Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Bączkowski"

Cykl życia chłodni kominowych DOI:10.15199/33.2018.04.17


  Zgodnie z obecnymi zaleceniami oraz normami [7, 9, 13], w przypadku projektowania konstrukcji z betonu konieczne staje się uwzględnienie trwałości (jest ona rozważana jako jeden z trzech równorzędnych elementów niezawodności konstrukcji, obok bezpieczeństwa i użytkowalności). Zasady projektowania konstrukcji z uwzględnieniem trwałości ujęte są w fib-Model Code 2010 [13]. Przewidywana jest również nowelizacja Eurokodu 2 [10] pod kątem trwałości konstrukcji. Projektowanie konstrukcji betonowych z uwagi na trwałość, nazywane także projektowaniem na okres użytkowania (Service Life Design) [14], za podstawę przyjmuje wyniki obserwacji i badań fizykochemicznych dotyczących karbonatyzacji betonu, jego korozji chlorkowej, a także mrozoodporności i oddziaływań chemicznych. Temu zagadnieniu poświęcone są m.in. [1, 2]. Ponadto zgodnie z normami [11, 12] konieczna jest ocena oddziaływania projektowanych obiektów budowlanych na środowisko (EIA- Environmental Impact Assessment). Ocenie podlega obciążenie środowiska związane ze zużyciem energii i towarzyszącymi mu emisjami zanieczyszczeń do atmosfery od pozyskania surowców przez wszystkie etapy ich obróbki, przerobu, eksploatacji obiektu, aż do jego rozbiórki oraz utylizacji i składowania materiałów rozbiórkowych. W tym celu należy przeprowadzić kompleksową analizę cyklu życia obiektu, w zakres której wchodzą analiza środowiskowa (ekologiczna) LCA (Life Cycle Assessment), analiza ekonomiczna LCC (Life Cycle Cost) i analiza społeczna SLCA (Social Life Cycle Assessment). Oznacza to, że w przypadku projektowania konstrukcji należy też określić wpływ środowiska na trwałość konstrukcji oraz wpływ konstrukcji na środowisko [1]. Dotychczas te dwa zagadnienia były rozpatrywane oddzielnie. Przedstawione reguły dotyczące projektowania wymagają także nowego spojrzenia na projektowanie konstrukcji pod względem ich nośności, właściwości użytkowych i oddziaływania na środowisko. Zatem w projektowaniu k[...]

Przystosowanie komina H = 150 m do odprowadzania mokrych spalin DOI:10.15199/33.2016.05.23


  W artykule przedstawiono problem przystosowania istniejących kominów w elektrowniach do odprowadzania mokrych, odsiarczonych spalin. Zaprezentowano technicznie skomplikowany przypadek wymiany trzech ceramicznych przewodów spalin w kominie sześcioprzewodowym H = 150 m na przewody z tworzywa wzmocnionego szkłem (TWS). Prace zrealizowano w trakcie eksploatacji obiektu. Słowa kluczowe: kominy przemysłowe, spaliny mokre, TWS.Sześcioprzewodowy komin przemysłowy H = 150mw Elektrowni Turów wybudowano w 1998 r. (fotografia 1). Odprowadza on spaliny z sześciu kotłów fluidalnych. Jego konstrukcję nośną stanowią dwa współśrodkowe, cylindryczne trzony żelbetowe [3]. Średnica trzonu zewnętrznego wynosi 21,40 m, a wewnętrznego 5,90 m. Wewnętrzne murowane przewody spalin o średnicy 5,0m wykonano z kwasoodpornych kształtek ceramicznych S-4 grubości 12 cm. Przewody te podzielono na segmenty wysokości 25 m, które spoczywają na stalowych pomostach opartych na trzonach zewnętrznymi wewnętrznym. Dylatacje poziome pomiędzy segmentami przewodów spalin uszczelniono taśmami elastycznymi. Z powodu coraz ostrzejszych wymagań ochrony środowiska w elektrowni podjęto decyzję o budowie instalacji odsiarczania spalin (IOS) metodą mokrą- wapienną w blokach energetycznych nr 4, 5 i 6. Zastosowanie IOS powoduje obniżenie temperatury spalin do ok. +60°C oraz zwięks[...]

 Strona 1