Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Lewandowski"

Automatyzacja i robotyzacja w budownictwie japońskim


  Japonia jest światowym liderem w dziedzinie automatyzacji w budownictwie. Przyczyną takiego stanu rzeczy stały się czynniki demograficzne oraz polityka gospodarcza, które spowodowały niedobór wykwalifikowanych pracowników budowlanych, a w konsekwencji poszukiwanie rozwiązańmających zastąpić człowieka na placu budowy. Jak pokazano na rysunku (Automation of building construction and building products industry - state of art in Japan, Shinko Research, 2007), w 1990 r. zanotowano największy spadek (4,2%) siły roboczej w branży konstrukcyjnej. Fakt tenmiał decydujący wpływ na rozwój automatyzacji oraz robotyzacji budownictwa japońskiego. Należy dodać, że pierwsze roboty zaczęto stosować na masową skalę już w latach osiemdziesiątych XX wieku, głównie do spa[...]

Modelowanie procesu kondensacji gazu w kominach przemysłowych DOI:10.15199/33.2016.05.18


  W artykule przedstawiono wyniki modelowania procesu kondensacji gazu w przewodzie kominowym. Analiza dotyczyła dwóch modeli geometrycznych połączenia czopucha z przewodem kominowym. Omówiono wyniki analizy charakteru przepływu oraz porównano intensywność wydzielania się kondensatu. Słowa kluczowe: komin przemysłowy, odsiarczanie spalin, kondensacja, transport masy.Elektrownie węglowe są zobowiązane do odsiarczania emitowanych spalin zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. W przypadku zastosowania instalacji mokrego odsiarczania, niekorzystnie zmieniają się parametry fizyczne spalin przepływających przez przewód kominowy oraz występuje zjawisko intensywnej kondensacji składników gazu na ściankach przewodu. Prowadzi to do dwóch niekorzystnych zjawisk: korozji przewodu kominowego oraz skażenia środowiska kondensatem, którego krople są wyrzucane z komina przez strumień gazu. Z tego powodu stosowane są dodatkowe środki zapobiegające wymienionym problemom. Należą do nich: ● zastosowanie osobnej instalacji skraplacza na drodze absorber-komin; ● odpowiednie kształtowanie geometrii przewodu kominowego, a przede wszystkim montaż wewnętrznej kierownicy wymuszającej tor przepływu gazu (m.in. dąży się do zmniej[...]

 Strona 1