Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Artur Miros"

Badanie współczynnika przewodzenia ciepła materiałów do izolacji cieplnej


  Jedną z najbardziej charakterystycznych właściwości określającą materiały do izolacji cieplnej jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Aparaty wykorzystywane do pomiarów λ mogą różnić się zakresem pomiarowym, stopniem zaawansowania konstrukcji oraz dokładnością pomiaru, w tym oceną wpływu błędów poszczególnych składników na końcowy wynik badania. Aparatura Do pomiarów współczynnika przewodzenia ciepła w stanie ustalonym wykorzystuje się aparaty z czujnikami gęstości strumienia cieplnego kalibrowane materiałami odniesienia (pośredniametoda pomiarowa) [3], albo z osłoniętą płytą grzejną (bezpośredniametoda pomiarowa) [4]. Poza zakresem -10 ÷ 50 °C, dedykowanym urządzeniem do pomiarów współczynnika λ jest aparat z osłoniętą płytą grzejną [3], przedewszystkim dlatego, że brakuje certyfikowanychmateriałów odniesienia służących do kalibracji aparatów z czujnikami gęstości strumienia cieplnego poza wymieniony zakres temperaturowy [4]. Zasadę działania przykładowego aparatu GHP 456 Titan do pomiarów współczynnika przewodzenia ciepła przedstawiono na rysunku 1. Zastosowano w nimdwupłytowy systempomiaru przewodności cieplnej z osłoniętą (aktywnie izolowaną) płytą grzejnąwzakresie -160 ÷ 700 °C. Istotą pomiaru jest wytworzenie jednokierunkowego strumienia ciepła o stałej gęstości w warunkach stanu ustalonego, którymógłby istnieć w nieskończonej płycie ograniczonej dwiema płaskimi, równoległymi, izotermicznymi powierzchniami [5].Wtrakcie pomiaru strumień ciepła w próbkach - dwie próbki danego materiału o podobnej gęstości i grubości - wywoływany jest przez różnicę temperatury (ΔT) pomiędzy zespołemgrzejnymzłożonym z wewnętrznej, kwadratowej płyty grzejnej otoczonej strefą osłonową o niezależnej kontroli termicznej a zespołem chłodzącym. Niezależnie ogrzewana strefa osłonowa ma wyeliminować wszelkie boczne przepływy ciepła do lub z płyty grzejnej. Boki próbek są ogrzewane za pomocą paneli ochronn[...]

Metody pomiaru parametrów cieplnych perforowanych płyt termoizolacyjnych DOI:10.15199/33.2016.05.58


  W artykule przedstawiono nowy wyrób budowlany (Wzór patentowy Wp. 22285 Kanałowa płyta izolacyjna) w postaci płyty ze sztywnego materiału termoizolacyjnego z wprowadzonymi zaburzeniami w geometrii przekroju. Zaburzenia te, nazywane dalej perforacjami lub modyfikacjami geometrycznymi, stanowią kanały o przekroju prostych figur geometrycznych. Wypełnienie kanałów stanowić może powietrze lub granulat recyklingowy, np. styropianowy. Powodemwprowadzenia perforacji w przekroju płyty jest uzyskanie komponentu izolacyjnego omałejmasie i niewielkimwspółczynniku przewodzenia ciepła, zbliżonym do materiału pełnego z jednoczesnym zmniejszeniemzużycia surowców do jego produkcji. Dla wybranych modeli płyty określono przewodność cieplną i opór cieplny na podstawie obliczeń numerycznych (program Therm). Pomiar parametrów cieplnych prowadzony był za pomocą aparatu płytowego HFM FOX 600 oraz skrzynki grzewczej. Słowa kluczowe: kanałowa płyta izolacyjna, perforacje płyty, pomiar przewodności cieplnej, skrzynka grzewcza, aparat płytowy.kwa- Metody pomiaru parametrów cieplnych perforowanych płyt termoizolacyjnych Measurement methods of thermal parameters of perforated thermoinsulating plates dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń 1)*) dr Artur Miros2) Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy wyrób budowlany (Wzór patentowy Wp. 22285 Kanałowa płyta izolacyjna) w postaci płyty ze sztywnego materiału termoizolacyjnego z wprowadzonymi zaburzeniami w geometrii przekroju. Zaburzenia te, nazywane dalej perforacjami lub modyfikacjami geometrycznymi, stanowią kanały o przekroju prostych figur geometrycznych. Wypełnienie kanałów stanowić może powietrze lub granulat recyklingowy, np. styropianowy. Powodemwprowadzenia perforacji w przekroju płyty jest uzyskanie komponentu izolacyjnego omałejmasie i niewielkimwspółczynniku przewodzenia ciepła, zbliżonym do materiału pełnego z jednoczesnym zmniejszeniemzużycia surowców do jego produkcji. Dla wybranych modeli pł[...]

 Strona 1