Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF ZABOROWSKI"

UMOCNIENIE ODKSZTAŁCENIOWE KOMPOZYTÓW Z STOPU ALUMINIUM 6061+SiC DOI:10.15199/67.2019.8.1


  Umocnienie odkształceniowe jest najczęstszym mechanizmem/ sposobem/wykorzystywanym w celu podwyższania własności mechanicznych metali oraz stopów nie podlegających obróbce cieplnej. Również stopy metali, które mogą być umacniane innymi sposobami, coraz częściej dodatkowo są umacniane odkształceniowo [1]. Zaawansowane technologie wytwarzania kompozytów metalowych z których produkuje się różnorodne wyroby, sięgają ostatnio także po technikę ich umacniania na drodze odkształcenia plastycznego na zimno. Umacnianie odkształceniowe kompozytów metalowych zwłaszcza tych, które są wzmacniane cząstkami twardymi, stanowi duże wyzwanie dla technologów, z obawy na ich skłonność do pękania w czasie kształtowania plastycznego na zimno. Jedną z metod uplastyczniania kompozytów metalowych z cząstkami twardymi przed ich umacnianiem odkształceniowym jest stosowanie wstępnej przeróbki plastycznej na gorąco bądź to odlanej w postaci wlewka mieszaniny kompozytowej, ewentualnie wypraski ze skonsolidowanej mieszanki proszkowej. Głównym celem badań było uzyskanie informacji o możliwościach umacniania odkształceniowego kompozytu z stopu 6061+SiC kształtowanego na zimno poprzez ściskanie bądź walcownie z uwzględnieniem dużych odkształceń. Pozyskane z badań ściskania charakterystyki umocnienia w postaci krzywych umocnienia kompozytów 6061+SiC oraz twardości i mikrotwardości tych kompozytów po dużych odkształceniach wywołanych walcowaniem na zimno, mogą być pomocne technologom zajmującym się projektowaniem zaawansowanych wyrobów z kompozytów na osnowie stopów aluminium wzmacnianych cząstkami twardymi SiC. MATERIAŁ BADAWCZY. METODY BADAŃ Podstawowym materiałem, który wykorzystano do badań był kompozyt 6061+SiC wytworzony na drodze metalurgii proszków z mieszanki składającej się z cząstek stopu aluminium 6061 o wielkości cząstek ok. 150 μm oraz cząstek SiC o wielkości cząstek 50 μm. Do badań przygotowano mi[...]

WŁASNOŚCI MECHANICZNE RUR Z MIESZANEK PROSZKOWYCH STOPU 6061 Z TWARDYMI CZĄSTKAMI SiC LUB Al2O3 WYTWORZONYCH PODCZAS WYCISKANIA NA GORĄCO PRZEZ MATRYCE MOSTKOWO-KOMOROWE DOI:10.15 199/67.2015.12.17


  W artykule zaprezentowano własności mechaniczne rur wytworzonych z mieszanek proszkowych stopu 6061 z dodatkami cząstek twardych SiC lub Al2O3 po procesie wyciskania na gorąco przez matryce mostkowo-komorowe. Określono granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie oraz wydłużenie całkowite bezpośrednio po wyciskaniu i po obróbce cieplnej na stan T6. Dla badanych rur określono także maksymalną siłę rozpęczania oraz wytrzymałość na zrywanie pierścieni rur celem sprawdzenia jakości zgrzewów. Nie stwierdzono istotnych zmian własności mechanicznych dla rur bezpośrednio po wyciskaniu, w stosunku do rur po obróbce cielnej na stan T6. Słowa kluczowe: Stop 6061, obróbka cieplna, wyciskanie, matryce mostkowe MECHANICAL PROPERTIES OF TUBES FROM 6061 ALLOY POWDER MIXTURES WITH HARD Al2O3 OR SiC PARTICLES FORMED DURING HOT EXTRUSION THROUGH A PORTHOLE DIE The paper presents mechanical properties of tubes from 6061 alloy powder mixtures with additives of hard particles of SiC or Al2O3 after hot extrusion with the use of a porthole die. In the study, yield strength, tensile strength and elongation were determined immediately after extrusion and after heat treatment to T6 temper. The study also allowed for determining the maximum expanding force and tensile strength in the expanding ring tests carried out to check the quality of welds. No significant change in mechanical properties of the tubes immediately after hot extrusion in comparison to the tubes after heat treatment to T6 temper was observed. Keywords: 6061 alloy, heat treatment, extrusion, porthole die Wstęp Dotychczasowa technologia wytwarzania rur z mieszanek proszkowych na bazie aluminium lub jego stopów polegająca na tym, że produkuje się je według wariantu opartego o formowanie wyprasek z otworem i następne wyciskanie takiego wsadu z wykorzystaniem matryc oraz przetłoczek z trzpieniem przesuwających się wraz ze stemplem podczas wyciskania rury. Oryginalnym sp[...]

