Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Rajmund Oruba"

Wpływ ubytków betonu kominów żelbetowych na ich częstotliwość drgań własnych DOI:10.15199/33.2016.05.22


  W artykule przedstawiono problem wpływu ubytków betonu trzonów nośnych kominów żelbetowych na ich częstotliwość drgań własnych. Zaprezentowano wyniki obliczeń (MES) sześciu kominów wysokości 120 - 260 m o zróżnicowanym zakresie ubytków. Określono korelację pomiędzy lokalizacją ubytków betonu a zmianami wartości trzech pierwszych częstotliwości drgań własnych badanych kominów. Wyniki analizy będziemożnawykorzystać do diagnostyki kominówżelbetowych. Słowa kluczowe: komin żelbetowy, korozja, częstotliwość drgań własnych.Żelbetowe kominy przemysłowe ulegają degradacji w wyniku wieloletniej eksploatacji i oddziaływania agresywnego środowiska przemysłowego. Objawia się to m.in. ubytkami betonu żelbetowych trzonów nośnych, zarówno po ich wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie [3]. Efektem takiego zjawiska, oprócz zmniejszenia nośności, jest zmiana charakterystyk dynamicznych. Na właściwości dynamiczne konstrukcji składają się częstotliwość drgań własnych i odpowiadające impostacie drgań oraz tłumienie. Znajomość cech dynamicznych kominów jest niezbędna, m.in. do określenia obciążenia wiatrem i oceny odporności kominów na obciążenia sejsmiczne [1, 2].WPolsce mamy do czynienia z silnymi wstrząsami parasejsmicznymi wywołanymi eksploatacją górnicząwLegnicko-GłogowskimOkręgu Miedziowym i Górnośląskim ZagłębiuWęglowym[ 3].Wartykule przedstawiono wyniki ob[...]

Problemy eksploatacyjne kominów mokrych DOI:10.15199/33.2018.04.21


  Spośród wielu instalacji odsiarczania spalin (IOS) w elektrowniach, największą skutecznością charakteryzuje się metoda mokra-wapienna (MOWAP), która jest obecnie najczęściej stosowaną metodą oczyszczania spalin. Polega ona na intensywnym przemywaniu spalin wodną zawiesiną wapna w kolumnie absorpcyjnej. Spaliny po opuszczeniu absorbera zawierają dużą ilość pary wodnej i wodę w postaci kropel. Następuje także schłodzenie spalin. Temperatura spalin za absorberem wynosi 46 - 55°C przy spalaniu węgla kamiennego, a 57 - 68°C w przypadku węgla brunatnego. Może także występować nadciśnienie spalin. Temperatura spalin jest dużo niższa od temperatury kwasowego punktu rosy TADP, co przyczynia się do powstawania dużej ilości kondensatu [1 ÷ 4]. Takie spaliny nazywa się spalinami mokrymi, a odprowadzają je kominy mokre. Na skutek odparowania wody z kond[...]

Adaptacja starych kominów żelbetowych do odprowadzania odsiarczonych spalin DOI:10.15199/33.2016.05.16


  W artykule przedstawiono problem adaptacji starych kominów żelbetowych w elektrowniach na potrzeby instalacji odsiarczania spalin (IOS). Podano ogólne zalecenia konstrukcyjne i materiałowe przewodów kominowych dla różnych technologii odsiarczania. Zaprezentowano też przykłady przebudowy kominów żelbetowych do odprowadzania spalin z IOS. Słowa kluczowe: kominy żelbetowe, odsiarczanie spalin, adaptacja.Rygorystyczne wymagania ochrony środowiska wymuszają stosowanie oczyszczania spalin w elektrowniach. Spośród wielu technologii odsiarczania stosuje się metodę suchą, półsuchą i mokrą, która wykazuje największą skuteczność. Zastosowanie IOS powoduje obniżenie temperatury i zwiększenie wilgotności spalin. Przyczynia się to do powstawania kondensatu spalin i jego agresywnego oddziaływania na konstrukcje kominów. Najbardziej niekorzystne warunki eksploatacji kominów towarzyszą mokrej metodzie odsiarczania. Oprócz niskiej temperatury i dużej wilgotności występuje także nadciśnienie spalin. Najlepszym rozwiązaniem odprowadzania spalin po zastosowaniu IOS byłoby wybudowanie nowego komina. Niestety, z uwagi na gęstą zabudowę czynnego zakładu z reguły nie jest to możliwe. W takich przypadkach, często dostosowuje się znacznie zużyte technicznie kominy żelbetowe do nowych warunków eksploatacyjnych. Główna idea przebudowy polega na zapewnieniu całkowitej szczelności przewodów spalin. Materiały przewodów stykające się ze spalinami muszą być odporne na agresywne oddziaływanie kwaśnego kondensatu. Dodatkowym utrudnieniem może być konieczność eksploatacji komina [...]

