Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA CZAPLICKA-KOTAS"

Współpraca sieciowa na rzecz wzrostu eko-innowacji DOI:


  1. Wstęp Według rankingu Eurostat w zakresie wskaźnika innowacyjności w Europie Polska plasuje się na 25 miejscu [1]. Jest to związane m.in. z małą liczbą doktorantów zagranicznych studiujących na polskich uniwersytetach, niskimi wydatkami na działalność badawczo-rozwojową z pieniędzy publicznych, niezadowalającą współpracę w kwestii innowacyjnych rozwiązań w małych i średnich przedsiębiorstwach. Podobnie w przypadku eko-innowacji w 2017 r. Polska zajmowała 3 miejsce od końca, za nami były tylko Cypr i Bułgaria [2]. W związku z tym konieczne jest zastosowanie ekosystemu, który będzie wspierał rozwój innowacji w ramach tzw. trójkąta wiedzy [3], a także eko-innowacji w związku z coraz większym znaczeniem polityki w zakresie ochrony środowiska w UE. Koncepcja ta polega na integrowaniu nauki, edukacji, biznesu [4], której celem głównym jest wzrost komercjalizacji wyników badań [5]. Rozwój tej koncepcji może być realizowany m.in. dzięki współpracy sieciowej [6]. Poprzez wzmacnianie formalnych oraz nieformalnych sieci możliwe staje się stymulowanie innowacji i eko-innowacji. Na arenie europejskiej przykładem utworzonej sieci jest Europejski Instytut Technologii i Innowacji (European Institute of Innovation and Technology - EIT), który wspiera w perspektywie długoterminowej innowacyjność w instytutach, uniwersytetach oraz przedsiębiorstwach. Utworzonych zostało 9 obszarów tematycznych związanych ze zdrowiem (EIT Health), przetwarzaniem elektronicznym (EIT Digital), klimatem (EIT Climate-KIC), odżywianiem (EIT Food), energią (EIT InnoEnergy), mobilnością (EIT Urban Mobility), surowcami (EIT RawMaterials), produkcją (EIT Manufacturing). Celami EIT są wprowadzanie innowacji na rzecz zmian klimatycznyc[...]

Aspekty środowiskowe społecznej odpowiedzialności uczelni DOI:


  Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsability, CSR) jest zagadnieniem multidyscyplinarnym, które rozważa się w aspekcie socjologicznym, filozoficznym, ekonomicznym i środowiskowym [7]. Zagadnienia CSR rozwijane są przez teoretyków i praktyków od blisko 60 lat. W pierwszym okresie społeczną odpowiedzialność odnoszono jedynie do organizacji sektora biznesu, których celem był zysk. Obecnie CSR znajduje także zastosowanie w kontekście działań organizacji nie działających dla zysku. Celem artykułu jest wskazanie w oparciu o wytyczne raportowania społecznego działań, które wpisują się w aspekt środowiskowy uczelni i mogą być podstawą kształtowania pozytywnego wizerunku oraz budowania relacji z interesariuszami szkół wyższych. Społeczna odpowiedzialność biznesu Koncepcja ta oznacza, że organizacje, z własnej inicjatywy i niezależnie od uregulowań prawnych, w swojej codziennej działalności, podejmują działania na rzecz społeczeństwa i środowiska [1]. CSR oznacza zatem dobrowolne przyjęcie na siebie przez organizacje zobowiązań wobec otoczenia, wychodzących ponad przepisy prawa, w celu wspieraniarozwiązywania problemów społecznych, niemożliwych do rozwiązania bez współpracy i udziału świata gospodarczego, przy jednoczesnym unikaniu zachowań niezgodnych z prawem i nieetycznych [5]. Koncepcja CSR została spopularyzowana i zdefiniowana m.in. przez Komisję Europejską, Bank Światowy, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną.Każda z tych organizacji opracowała swoje definicje pojęcia społecznej odpowiedzialności, których wspólnym mianownikiem, jest uwzględnianie w działaniach oczekiwań i potrzeb interesariuszy w aspekcie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Według definicji Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej społe[...]

