Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARLENA ZIOMACKA"

Wpływ zastosowania akumulatora ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym na sprawność energetyczną elektrociepłowni i emisję zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery DOI:10.15199/9.2019.5.1


  1. Wprowadzenie Technologie związane z zastosowaniem akumulatorów ciepła, można uznać jako nowatorskie w polskim ciepłownictwie zapewniając poprawę warunków eksploatacji systemów ciepłowniczych, tj. ekonomiki produkcji ciepła i energii elektrycznej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorców. Zastosowanie akumulatorów ciepła w Miejskich Systemach Ciepłowniczych (MSC) umożliwia efektywną pracę źródła energii, tzn. pozwala eksploatować jednostki wytwórcze (kotły, turbozespoły) z dużą sprawnością i zredukować do minimum liczbę włączeń kotłów szczytowych [3], [9], [10]. 168 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/5 (2019) W ostatnich siedmiu latach Unia Europejska przyjęła kluczowe, dwie zharmonizowane Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, które stwarzają realne podstawy do osiągnięcia celów unijnej strategii energetycznej i ochrony środowiska do roku 2020, tj.: 1. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. 2. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24.11.2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), tzw. dyrektywę IED dotyczącą dużych źródeł spalania (>50MW), zastępującą od 2016 r. tzw. dyrektywę LCP. Obydwie dyrektywy są niezmiernie istotne dla polskiego sektora ciepłowniczego, gdyż warunkują jego rozwój i modernizację, efektywność i konkurencyjność, a także mniejszą uciążliwość dla środowiska naturalnego. Z uwagi na fakt, że jak dotychczas, systemy akumulacji ciepła w polskim ciepłownictwie wprowadzane są w dużych źródłach spalania [11], nie przytoczono tutaj dyrektywy MCP (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2193 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania tj. o mocach 1 - 50 MW). Dyrektywa 2012/27/UE obj[...]

 Strona 1