Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Danuta Dymek"

Zasadnicze zmiany w projektowaniu słupów energetycznych w związku z nowelizacją normy PN-EN 50341 DOI:10.15199/33.2016.05.24


  Zmiany w projektowaniu słupów linii elektroenergetycznych wprowadzone przez nową edycję PN-EN 50341 odnoszą się do każdego etapu prac: od podstaw projektowania, poprzez zestawianie obciążeń, aż do wymiarowania konstrukcji. Dotyczy to szczególnie projektów linii średnich napięć objętych teraz zakresem normy.Wartykule przedstawiono zasadnicze zmiany względem aktualnej wersji normy wraz z uzasadnieniem. Słowa kluczowe: słupy energetyczne, PN-EN 50341, projektowanie.W2005 r. ukazała się zharmonizowana norma europejska PN-EN 50341-1:2005 [1], która zastąpiła stosowaną przez wiele lat PN-E-05100 [2]. Obecnie norma [1] wraz z załącznikiem krajowym PN-EN 50341-3-22:2010 [3] stanowi podstawę projektowania nowych linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 45 kV. W przypadku linii o napięciu do 45 kV włącznie odrębne przepisy zostały zawarte w PN-EN 50423 [4], w praktyce niestosowanej w Polsce ze względu na brak załącznika krajowego. Projektowanie słupów w tymzakresie napięć nadal opiera się na normie [2].Wmarcu 2013 r. ukazała się druga edycja normy [1]. Nowa wersja PN-EN 50341-1:2013-03 [5] wprowadziła wspólne wymagania ogólne dla linii wszystkich napięć powyżej 1 kVoraz Eurokody do projektowania słupów energetycznych, a także zunifikowała podstawy projektowania w krajach objętych standaryzacją europejską. Do normy [5] opracowany został załącznik krajowy PN-EN 50341-2-22 [6], będący obecnie na etapie zatwierdzenia przez CENELEC. Jego publikacja przewidziana jest w bieżącym roku. W artykule przedstawiono podstawowe zmiany dotyczące projektowania słupów wprowadzone normami [5, 6]. W tekście zastosowano oznaczenia: NNA2010 dla [3] oraz NNA2016 dla [6]. Wybór poziomu niezawodności linii elektroenergetycznej[...]

Nowe rozwiązania niskostratnych przewodów do napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć DOI:10.15199/48.2017.11.45

Czytaj za darmo! »

Typowe przewody fazowe elektroenergetycznych linii przesyłowych 400 kV wybudowanych po 2000 roku mają wiązki 3-przewodowe wykonane z przewodów AFL-8 350 (357-AL1/46-ST1A) i wykazują znamionową obciążalność prądową na poziomie 2,5 kA. Wiązki mają kształt trójkąta równobocznego o długości boku 400 mm i wierzchołku skierowanym w dół. Na dominującej części powierzchni kraju, w strefie S1 i W1 w przypadku linii dwutorowych 400 kV standardowo wykorzystuje się konstrukcje wsporcze serii E33, które zostały zaprojektowane zgodnie z normami europejskimi wprowadzonymi przez Polski Komitet Normalizacyjny w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Taka konstrukcja linii, chociaż spełnia wszystkie wymogi techniczne, oraz zapewnia wystarczającą przepustowość linii i spełnienie wymagań przepisów dotyczących ochrony środowiska, przestała być zadowalająca wobec rosnących oczekiwań w zakresie poprawy efektywności energetycznej przesyłania energii elektrycznej. Dlatego w PSE S.A. podjęto działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej sieci przesyłowej. Działania te ukierunkowano m. in. na opracowanie i wdrożenie innowacyjnej konstrukcji przewodu fazowego dla nowobudowanych linii 400 kV. Z tego powodu w 2013 r. zaprojektowano i włączono do stosowania nowy przewód składowy wiązki (408-AL1F/34- UHST) o obniżonej w stosunku do AFL-8 350 rezystancji liniowej. Jego wdrożenie w liniach 400 kV umożliwiło zmniejszenie obciążeniowych (podłużnych) strat energii nawet o 15%, bez potrzeby dokonywania zmian konstrukcyjnych pozostałych elementów składowych linii. Poszukiwanie dalszych możliwości ograniczania strat energii wymaga bardziej kompleksowego podejścia. W związku z tym PSE S.A. uruchomiło długofalowy program badawczy nakierowany na opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych umożliwiających dalsze obniżenie strat energii. Podejście to wymagało jednak przeprowadzenia analiz w zakresie głębszych zmian t[...]

 Strona 1