Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Agata Drabik"

Wpływ systemu utrzymania świń na emisje gazowych zanieczyszczeń powietrza

Czytaj za darmo! »

Ilość oraz jakość powstających zanieczyszczeń zależy od zastosowanego systemu utrzymania świń. Mimo braku różnic w ogólnej emisji zanieczyszczeń chemicznych powstających na fermach, stężenie pojedynczych związków, w tym związków typowo odorogennych, było znacznie mniejsze w chowie świń bezściołowym - gnojowicowym niż ściołowym. Industrial straw and strawless pig housing systems (7500 pigs in each one) were compared in respect to emissions of odorogenous and toxic compds. The highest av. concns. in air were obsd. for 2-Me pentane, PrOH, PhH, 1-BuOH, cyclobutanol and MeSH (above 100 mg/m3). The system without straw litter showed lower air pollution hazard than the straw housing system. Intensywna hodowla świń z dużą skalą produkcji, wynikająca z ekonomicznych przesłanek, wiąż[...]

Usuwanie lotnych związków organicznych przez biofiltrację powietrza odlotowego z tuczarni

Czytaj za darmo! »

Dokonano oceny skuteczności biofiltracji lotnych związków organicznych powietrza odlotowego z tuczarni. Materiał biofiltracyjny stanowiła gleba kompostowa (40%) i torf (40%) zmieszane ze słomą (złoże A) oraz zrębkami dębowymi i pokruszoną korą (złoże B). Badania wykazały znaczne wahania w skuteczności biofiltracji przy zbliżonych, kontrolowanych parametrach obu złóż i wprowadzanego powietrza. Stopień redukcji zanieczyszczeń organicznych był najwyższy w początkowej fazie doświadczenia. Średnia skuteczność oczyszczania powietrza dla złoża A wyniosła 59,9% a złoża B 64,8%. W obydwu testowanych złożach największą efektywność biofiltracji uzyskano dla metanu, cyklobutanolu, 1-propanolu i indoli. Org. beds consisting of compost soil (40%), peat (40%) and straw (20%) or oak chips (10%) and crushed bark (10%) were used for removal of org. impurities from piggery (650 pigs) exhaust air by biofiltration for 18 weeks. The air was forced with a fan (800 m3/h) and analyzed by gas chromatog. for 22 volatile org. compds. The beds contained mainly mesophilic and psychrophilic bacteria. NeH was the main impurity of the air (ca. 0.22 mg/m3). its removal degree by biofiltration was 86-89%. The removal of cyclobutanol, PrOH and indoles was also remarkable. The increase in concn. of I-PrOH and PHNe on both beds after biofiltration was rather peculiar. Lotne zwi􀄅zki organiczne wyst􀄊puj􀄅 jako uboczne produkty w wielu procesach przemys􀃡owych i stanowi􀄅 􀄨ród􀃡o zanieczyszcze􀄔 􀄞rodowiska. Spo􀄞ród ró􀄪nych 􀄨róde􀃡 emituj􀄅cych lotne zwi􀄅zki organiczne do atmosfery mo􀄪na wymieni􀃼 przemys􀃡 farbiarski, kosmetyczny, wyrobów perfumeryjnych, 􀄞rodków czyszcz􀄅cych, a tak􀄪e hodowl􀄊 zwierz􀄅t, zw􀃡aszcza hodowl􀄊 wielkotowarow􀄅. Du [...]

Emisja lotnych związków organicznych i związków siarki w procesie utylizacji padłych zwierząt


  Przedstawiono wyniki badań chromatograficznych powietrza z zakładów utylizacyjnych. Największe stężenie zanieczyszczeń stwierdzono w hali destruktorów i kanale wentylacyjnym. Największy udział w ogólnej ilości identyfikowanych lotnych związków organicznych VOC (volatile organic compound) stanowiły aromatyczne i alifatyczne węglowodory oraz alkohole. Air pollution in the area of a meat waste processing plant and in its neighborhood was studied by gas chroatog. The highest concns. of Et2S, EtSPr, BuSH, pentanal, Me2CH2OH, PrOH and EtOH were obsd. in ventilation channel. Bezpieczne przetwarzanie odpadów pochodzenia zwierzęcego w zakładach utylizacyjnych eliminuje zagrożenia epidemiologiczne, zapewnia ochronę środowiska przyrodniczego przed drobnoustrojami chorobotwórczymi oraz pozwala na uzyskanie takich produktów, jak mączka zwierzęca i tłuszcz. Zatem cały proces utylizacji niejadalnych produktów zwierzęcych, począwszy od zbiórki padłych zwierząt, a skończywszy na procesie ich spalania, spełnia ważną funkcję sanitarno- higieniczną, proekologiczną oraz ekonomiczną. Niestety sama działalność tego typu zakładów może być istotnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Do podstawowych zagrożeń występujących w tego rodzaju przetwórstwie zalicza się zagrożenia mikrobiologicz- Anna Chmielowiec-Korzeniowska a, *, Leszek Tymczynaa, Agata Drabika, Łuka sz Krzoseka Marcin Banachb, Jolanta Pulitb aUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; bPolitechnika Krakowska Emisja lotnych związków organicznych i związków siarki w procesie utylizacji padłych zwierząt Emissions of gaseous organic compounds and sulfur compounds in the process of disposal of dead animals Prof. dr hab. Leszek TYMCZYNA w roku 1976 ukończył studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Lublinie. Pracuje w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od 2005 r. jest profesorem zwyczajnym. Specjalność - zootechnika i ochrona środow[...]

