Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Marek Lechman"

Naprawa przemrożonej powłoki żelbetowej chłodni kominowej DOI:10.15199/33.2015.05.07


  W artykule przedstawiono ocenę stanu technicznego orazmetodę naprawy chłodni kominowej, która uległa przemrożeniu w wyniku nagłego wyłączenia z ruchu podczas silnych mrozów. Diagnozę stanu chłodni sformułowano na podstawiewyników przeprowadzonych badań diagnostycznych, które posłużyły do opracowania technologii naprawy i zabezpieczenia powłoki żelbetowej chłodni z uwzględnieniem wymagań w zakresie trwałości. Na tej podstawie zrealizowano I etap remontu chłodni, obejmujący naprawę i zabezpieczenie jej płaszcza wewnętrznego, skupiając uwagę na sposobie realizacji oraz ocenie wykonania tych prac. Słowa kluczowe: chłodnia kominowa, powłoka żelbetowa, naprawa, przemrożenie.Hiperboloidalna chłodnia kominowa o ciągu naturalnym, stanowiąca przedmiot artykułu, jest eksploatowana od 1982 r. Konstrukcja chłodni została wykonana w technologii monolitycznej, w deskowaniach przestawnych. Powłoka oparta jest na 48 parach ukośnych słupów prefabrykowanych (fotografia 1). Całkowita wysokość chłodni nad poziomem terenu wynosi 132,0 m, wysokość samej powłoki 124,0 m, a średnica powierzchni środkowej powłoki na poziomie jej oparcia na głowicach słupów (+8,0 m), 100,00 m. Grubość powłoki żelbetowej chłodni zmienia się od 0,66 m w poziomie + 8,00 m do 0,18 - 0,14 m w części środkowej i 0,26 m w poziomie korony. Powłoka została zaprojektowana z betonu klasy B20 (C16/20), zbrojonego prętami głównymi ze stali gatunku 34GS o granicy plastyczności fyk = 410 MPa. Ocena stanu technicznego chłodni Stosując algorytmpostępowania opisany m.in. w pracach [1, 2], chłodnię poddano badaniom diagnostycznym obejmującym: ● szczegółowe oględziny powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej płaszcza żelbetowego przy użyciu technik alpinizmu przemysłowego wraz z identyfikacją i rejestracją uszkodzeń oraz nieprawidłowości; ● pobranie odwiertów rdzeniowych betonu płaszcza; ● pomiary sklerometryczne wytrzymałości betonu płaszcza; ● bada[...]

Ochrona konstrukcji nowej chłodni kominowej zaprojektowanej do odprowadzania spalin DOI:10.15199/33.2016.05.13


  Tematem artykułu jest ochrona powierzchniowa powłoki żelbetowej i słupów podbudowy nowo wybudowanej chłodni kominowej o wysokości h = 185 m, zaprojektowanej do odprowadzania spalin. System ochrony powierzchniowej elementów konstrukcji chłodni zaprojektowano z uwzględnieniem oddziaływań środowiska i przewidywanychwarunkóweksploatacji. Przedstawiono wyniki badań kontrolnych podłoża i powłok ochronnych chłodni wraz z ich oceną, prowadzonych w całym okresie realizacji prac wykonawczych. Słowa kluczowe: chłodnia kominowa, ochrona powierzchniowa, spaliny.Główna część powłoki żelbetowej chłodni została wykonana w technologii monolitycznej, natomiast dolna, do poziomu 2,0mpowyżej głowic słupów, z elementów prefabrykowanych. Powłoka oparta jest na ukośnych słupach prefabrykowanych. Średnica wewnętrzna chłodni wynosi: na poziomie oparcia powłoki na głowicach słupów (+ 11,48 m) - 126,50 m, a na poziomie korony - 78,60m. Grubość powłoki żelbetowej chłodni jest zmienna i wynosi: 1,05 m na poziomie jej oparcia na głowicach słupów; 0,80 - 0,28 m w części dolnej; 0,22 m w części środkowej i górnej oraz 0,30mw poziomie korony. Powłoka żelbetowa została zaprojektowana z betonu klasy C30/37, zbrojonego stalą gatunku B500SP. Z uwagi na [...]

