wiedzy i doświadczeń. W czasie zaborów zorganizowano w sumie 7 Zjazdów Techników Polskich. Szczególną rangę miał siódmy - w 1917 r. w Warszawie, poświęcony takim tematom jak ustrój, administracja, nauka, technika i przemysł odradzającego się państwa polskiego. Organizatorzy nadali mu nazwę Nadzwyczajnego Zjazdu Techników Polskich. Natomiast w czasach PRL zorganizowano 9 kongresów. W latach dziewięćdziesiątych XX w. rozpoczęto organizację spotkań polonijnych i polskich inżynierów - były to odbywające się w kraju i za granicą sympozja POLACY RAZEM, mające na celu zbliżenie do siebie inżynierów i techników pracujących w Polsce i poza jej granicami, by nawiązywali ze sobą współpracę i dzielili się doświadczeniami. We wrześniu 2010 r. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelna Organizacja Techniczna, Politechnika Warszawska i Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej zorganizowały w Warszawie I Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (ŚZIP), na który przybyło ok. 500 polskich inżynierów z kraju i zza granicy. Podjęto wtedy decyzję, że zjazdy będą organizowane co 3 lata. Do ważnych tematów[...]

 Strona 1