ANALIZA ZAGĘSZCZALNOŚCI PROSZKÓW ALUMINIUM O RÓŻNEJ WIELKOŚCI CZĄSTEK DOI:10.15 199/67.2015.12.23


  W artykule zaprezentowano krzywe zagęszczalności proszków aluminium o różnej wielkości cząstek sporządzone podczas jednostronnego prasowania na zimno. Im większy rozmiar cząstki proszku, tym efektywniejsze zagęszczanie przy niższym ciśnieniu prasowania. Sprasowane wypraski mogą być wykorzystane do wyznaczenia krzywych umocnienia służących jako baza danych materiałowych do obliczeń numerycznych. Słowa kluczowe : proszek aluminium, krzywa zagęszczania, prasowanie jednostronne ANALYSIS OF COMPACTION OF ALUMINUM POWDER MIXTURES OF VARIOUS PARTICLE SIZES The paper presents compaction curves for aluminum powder mixtures of various particle sizes produced during cold onesided compression. The larger the particle size of the powder is, the more effective concentration at lower compaction pressure is obtained. Compressed compacts can be used to determine work-hardening curves used as material database for numerical analyses. Keywords: aluminum powder, compaction curve, one-sided compression Wstęp W cyklu wytwórczym wyrobów z wykorzystaniem metalurgii proszków zagęszczanie mieszanek proszkowych przed spiekaniem jest ważnym etapem (procesem jednostkowym), który wpływa na jakość produkowanych elementów. Rolą operacji zagęszczania, która najczęściej sprowadza się do pras[...]

INFLUENCE OF FORMING TEMPERATURE ON FORMABILITY AND WALL THINNING IN DRAWPIECES MADE OF Ti6Al4V ALLOY DOI:10.15199/67.2016.3.2


  Plastic deformation of products made of Ti6Al4V alloy is possible only in elevated temperature. A toolset was developed for obtaining 3 variants of drawpieces which had the same drawing degree and various heights of a side wall. The research allowed for obtaining 1 drawpiece without a flange and 2 drawpieces with flanges of various diameters. The research was carried out in 350, 375, 400, 425 and 450°C which allowed to define optimal conditions for the test. For each variant of a drawpiece, material thinning along the cross-section was analysed in different temperatures. Keywords: titanium alloys, stamping, forming in elevated temperatures, thickness distribution WPŁYW TEMPERATURY KSZTAŁTOWANIA NA ODKSZTAŁCALNOŚĆ I POCIENIENIE ŚCIANKI WYTŁOCZKI ZE STOPU Ti6Al4V Odkształcenie plastyczne wyrobów ze stopu tytanu Ti6Al4V możliwe jest jedynie w podwyższonych temperaturach. Opracowano zestaw narzędziowy umożliwiający uzyskanie wytłoczek w trzech wariantach mające ten sam stopnień wytłaczania, ale różną wysokość ścianki bocznej. Badania pozwoliły na uzyskanie w jednej próbie wytłoczki bez kołnierza oraz dwóch wytłoczek z kołnierzem o różnej średnicy. W celu wyznaczenia optymalnych warunków do badań przyjęto temperatury 350, 375, 400, 425 oraz 450°C. Analizowano pocienienie materiału wzdłuż tworzącej wytłoczki dla każdego z trzech wariantów wysokości ścianki bocznej oraz porównano je dla każdej z analizowanych temperatur. Słowa kluczowe: stopy tytanu, wytłaczanie, kształtowanie w podwyższonych temperaturach, rozkład grubości Introduction Application of materials that meet certain mechanical, chemical and physical requirements, is a crucial aspect in many branches of industry, including the aircraft industry. Titanium and its alloys is one of the most prevalent materials used in aircraft industry. Application of titanium and its alloys in aircrafts is justified by their combination of lightness and high resistance in comparison to other materi[...]

