Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Michał PELLOWSKI"

Konstytucja Biznesu w geodezji i kartografii DOI:


  Od 30 kwietnia 2018 r. obowiązuje pakiet ustaw zwany "Konstytucją Biznesu", w skład której wchodzą: ??Prawo przedsiębiorców; ??Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej; ??Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ??Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ??Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wejściu w życie Konstytucji Biznesu towarzyszyły liczne konferencje, publikacje i wypowiedzi przedstawicieli Rządu RP. Jednoznacznie wyrażano w nich intencje ustawodawcy oraz podkreślano oczekiwania związane z tymi przepisami. 38 Przegląd Geodezyjny nr 11/2018  Rok XC KONSTYTUCJA BIZNESU Art. 12. Organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Art. 13. Funkcjonariusze publiczni ponoszą odpowiedzialność za naruszenie prawa spowodowane ich działaniem lub zaniechaniem na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Art. 14. Organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym. Wprowadzenie w życie tych kilku zasad oznaczałoby prawdziwą rewolucję w naszej branży. Z tym, że nie mówimy tutaj o koncercie życzeń wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, tylko o obowiązujących przepisach prawa. Zatem rewolucja już się zaczęła. Należy sobie ten fakt uświadomić. Geodezyjne mity na temat Konstytucji Biznesu W rozmowach o Konstytucj[...]

Kilka różnic między wyznaczaniem a wyznaczaniem... DOI:


  ... a ściślej rzecz ujmując - między wyznaczaniem punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków a wyznaczaniem i utrwalaniem na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi. Na wstępie chciałbym podkreślić, iż mam świadomość, że dla większości naszych Czytelników są to kwestie oczywiste. Do poruszenia tego tematu zainspirowały mnie jednak osobiste, dość zaskakujące doświadczenia. Naruszony przepis prawa (?) i krótka historia wprowadzająca Wykonując klasyczny podział nieruchomości "na decyzję" w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami1, zgłosiłem właściwemu miejscowo staroście pracę geodezyjną, której celem było sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości (cel: mapa z projektem podziału nieruchomości) oraz utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych, które powstały w wyniku tego podziału (cel: wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów/ustalenie przebiegu granic działek)2. Z uwagi na swoją specyfikę (zleceniodawca był zainteresowany trwałą "stabilizacją" nowych punktów granicznych), praca była wykonywana w dwóch częściach. Co oczywiste, pierwsza część dotyczyła sporządzenia mapy z projektem podziału wraz z niezbędnymi czynnościami towarzyszącymi (nie wchodząc w szczegóły). Po jej wykonaniu zawiadomiłem starostę o wykonaniu przedmiotowej pracy geodezyjnej w części, przekazując powstałe zbiory danych oraz dokumenty wymagane przepisami. Proces przyjęcia do pzgik dokumentacji z pierwszej części pracy przebiegł bez zakłóceń 1 Zwanej dalej ustawą GN. 2 Oba cele określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014 poz. 924[...]

Prima aprilis DOI:

Czytaj za darmo! »

Z okazji pierwszego kwietnia (prima aprilis) chciałbym się z Państwem podzielić pewnym żartem. Aktualizacja powiatowych baz tylko w zakresie pracy geodezyjnej Na wstępnie chciałbym zaznaczyć, że świadomie i celowo pomijam w tym wątku dyskusję nt. poprawnego określania zakresu obszaru objętego inwestycją/ zakresu opracowania/ zakresu mapy. Na potrzeby tego tekstu sprowadzam te pojęcia do wspólnego mianownika, zwanego dalej zakresem pracy. Zakładam, że zakres pracy został ustalony między inwestorem a wykonawcą z uwzględnieniem przepisów regulujących tę kwestię. Jak wiadomo, przepisy dotyczące mapy zasadniczej określają m.in. topologię obiektów ujawnianych w odpowiednich bazach danych. W[...]

Zakładnicy Czerwonej Pieczątki DOI:


  Wnaszej branży skuteczna realizacja zdecydowanej większości zleceń uzależniona jest od "urzędowej pieczątki" na dokumentach wytworzonych przez geodetę. Innymi słowy, geodeta posiadający państwowe uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest zakładnikiem klauzuli umieszczanej przez starostę na jego produktach. Jednocześnie starosta prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny m.in. w oparciu o materiały przekazywane przez geodetów. Tworzy to doskonałe warunki do całej masy nadużyć. Przekaz podprogowy... W ostatnim czasie, podobnie jak wielu innych geodetów z okolicy, otrzymałem e-maila z komunikatem pewnego Starostwa Powiatowego w sprawie wiat (treść w ramce). Zgodnie z PKOB wiaty są budynkami. Na podstawie § 78 pkt 4 nie wykazuje się w ewidencji gruntów i budynków wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jeżeli łączna liczba tych wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki. Wiaty, których nie wykazuje się w ewidencji, nie wrysowujemy na ewidencyjnym notatniku zmian. Na notatniku na bazie mapy zasadniczej takie wiaty wykazujemy symbolem budynku z opisem "wiata nieewidencyjna". Na szkicach, mapie wynikowej należy stosować symbol budynku. Na szkicach należy umieścić opis jak na notatniku zmian (wiata nieewidencyjna), na mapie wynikowej można wstawić opis BNE. Na pierwszy rzut oka ten komunikat nie wyróżnia się niczym szczególn[...]

Strefa wolna od geodetów DOI:


  Tak zwane dni wewnętrzne w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na stałe wpisały się do naszej branżowej rzeczywistości. Dawniej związane głównie z koniecznością "porządkowania" dokumentacji na półkach i w mapiarkach, dziś w dobie informatyzacji częściej mają zapewnić "chwilę spokoju" od sporej grupy klientów tych jednostek. Dni wewnętrzne nie są oczywiście jedynie "naszą" geodezyjną domeną. Zdarzają się dość powszechnie w różnych jednostkach. Typowy dzień wewnętrzny wprowadzany jest zarządzeniem kierownika danej jednostki i dotyczy wszystkich jej klientów. Komunikat na drzwiach Wydziału Budownictwa Dla przykładu zamieszczam zdjęcie komunikatu umieszczonego na drzwiach Wydziału Budownictwa - ograniczenie dotyczy wszystkich klientów (inwestorów, projektantów, geodetów etc.). W geodezji jest jednak inaczej. W naszej branży spotykamy się z dniami wewnętrznymi w ODGiK, które dotyczą tylko wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. W tym samym czasie, gdy geodetom odmawia się obsługi, pozostali klienci są obsługiwani bez ograniczeń. Jest to oczywiste dzielenie klientów. Dzień wolny od geodetów Za przykład niech posłuży ODGiK w Wieliczce, gdzie umieszczono komunikat tej treści (fot.): Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje, że każda środa jest dniem bez obsługi geodetów w zakresie uzupełnień i wyjaśnień dotyczących zgłoszeń prac geodezyjnych oraz uzupełnień i wyjaśnień dotyczących weryfikacji operatów technicznych na podstawie Zarządzenia Starosty Wielickiego nr 6/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. Uzupełnień takich i wyjaśnień dotyczących z[...]

 Strona 1