Ocena stanu technicznego konstrukcji istniejących kominów żelbetowych zgodnie z normami PN-EN DOI:10.15199/33.2016.05.19


  W artykule przedstawiono wymagania dotyczące oceny konstrukcji istniejących kominów żelbetowych wg norm PN-EN. Zasadnicza część rozważań dotyczy obliczeń statycznych kominów, a w szczególności nośności przekrojów. Na przykładzie wysokiego komina żelbetowego eksploatowanego od ok. 30 lat porównano wyniki oceny stanu technicznego wg norm PN-EN oraz wg norm PN-B, na podstawie których został on zaprojektowany i zrealizowany.Wpodsumowaniu sformułowano wnioski dotyczące stosowania obu podejść. Słowa kluczowe: komin żelbetowy, stan techniczny, normy PN-EN.Ocena stanu technicznego kominów obejmuje m.in.: badania elementów i materiałów konstrukcji komina; analizę wytrzymałościową; analizę przyczyn uszkodzeń i identyfikację zagrożeń. Standardowy zakres badań konstrukcji komina żelbetowego obejmuje najczęściej zebranie danych o konstrukcji i warunkach eksploatacji komina, inwentaryzację uszkodzeń trzonu nośnego, badania fizykochemiczne materiałów konstrukcyjnych (wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, badania chemiczne itp.), sprawdzenie pionowości i osiadań. Stan bezpieczeństwa konstrukcji komina ocenia się na podstawie wyników obliczeń statyczno-wytr[...]

Model przekroju do nieliniowej analizy nośności kominów żelbetowych DOI:10.15199/33.2018.04.19


  Rozpatrywany jest przekrój pierścieniowy komina żelbetowego, obciążony osiową siłą ściskającą N (ciężar własny) i momentem zginającymM(od wiatru i z uwzględnieniem momentów II rzędu). Zakłada się, że środki ciężkości prętów zbrojenia w przekroju położone są na okręgu o promieniu rs. Przyjmuje się płaskie przekroje, liniowy rozkład odkształceń w przekroju oraz pomija wpływ naprężeń rozciągających w betonie (rysunek 1). Zgodnie z Eurokodem 2 (EC2) [2] zależność σc - εc do nieliniowej analizy konstrukcji, opisująca adekwatnie zachowanie betonu ściskanego w przypadku krótkotrwałego obciążenia osiowego, ma postać: (1) gdzie: η = εc/εc1, εc1 - odkształcenie przy naprężeniu szczytowymnawykresie σc - εc; k = 1,05 Ecm |εc1|/fcm, fcm - średnia wytrzymałość betonu na ściskanie; Ecm - sieczny moduł sprężystości betonu; εcu (εcu1) - nominalne odkształcenie graniczne. Zachowanie stali zbrojeniowej, którą charakteryzu[...]

Bezpieczeństwo użytkowania żelbetowych wież telekomunikacyjnych DOI:10.15199/33.2018.04.31


  Przedmiotem rozważań artykułu są dwa typy wież telekomunikacyjnych, wykonanych w monolitycznej konstrukcji żelbetowej. Konstrukcja wieży typu 1 (5 obiektów) składa się z cylindrycznego trzonu żelbetowego i opartej na nim głowicy, wewnątrz której znajdują się pomieszczenia użytkowe (fotografia 1). Kołowy dach głowicy podparty jest słupami. Konstrukcja stalowa anten została usytuowana ponad głowicą.Wieże typu 1 mają wysokość 61 m - 77 m, grubość ścianki trzonu 20 cm - 40 cm i średnicę zewnętrzną trzonu 5,9 - 6,0m. Konstrukcja wieży typu 2 (1 obiekt) jest złożona z żelbetowej powłoki stożkowej i cylindrycznej oraz części górnej, którą stanowi antena w osłonie dielektrycznej (fotografia 2). Wysokość żelbetowej konstrukcji wieży wynosi 122 m, a wysokość całkowita - 143 m n.p.t. Średnica zewnętrzna części stożkowej zmienia się od 24,56 m na poziomie terenu do 4,80 m na poziomie 47,49 m, powyżej którego trzon wieży ma kształt cylindryczny. Wewnątrz żelbetowej powłoki stożkowej wieży znajdują się pomieszczenia[...]

