Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Rędowicz"

Weryfikacja charakterystyki przelewów Creagera stopnia wodnego Niedów DOI:10.15199/33.2016.05.30


  Przedstawiono wyniki badań modelowych nowo projektowanej zapory zbiornika wodnego w Niedowie na rzece Witce, na fizycznym modelu w skali 1 : 27, w celu określenia warunków przepływu przez istniejące przelewy w kształcie Creagera. Sporządzono charakterystykę przelewu i porównano z charakterystyką stosowaną przed katastrofą oraz nową, opracowaną w ramach projektu odbudowy. Stwierdzono istotne różnice, któremogą wynikać ze zmienionych warunków napływu wody na przelewy. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo zapory, badania modelowe, przelew Creagera.Stopień wodny Niedów został zbudowany w 1962 r. i służył przede wszystkim do zasilania w wodę Elektrowni Turów oraz alimentacji w wodę pitną rejonu Bogatyni. Blok upustowy zbiornika, składający się z przelewów i spustów dennych umożliwiał przepuszczenie przez stopień przepływu miarodajnego Q1% = 500 m3 · s-1 i kontrolnego Q0,1% = 655 m3 · s-1, głównie przez trzy przelewy w kształcie Creagera o szerokości 6,70 m wyposażone w zamknięcia segmentowe o wysokości 6,6 m. Po katastrofalnej powodzi w sierpniu 2010 r. doszło do przelania się wody przez koronę zapory i rozmycia jej korpusu [1]. Po katastrofie przystąpiono do odbudowy stopnia Niedów i w ciągu czterech miesięcy zbudowano grodze budowlane (rysunek 1) oraz spiętrzono wody rzeki Witki do rzędnej 206,50mn.p.m. [4]. Podstawowym założeniem projektu było odtworzenie normaln[...]

Rozwiązania konstrukcyjne odbojnic w komorach śluz żeglugowych DOI:10.15199/33.2016.06.82


  Istotnymwyposażeniemżeglugowych śluz komorowych są odbojnice instalowane na ścianach bocznych komór w celu ochrony ich przed niszczeniemspowodowanymuderzeniami lub zarysowaniami od jednostek pływających, takich jak barki i pchacze. Wartykule zaprezentowano rozwiązania techniczne, trwałość oraz opłacalność stosowania dotychczasowych odbojnic.Omówiono własne, oryginalne rozwiązanie odbojnic z użyciem nowoczesnychmateriałówbudowlanych dla śluzy na stopniuwMalczycach. Przeanalizowano numerycznie wpływ materiału wypełniającego odbojnicę na wielkość naprężeń i odkształceń w elementach konstrukcyjnych, powstałych w wyniku uderzenia barki pchanej. Słowa kluczowe: śluza żeglugowa, odbojnica, metoda elementów skończonych, kolizja statku.Istotnym elementem infrastruktury śródlądowego transportu wodnego jest komorowa śluza żeglugowa (fotografia) pozwalająca pokonać spad na stopniu wodnym. Podstawowymi elementami każdej śluzy komorowej są komora oraz głowy dolna i górna. Głowa śluzy składa się z fundamentu i przyczółków, zamknięć komory z niszą oraz z urządzeń do napełniania. Śluzy komorowe powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do zapewnienia sprawnej i bezpiecznej ich eksploatacji [1]. Należy zaliczyć do nich urządzenia cumownicze, odbojowe, komunikacyjne, parapety i krawężniki oraz aparaturę kontrolno-pomiarową. W celu ułatwienia wejścia statków lub zestawów pchanych do śluzy umieszcza się w awanportach prowadnice i kierownice. Urządzenia odbojowe Statki wpływające do komory śluzy lub z niej wypływające mogą uderzać o ściany komory lub ocierać się o nie, prowadząc do ich uszkodzenia. Odbojnice umieszcza się na ścianach komory śluzy w układzie poziomym, pionowym lub krzyżowym. Najczęściej stosuje się odbojnice pionowe w odległości 3 ÷ 10 m. Początkowo były to belki dębowe, sfazowane na krawędziach ([...]

Problemy wykonawcze związane z budową zapory betonowej w Niedowie DOI:10.15199/33.2015.09.25


  W artykule przedstawiono problemy wykonawcze związane z odbudową zapory na rzece Witka w Niedowie. Skoncentrowano się na opisie realizowanych badań mieszanki betonowej oraz betonu na budowie i w laboratorium. Dodatkowo zaprezentowano główne problemy dotyczące doradztwa naukowego. Słowa kluczowe: badania, beton,Witka, zapora.W2010 r. przez stopień wodny Niedów na rzece Witce, położony w gminie Zgorzelec, przeszła fala powodziowa, która doprowadziła do zniszczenia zapory ziemnej tworzącej zbiornik o maksymalnej pojemności 5,8 mln m3 [1]. Przyczyną katastrofy zbiornika była gwałtowność i wielkość fali powodziowej, której nie były w stanie sprostać urządzenia upustowe zapory. W konsekwencji doszło do wypełnienia zbiornika, a następnie przelania się wody warstwą o maksymalnej wysokości 0,65 m przez koronę zapory, powodującego jej rozmycie - całkowite po lewej stronie bloku urządzeń upustowych i w ok. 65% po stronie prawej (fotografia 1).Zbiornik Witka jest strategicznym obiektem zaopatrującym w wodę elektrownię Turów oraz miasto Bogatynia, a dodatkowo pełni funkcję energetyczną i rekreacyjną. Odbudowa tego obiektu jest więc zadaniem priorytetowym dla regionu Bogatynia - Zgorzelec. W pierwszej fazie podjęto decyzję o wybudowaniu grodzy zapewniającej potrzebny minimalny poziom piętrzenia. Faza druga, to odbudowa rozmytej zapory ziemnej jako masywnej konstrukcji betonowej. Przyjęty wariant odbudowy to zapora półciężka filarowa. Maksymalna wysokość zapory wynosić będzie 11,90 m, licząc od poziomu posadowienia płyty fundamentowej. Płyta zostanie oparta na ścianach szczelinowych sięgających stropu skały litej. Charakterystyka konstrukcji obiektu Część lewa nowej zapory długości 120 m podzielona została na 12 sekcji po 10m, wzajemnie zdylatowanych. Część prawa zapory składa się z: 3 sekcji po 10m, za którymi znajduje się przepławka dla ryb; 3 sekcji tworzących przelew labiryntowy szerokości 17,70 m każda, oraz sekcji skrajnej szerok[...]

 Strona 1