Kwalifikacja wybranych budowli w elektrowniach w aspekcie naliczania podatku od nieruchomości DOI:10.15199/33.2018.04.12


  Zakwalifikowanie obiektów budowlanych do kategorii budowle w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane [4] skutkuje ich opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości. Zasadą jest, że budowle bądź ich części podlegają opodatkowaniu wyłącznie w sytuacji, gdy są użytkowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynika to z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych [3].Wpozostałych przypadkach zobowiązanie podatkowe nie obowiązuje. Trudności w kwalifikacji składników majątku zakładu wynikają z nieprecyzyjnych i niespójnych przepisów zawartych w aktach prawnych, stanowiących podstawę kwalifikacji. Bywają one powodem długotrwałych i kosztownych sporów pomiędzy podatnikami oraz organami administracji. Zagadnienie to jest szczególnie skomplikowane, gdy mamy do czynienia z licznymi i zróżnicowanymi pod względem konstrukcyjnym oraz funkcjonalnym obiektami zlokalizowanymi w dużych zakładach przemysłowych, do których należą elektrownie. W artykule omówiono kryteria kwalifikacji obiektów magazynowych, zasobników, zbiorników, fundamentów oraz konstrukcji wsporczych urządzeń technicznych i instalacji technologicznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w energetyce, pod kątem naliczania podatku od nieruchomości. Podano również przykłady kwalifikacji takich obiektów. Podstawy kwalifikacji W celu właściwej kwalifikacji obiektów należy jednoznacznie określić znaczenie podstawowych pojęć stosowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych [3] oraz Prawie budowlanym [4]. Definicje pojęć obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, a także obiekt liniowy i urządzenie budowlane przedstawiono szczegółowo w art. 3 ustawy Prawo budowlane [4]. Tak więc, budowla to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem[...]

Przystosowanie komina H = 150 m do odprowadzania mokrych spalin DOI:10.15199/33.2016.05.23


  W artykule przedstawiono problem przystosowania istniejących kominów w elektrowniach do odprowadzania mokrych, odsiarczonych spalin. Zaprezentowano technicznie skomplikowany przypadek wymiany trzech ceramicznych przewodów spalin w kominie sześcioprzewodowym H = 150 m na przewody z tworzywa wzmocnionego szkłem (TWS). Prace zrealizowano w trakcie eksploatacji obiektu. Słowa kluczowe: kominy przemysłowe, spaliny mokre, TWS.Sześcioprzewodowy komin przemysłowy H = 150mw Elektrowni Turów wybudowano w 1998 r. (fotografia 1). Odprowadza on spaliny z sześciu kotłów fluidalnych. Jego konstrukcję nośną stanowią dwa współśrodkowe, cylindryczne trzony żelbetowe [3]. Średnica trzonu zewnętrznego wynosi 21,40 m, a wewnętrznego 5,90 m. Wewnętrzne murowane przewody spalin o średnicy 5,0m wykonano z kwasoodpornych kształtek ceramicznych S-4 grubości 12 cm. Przewody te podzielono na segmenty wysokości 25 m, które spoczywają na stalowych pomostach opartych na trzonach zewnętrznymi wewnętrznym. Dylatacje poziome pomiędzy segmentami przewodów spalin uszczelniono taśmami elastycznymi. Z powodu coraz ostrzejszych wymagań ochrony środowiska w elektrowni podjęto decyzję o budowie instalacji odsiarczania spalin (IOS) metodą mokrą- wapienną w blokach energetycznych nr 4, 5 i 6. Zastosowanie IOS powoduje obniżenie temperatury spalin do ok. +60°C oraz zwięks[...]

 Strona 1