ANALYSIS OF STRESS AND STRAIN DISTRI BUTI ON IN DRAWING FROM TI 6AL4V IN ELEVATED TEMPERATURES DOI:10.15199/67.2016.4.4


  Shaping of titanium alloys is a very complicated matter that requires consideration of many aspects concerning tools and the process itself. The most important aspect is definition of temperature in which the process should be conducted. Shaping in room temperature does not give satisfactory results because the formability in such conditions is very limited and only allows for simple bending. After exceeding a certain limit of strain, a crack appears in material if it is not heated up. On the other hand, in heated titanium, a problem of its chemical affinity to main air constituents appears. A particular drawpiece of a complex shape produced from an optimised blank was developed and tested. The research allowed for achievement of a drawpiece in one trial without a noticeable effect of change in height of the wall. In order to determine optimal conditions for the process, the temperatures chosen for the research were 4250C (beforehand verified), 4500C and 4000C. In the research key process parameters, such as: thinning of the material along the cross-section of the wall, strain and stress distribution were analysed in various temperatures. Key words: drawing, numerical simulation, titanium alloys ANA LIZA NUMERYCZNA ROZKŁADU NAPR ĘŻE Ń I ODKSZTAŁCE Ń W PR OCESIE WYTŁACZANIA WYR OBÓW ZE ST OPU TYTANU TI 6AL4V W PODWYŻSZ ONYCH TEMPERATURACH Kształtowanie stopów tytanu jest zagadnieniem bardzo skomplikowanym i wymaga rozważenia wielu kwestii narzędziowych i procesowych. Najważniejszym aspektem formowania stopów tytanu jest określenie temperatury prowadzenia procesu. Ksz[...]

WYCISKANIE RUR ZE STOPU MgLi8 PRZEZ MATRYCE MOSTKOWE DOI:10.15 199/67.2015.12.27


  W artykule przedstawiono wyniki wstępnych prób wyciskania ultralekkiego stopu MgLi8 z wykorzystaniem matryc mostkowych. Eksperymenty przeprowadzone w skali półprzemysłowej wskazały na możliwość wytworzenia wyrobów pustych o stabilnej geometrii z ultralekkich stopów magnezowo-litowych. Wyroby takie mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcjach wymagających małej gęstości materiału jednak bez dużych wymagań odnośnie własności mechanicznych. Pozytywnym efektem procesu wyciskania jest drobnoziarnista struktura wytworzonych rur. Istnieje potrzeba dalszych badań nad technologią wytwarzania wyrobów pustych ze stopów Mg-Li tak w zakresie odlewania wlewków, jak i samego procesu wyciskania przy użyciu matryc mostkowo-komorowych. Słowa kluczowe: ultralekkie stopy magnezowo-litowe, wyciskanie, matryce mostkowo-komorowe EXTRUSION OF TUBES FROM MgLi8 ALLOY THROUGH THE PORTHOLE DIE The work presents results of preliminary tests on extrusion of ultra light Mg-Li8 alloy through the porthole dies. The experiments performed in semi industrial conditions confirmed possibility of producing hollow sections characterized by stable geometry. Such products can be applied in structures of low weight, while their high mechanical strength cannot be expected. The obtained tubes demonstrate fine grain microstructure, particularly in the region of welds. There is a need for improvements in production technology, both in casting of billets and in extrusion process as well. Keywords: ultra light Mg-Li alloys, extrusion, porthole die Wstęp Stopy Mg-Li należą do grupy tzw. stopów ultralekkich, gdyż ich ciężar właściwy, przy maksymalnej stosowanej obecnie zawartości litu (14÷16 % mas.), wynosi 1,30÷1,45 g/cm3. Wykazują one szereg korzystnych cech, jak na przykład: dobre właściwości odlewnicze, dobra zgrzewalność i duża łatwość obróbki mechanicznej. W ostatnich latach wzrost zainteresowania stopami magnezu spow[...]