Modele przekrojowe do analizy nośności murowych konstrukcji wieżowych DOI:10.15199/33.2018.10.40


  W analizie nośności murowych konstrukcji wieżowych przyjmowane są różne modele materiałowe. Do obliczania przekrojów murowych stosowany jest najczęściej liniowy lub paraboliczno-prostokątny wykres naprężeń w murze ściskanym [1, 2]. Do nieliniowej analizy problemu przyjęto w artykule zależność σm – εm, opisującą adekwatnie zachowanie muru ściskanego w przypadku krótkotrwałego obciążenia osiowego, adaptowaną z Eurokodu 2 (EC2), [3]:[...]

Zarysowania niekonstrukcyjnych ścian murowanych budynku w stadium realizacji DOI:10.15199/33.2017.04.04


  W artykule omówiono zarysowania ścian z bloczków silikatowych w wysokim budynku w stadium realizacji. Celem pracy było ustalenie przyczynwystąpienia tych uszkodzeń oraz podanie sposobu ich naprawy.Wpierwszymetapie postępowania przeprowadzono inwentaryzację występujących uszkodzeń rozpatrywanych ścian oraz szczegółową analizę projektu konstrukcji i murowanych ścian budynku.Wcelu określenia wpływu ugięć stropów na zachowanie się analizowanych ścian wykonano obciążenie próbne stropu na 47 kondygnacji budynku. Jego całkowite (rzeczywiste) ugięcie pomierzone metodami geodezyjnymi wyniosło 46 mm. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące przydatności zastosowanych rozwiązań ścian i wskazano rozwiązania alternatywne. Słowa kluczowe: ściany murowane, zarysowania, ugięcia stropów, ugięcia czynne, pomiary geodezyjne, obciążenia próbne.wartości 1) Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki *) Adres do korespondencji: j.szulc@itb.pl Streszczenie.Wartykule omówiono zarysowania ścian z bloczków silikatowych w wysokim budynku w stadium realizacji. Celem pracy było ustalenie przyczynwystąpienia tych uszkodzeń oraz podanie sposobu ich naprawy.Wpierwszymetapie postępowania przeprowadzono inwentaryzację występujących uszkodzeń rozpatrywanych ścian oraz szczegółową analizę projektu konstrukcji i murowanych ścian budynku.Wcelu określenia wpływu ugięć stropów na zachowanie się analizowanych ścian wykonano obciążenie próbne stropu na 47 kondygnacji budynku. Jego całkowite (rzeczywiste) ugięcie pomierzone metodami geodezyjnymi wyniosło 46 mm. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące przydatności zastosowanych rozwiązań ścian i wskazano rozwiązania alternatywne. Słowa kluczowe: ściany murowane, zarysowania, ugięcia stropów, ugięcia czynne, pomiary geodezyjne, obciążenia próbne. Abstract. The paper presents a case study of the cracking of nonbearing walls made of silicate masonry units in a tall building at[...]

Ocena uszkodzeń ścian wypełniających w nowych budynkach


  Przedmiotem oceny są budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe o czterech lub siedmiu - dziesięciu kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej. Budynki zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, w technologii monolitycznej słupowo-płytowej.Stropy płytowo-słupowe oparte są bezpośrednio na słupach, wewnętrznych ścianach konstrukcyjnych oraz zewnętrznych podziemnych. Rozpiętość typowej płyty stropowej wynosi l = 7,5 m. Słupy konstrukcyjne żelbetowe monolityczne wykonano z betonu B37 (C30/37), zbrojonego stalą AIII, A0 [7, 8]. W stropach zastosowano beton konstrukcyjny klasy B25 (C20/25) lub B30 (C25/30) oraz stal zbrojeniową AIII i A0. Grubość typowych płyt stropowych wynosi 24 - 25 cm. Murowane ściany zewnętrzne nadziemiawykonano z bloczków YTONG lub pustaków ceramicznych szczelinowych typu Max grubości 24 - 36 cm, natomiast wewnętrzne ściany międzylokalowe i działowe z cegły pełnej lub bloczków SILKA grubości 12 cm bądź jako lekkie ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie stalowym. Posadowienie budynków przewidziano na fundamencie płytowymlubwpostaci stóp i ławfundamentowych. Problem zarysowania ścian wypełniających w budynkach o opisanej konstrukcji został zaprezentowany w artykułach opublikowanych w prasie technicznej oraz referatach konferencyjnych [1, 2, 3]. Jegowyjaśnienie było celem opinii i ekspertyz technicznych wykonanychm.in. w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Badania s[...]

 Strona 1