ZAŁOŻENIA GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (GOZ) W SEKTORZE PRODUKCJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (SEE) DOI:10.15199/67.2019.8.2


  Gospodarka o obiegu zamkniętym - GOZ (ang. circular economy) jest systemem gospodarczym Unii Europejskiej (UE), w którym produkty i zasoby są bardziej racjonalnie wykorzystywane, a odpady, jeśli powstają, stają się cennym surowcem [7, 8]. Komisja Europejska (KE) w swoich komunikatach dotyczących GOZ podkreśla, że przechodzenie na GOZ jest kluczowym elementem realizacji strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu [6]. Ponadto, KE wyraźnie wskazuje, że proces transformacji w kierunku GOZ dotyczy wszystkich gałęzi przemysłu, i świadomego zaangażowania zarówno organów ustawodawczych, jednostek naukowych, przedsiębiorców, jak i samych konsumentów [9]. Jedną z gałęzi przemysłu, który jest szczególnie uwzględniany w zapisach KE dotyczących GOZ, jest sektor produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE), który generuje z roku na rok coraz większą ilość e-odpadów [11], czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), takiego jak: komputery, lodówki, telewizory, telefony komórkowe i inne [8]. Z uwagi na to, iż e-odpady są jest jednym z najszybciej rosnących strumieni odpadów w UE oraz zawierają surowce krytyczne i materiały szla- 64 nr 8 8-14 8 Rudy Metale 2019, R. 64, nr 8 9 ?? budowanie tzw. społeczeństwa recyklingu poprzez zachęcanie do segregacji i stosowanie systemów zbiórki minimalizujących koszty recyklingu oraz ponownego wykorzystania, ??wspieranie grupowania działań mających na celu zapobieganie przeznaczaniu produktów ubocznych na odpady (symbioza przemysłowa), ?? stymulowanie warunków sprzyjających bardziej racjonalnym wyborom konsumentów poprzez oferowanie usług dzierżawy, wynajmu lub współużytkowania, stanowiących alternatywę dla posiadania produktów na własność [7]. W grudniu 2015 r. KE przedstawiła plan działania UE dotyczący GOZ [8], w którym wskazała 54 działania mające na celu pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwest[...]

WSPÓŁPRACA NA RZECZ WDRAŻANIA ZAŁOŻEŃ GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (GOZ) W SEKTORZE METALI DOI:10.15199/67.2019.9.1


  WPROWADZENIE Przeciętny obywatel OECD zużywa 46 kg zasobów dziennie w tym 10 kg biomasy, 18 kg surowców niemetalicznych, 13 kg paliw kopalnych i 5 kg metali [19]. W raporcie UNEP Global Resource Outlook 2019 podkreślono, iż od 1970 r. wykorzystanie zasobów potroiło się, w tym nastąpił pięciokrotny wzrost zużycia surowców niemetalicznych i 45% wzrost zużycia paliw kopalnych. Wskazano również, iż do 2060 r. całkowite zużycie surowców może się podwoić osiągając poziom 190 mld ton (obecnie 92 mld), powodując 43% wzrost emisji gazów cieplarnianych [25]. Konieczne jest zatem wdrożenie idei, która minimalizowała wytwarzanie odpadów przy jednoczesnym utrzymaniu jak najdłuższej wartości dodanej z produktów, materiałów i zasobów w gospodarce, co jest przesłaniem GOZ. Takie działania podejmowane są na całym świecie, stąd powstało już wiele dokumentów strategicznych, planów, które mają zapewnić efektywną oraz skuteczną politykę na rzecz promowania GOZ na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Komisja Europejska (KE) od 2014 r. pracuje nad wdrożeniem GOZ do systemu gospodarczego Unii Europejskiej (UE). Do tej pory KE przedstawiła trzy główne komunikaty w tym zakresie - pierwszy w 2014 r. Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program "zero odpadów dla Europy" [12], w 2015 r. Zamknięcie obiegu - plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym [13] i w 2018 r. Monitorowanie gospodarki o obiegu zamkniętym [15]. Ponadto, w marcu 2019 r. KE przedstawiła kompleksowe sprawozdanie z realizacji przyjętego w 2015 r. planu działania na rzecz GOZ [24], w którym podkreśla, iż wszystkie z 54 działań w kierunku GOZ zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Równolegle, wezwała państwa członkowskie do opracowania krajowych dokumentów wyznaczających kierunki procesu transformacji w poszczególnych państwach. Coraz więcej krajów publikuje oficjalnie przyjęte dokumenty w tym zakresie. Większość z nich znajduje się równ[...]

 Strona 1