PODATNOŚć DO PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ NA ZIMNO WYCISKANYCH NA GORĄCO STOPÓW Aluminium serii 5xxx DOI:10.15199/67.2017.9.2


  Kształtowane plastycznie stopy aluminium z magnezem, tzw. hydronalia, często stosowane w przemyśle stoczniowym, samochodowym, lotniczym, jak również do celów militarnych, charakteryzują się średnią wytrzymałością oraz wysoką odpornością na korozję i podatnością do spawania, zgrzewania i obróbki mechanicznej [1, 5]. Opanowanie technologii wytwarzania wysoko umocnionych wyrobów ze stopów aluminium serii 5xxx należy do bardzo trudnych przedsięwzięć badawczych, wymagających kompleksowej wiedzy, m.in. na temat odkształcalności tego typu materiałów w różnych procesach kształtowania plastycznego. W zależności od zawartości magnezu w stopie, maksymalne własności wytrzymałościowe po wyciskaniu na gorąco sięgają 300 MPa [2, 4, 7]. Wraz ze wzrostem zawartości Mg, własności wytrzymałościowe rosną, jednak możliwość wyciskania jest mocno ograniczona, ze względu na duży opór plastyczny oraz niską podatność do odkształcenia. Stopy zawierające powyżej 3% Mg określa się mianem trudno odkształcalnych, bowiem w procesie wyciskania na gorąco sprawiają trudności związane m.in. z wysokimi parametrami siłowymi, czy niskimi dopuszczalnymi prędkościami wypływu metalu z matrycy [3, 6]. WALCOWANIE NA ZIMNO PŁASKOWNIKÓW AlMg W badaniach użyto płaskowników o grubości 3,6 mm i szerokości 74 mm, wyciskanych na gorąco ze stopów AlMg o różnym składzie chemicznym. Płaskowniki oznaczone jako A, odznaczały się najniższą zawartością Mg (3,5%); płaskowniki oznaczone jako B, zawartością Mg 4,5%; płaskowniki oznaczone jako C, zawartością Mg 5,5%; a płaskowniki oznaczone jako D, 12 Rudy Metale 2017, R. 62, nr 9 najwyższą zawartością Mg (7,1%). Próby wyciskania płaskowników zrealizowano w warunkach półprzemysłowych w IMN OML w Skawinie. Warunki wyciskania przedstawiono w tablicy 1. Tablica 2 Wyniki walcowania płaskownika A1C Table 2 Results of rolling process of flat section A1C Nr przepustu g1, mm g2, mm g3, mm gśr, mm [...]

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW WYCISKANYCH ZE STOPÓW AlMgSi PRZEZNACZONYCH DLA SEGMENTU AUTOMOTIVE DOI:10.15199/67.2017.12.2


  WPROWADZENIE Wyzwaniem technologicznym procesu wytwarzania kształtowników wyciskanych ze stopów aluminium dla segmentu automotive (stopy AlMgSi) jest m.in. uzyskanie wysokiej jednorodności struktury i właściwości mechanicznych w przekroju poprzecznym i na długości wyrobu. Bardzo wysokie wymagania jakościowe dotyczące kształtowników wyciskanych dla rynku automotive sprawiają, że wada wyrobu objawiająca się niejednorodnością struktury i właściwości mechanicznych w jego przekroju poprzecznym i na jego długości, dyskwalifikuje taki wyrób podczas kontroli jakości lub w najlepszym przypadku znacząco obniża jego cenę. Ponadto, duża liczba reklamacji klientów i jednocześnie obniżenie uzysku materiału w procesie produkcyjnym (wzrost odpadu technologicznego/ złomu), przyczynia się do znaczącego obniżenia rentowności wytwarzania elementów wyciskanych dla rynku automotive. Dotyczy to przede wszystkim kształtowników o zróżnicowanym przekroju poprzecznym/zróżnicowanej grubości ścianek, w tym o znacznych rozmiarach (elementy do elektroniki samochodowej), gdzie w sposób naturalny występuje tendencja do nierównomiernego płynięcia metalu przez otwór matrycy, co przekłada się na zróżnicowanie cieplno-mechanicznych warunków odkształcenia, a następnie zróżnicowanie szybkości chłodzenia w przekroju poprzecznym wyrobu na wybiegu prasy. Warunki chłodzenia wyrobu na wybiegu prasy są czynnikiem determinującym cechy struktury i właściwości mechanicznych - w przekroju poprzecznym wyrobu, a biorąc pod uwagę znaczny przyrost ciepła/temperatury metalu w otworze matrycy w czasie wyciskania stopów aluminium z serii 6xxx (duże prędkości procesu) - także na długości wyciskanych kształtowników [4, 10, 13]. Współczesne prasy do wyciskania aluminium i jego stopów w większości przypadków są wyposażone w wybiegi, na których można prowadzić przesycanie wyciskanych kształtowników ze stopów aluminium w trakcie ich wyciskania [1, 2, 9]. Starsze konstrukcje wybiegów[...]

 Strona 1