Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marek Węglorz"

Posadowienie głównego budynku nowego bloku energetycznego z uwzględnieniem specyficznych warunków gruntowych DOI:10.15199/33.2016.05.05


  Wartykule przedstawiono problemy, jakie napotkano podczas projektowania fundamentu kotłowni i wskazano na konieczność prawidłowego rozpoznania podłoża gruntowego i jego ewentualnej zmienności. W przypadku Elektrowni Turów wpodłożuwystępują granity o różnymstopniu zwietrzenia, co eliminuje konieczność wzmocnienia gruntu. Z drugiej strony narzucone przez technologię osiadanie nie większe niż 15 mm staje się podstawowymkryteriumdoboru gabarytówpłyty fundamentowej. Ważnym zagadnieniem jest właściwe obliczenie współczynnika sztywności podłoża i przedstawienie w odpowiedni sposób w modelu obliczeniowym. Zwrócono też uwagę na obciążenia montażowe, któremogą być decydującewprzypadku zewnętrznych ścian podpiwniczenia i cokołów pod słupy zewnętrzne stanowiące jednocześnie usztywnienie tych ścian.Wartykule wskazano na wiele czynników zewnętrznych niezbędnych do uwzględnienia podczas projektowania. Bez ich znajomości nie jestmożliwe otrzymanie prawidłowych wyników końcowych. Słowa kluczowe: fundament, elektrownia, kotłownia, podłoże gruntowe.Fundament to bardzo odpowiedzialny element konstrukcji budynku mający za zadanie prawidłowe przeniesienie obciążeń na podłoże gruntowe. Musi przy tym zapewnić spełnienie właściwych obostrzeń dotyczących osiadania z uwzględnieniemkryteriów zawartych w PN-EN oraz wymagań technologicznych stawianych przez gospodarza obiektu.Wybór sposobu posadowienia jest ważną decyzją mającą wpływ na konstrukcję i przyjęte schematy statyczne. W odniesieniu do budynków energetycznych posadowienie nabiera dodatkowego znaczenia z powodu dużej wagi tego typu obiektów dla gospodarki krajowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, obiekty energetyki zaliczamy do trzeciej kategorii geotechnicznej niezależ[...]

Zagrożenia wielkowymiarowego dachu o konstrukcji drewnianej

Czytaj za darmo! »

Wjednym z dużych zakładów przemysłowych Śląska w sezonie zimowym 2005/2006 zawaliła się znaczna część stalowego dachu dwunawowej hali produkcyjnej. Spadająca stalowa konstrukcja uszkodziła skrajne dźwigary przyległego dachu drewnianego. Podczas ekspertyzy okazało się, że drewniana konstrukcja wykazuje wiele wad i uszkodzeń zagrażających jej nośności. W artykule przedstawimy stan konstrukcji[...]

 Strona 1