Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Paszkowski"

Problemy dotyczące technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych w Polsce DOI:10.15199/33.2016.05.53


  W artykule przedstawiono klasyfikację zasobów mieszkalnych w Polsce, poczynając od budynków zabytkowych po współczesne. Obiekty, które nie są odpowiednio utrzymywane, w wielu przypadkach wymagają natychmiastowych remontów, a czasami nawet stają się ruinami. Utrzymanie zasobów wymaga długofalowych działań. Słowa kluczowe: utrzymanie budynków, przeglądy stanu technicznego budynków, klasyfikacja zasobów mieszkaniowych, trwałość elementów budowlanych.Utrzymanie obiektówbudowlanychwnależytym stanie wymaga przeprowadzenia okresowych przeglądówbudynków, awodpowiednim czasie remontów, połączonych zwymianą lub naprawą poszczególnych elementów budowlanych. Obowiązek ten nakłada na właścicieli nieruchomości ustawa Prawo budowlane [4], a także rozporządzenie [3]. Struktura istniejących zasobów mieszkaniowych Można uznać, że najbardziej charakterystyczny podział chronologiczny miejskiej zabudowy mieszkaniowej to [2]: ● grupa 1 - zabytkowa wpisana do rejestru zabytków; ● grupa 2 - budynki XIX w. i przełomu wieków XIX i XX, wpisana do ewidencji gminnej zabytków; ● grupa 3 -mieszkaniowa z okresu II RP; ● grupa 4 - okresu odbudowy kraju 1945 - 1956 r.; ● grupa 5 -modernistyczna (funkcjonalistyczna) od 1956 r. do końca lat 60.; ● grupa 6 - wielkopłytowa (uprzemysłowiona), realizowana głównie w latach 70. i 80.; ● grupa 7 - o współczesnej architekturze miejskiej, realizowana od lat 90. do chwili obecnej. Pierwszą grupę zasobów budowlanych miast stanowią zespoły zabudowy historycznej, objęte ochroną konserwatorską w formie rejestru obiektów zabytkowych i ewidencji zabytków. Znajdują się one pod kontrolą służb konserwatorskich, coma dobre i złe strony. Za pozytywną należy uznać opiekę merytoryczną i w niektórych przypadkach pomoc finansową w utrzymaniu zasobu budowlanego. Mankamentem jest obawa inwestorów przed potencjalnym "[...]

Naprawa, utrzymanie i rewitalizacja jako czynniki kształtujące zrównoważone budownictwo DOI:10.15199/33.2016.05.57


  Pojęcia naprawa, utrzymanie i rewitalizacja zdefiniowano zarówno w kategoriach prawnych, jak i technicznych. Zrównoważony rozwój, a w konsekwencji zrównoważone budownictwo stają się koniecznością cywilizacyjną, a w Polsce wynika również z konstytucji. W artykule wskazano na edukacyjne wyzwania, jakie przynosi zrównoważone budownictwo. Zadania związane z zapewnieniem trwałości, szacunkiem dla tradycji, wymaganiami konserwatorskimi i zrównoważeniem, przy jednoczesnymsprostaniu oczekiwaniommodernizacyjnym, mogą prowadzić do sprzeczności. Idea budownictwa zrównoważonego zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i innowacji w technologii wznoszenia obiektów budowlanych.Wkonsekwencji często architektura zostaje podporządkowana technologii realizacji i modernizacji inwestycji oraz ich niskoenergetycznej eksploatacji. Zmiana paradygmatu budownictwa będzie miała charakter permanentny, podyktowany rozwojem możliwości technicznych. Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zrównoważone budownictwo, naprawa, utrzymanie, rewitalizacja.zrów- 1) Instytut Techniki Budowlanej 2) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury *) Adres do korespondencji; e-mail: l.czarnecki@itb.pl Naprawa, utrzymanie i rewitalizacja jako czynniki kształtujące zrównoważone budownictwo Repair - maintenance - revitalization as factors shaping sustainable construction prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki1)*) prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski2) Streszczenie. Pojęcia naprawa, utrzymanie i rewitalizacja zdefiniowano zarówno w kategoriach prawnych, jak i technicznych. Zrównoważony rozwój, a w konsekwencji zrównoważone budownictwo stają się koniecznością cywilizacyjną, a w Polsce wynika również z konstytucji. W artykule wskazano na edukacyjne wyzwania, jakie przynosi zrównoważone budownictwo. Zadania związane z zapewnieniem trwałości, szacunkiem dla tradycji, wymaganiami konserwatorskim[...]

Rewitalizacja obszarów miejskich - teoria i praktyka DOI:10.15199/33.2016.05.60


  Zdefiniowano rewitalizację jako zagadnienie naukowe i urbanistyczne. Przedstawiono różnice pojęciowe między renowacją a rewitalizacją. Omówiono kilka przykładów rewitalizacji zrealizowanych w Polsce. Słowa kluczowe: rewitalizacja, renowacja, teoria i praktyka rewitalizacji.ochrony Rewitalizacja obszarów miejskich: teoria i praktyka Revitalization of urban area: theory and practice Streszczenie. Zdefiniowano rewitalizację jako zagadnienie naukowe i urbanistyczne. Przedstawiono różnice pojęciowe między renowacją a rewitalizacją. Omówiono kilka przykładów rewitalizacji zrealizowanych w Polsce. Słowa kluczowe: rewitalizacja, renowacja, teoria i praktyka rewitalizacji. Abstract. Revitalization as scientific and urban planner issue has been defined. Conceptual differences between renovation and revitalization has been stated. Some examples of revitalization executed in Poland has been presented. Keywords: revitalization, renovation, theory and practice of revitalization. DOI: 10.15199/33.2016.05.60 prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski1)*) prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki2) 1) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury 2) Instytut Techniki Budowlanej *) Adres do korespondencji; e-mail: zbigniew.paszkowski@gmail.com Oryginalny artykuł naukowy 139 PODSTAWY NAUKOWE BUDOWNICTWA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 5 ’2016 (nr 525) środowiska naturalnego i kulturowego (aktywne działania na rzecz ochrony gatunków, obiektów i obszarów) oraz społecznych (bezpieczeństwo, dostępność, mobilność, przestrzeń publiczna, infrastruktura społeczna). Rewitalizacja jako zagadnienie urbanistyczne Wytyczne i kierunki prz[...]

 Strona 1