Sprawność biofiltracji lotnych związków organicznych powstających w oczyszczalni ścieków DOI:10.15199/62.2018.11.32


  W Polsce w ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury sanitarnej. Według danych GUS w 2016 r. długość sieci kanalizacyjnej osiągnęła ponad 154 tys. km, przy liczbie przyłączy do budynków ok. 3,2 mln szt. Pozytywną tendencją jest również notowany stały wzrost liczby osób, których zabudowania są przyłączone do sieci kanalizacyjnej oraz liczby budowanych i modernizowanych oczyszczalni ścieków. Ministerstwo Środowiska podaje, że w latach 2004-2016 powstało prawie 400 nowych komunalnych oczyszczalni ścieków, a prawie 1,5 tys. zostało rozbudowanych i zmodernizowanych. Niestety, mimo stale podnoszonych nakładów na modernizację instalacji obiekty te są wciąż istotnym obciążeniem dla środowiska naturalnego. Ścieki transportowane zamkniętą siecią kanalizacyjną dopływając do oczyszczalni ścieków, uwalniają z otwartych zbiorników zawarte w nich gazy. Oprócz typowo odorogennych gazów, takich jak amoniak czy związki siarki, emitują całą gamę lotnych związków organicznych (LZO), powstałych w procesie beztlenowego rozkładu substancji organicznych zawartych w ściekach, w tym amin alifatycznych i aromatycznych, aldehydów, ketonów oraz kwasów karboksylowych1). Biodegradacja materii organicznej zawartej w ściekach jest również uważana za jedno z antropogenicznych źródeł emisji gazów cieplarnianych2). Miąsik i współpr.3) zauważają, że rozwój wysokosprawnych technologii oczyszczania ścieków oraz realizacja założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych pozwalają na zmniejszenie negatywnego oddziaływania ścieków na środowisko wodne, jednak nie eliminują emisji gazów cieplarnianych, głównie ditlenku węgla, metanu i tlenku azotu (I). Według El-Fadel i współpr.4) emisja metanu z oczyszczalni ścieków stanowi aż 5% globalnej emisji tego gazu ze wszystkich źródeł (antropogenicznych i naturalnych). Ze względu na wzrost liczby powstających oczyszczalni Gupta i Singh5) szacują, że do 2020 r. udział ten moż[...]

Deodorization of air in a wastewaters treatment plant by using an open biofilter Dezodoryzacja powietrza w oczyszczalni ścieków za pomocą otwartego biofiltra DOI:10.15199/62.2015.6.23


  S compds.-contg. air from a wastewater treatment plant was wetted to the humidity of 95% at -2oC to 27oC and filtered through oak chip, biomass and bark beds at 10-21oC. The efficiency of the air deodorization increased with the increasing the inlet air and biofilter temps. Neither pH nor moisture content in the biofilter material showed any effect on the air deodorization efficiency. Zawierające związki siarki powietrze z oczyszczalni ścieków zwilżano do wilgotności 95% w temp. od -2°C do 27°C i filtrowano przez zrębki dębowe, biomasę i pokruszoną korę o temp. 10-21°C. Sprawność dezodoryzacji powietrza wzrastała wraz ze wzrostem temperatury powietrza wlotowego i złoża. Odczyn i wilgotność materiału biofiltracyjnego nie wpływały na skuteczność dezodoryzacji powietrza. Odorami powszechnie nazywa się lotne związki chemiczne, wyczuwalne przy bardzo niskich stężeniach i wywołujące nieprzyjemne odczucie węchowe. Odór może być mieszaniną nawet kilkuset różnych związków, ale tylko niewiele z nich jest odpowiedzialnych za charakterystyczną woń1). Wśród nich można wyodrębnić kilka podstawowych grup odorogennych, w tym związki azotu (aminy, indol, skatol), związki siarki (siarkowodór, merkaptany, wielosiarczki), lotne kwasy organiczne oraz fenol i jego pochodne. Źródłem odorów mogą być procesy zachodzące zarówno w naturze, jak i procesy wynikające z działalności człowieka.Szczególne miejsce wśród antropogenicznych źródeł uciążliwości zapachowej zajmują obiekty gospodarki komunalnej, w tym oczyszczalnie ścieków2). Kluczowym zagadnieniem w przypadku instalacji oczyszczalni ścieków jest ich lokalizacja. Bliskie sąsiedztwo tych obiektów z terenami mieszkalnymi wymusza podejmowanie działań ograniczających emisję związków odorogennych, w tym konieczność hermetyzacji źródeł odorantów i dezodoryzacji powietrza odlotowego. Ważną rolę odgrywają urządzenia służące do kontroli zanieczyszczeń powietrza instalowane na początku linii technologiczne[...]

 Strona 1