Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Lidner"

Oddziaływania przy projektowaniu elektrowni jądrowej DOI:10.15199/33.2015.09.09


  W artykule przedstawiono francuskie wytyczne do projektowania obudowy reaktora elektrowni jądrowej RCC-CW, a w szczególności oddziaływania i obciążenia, które powinny być uwzględnione na etapie projektowania. Przedstawiono w formie stabelaryzowanej, które z nich są określone w normach z grupy Eurokodów konstrukcyjnych, a które nie. Określono również rodzaje podejść projektowych i sytuacji projektowych przedstawionych w normie RCC-CW, jak również sposób ustalania wartości kombinacyjnej oddziaływań w Stanie Granicznym Nośności i Użytkowalności. Słowa kluczowe: oddziaływania, projektowanie, elektrownia jądrowa. Abstract. The authors describe the French guidelines for the design of a nuclear power plant reactor building RCC-CW, and in particular the actions and loads that should be taken into account at the design stage. It was presented in tabulated form, which ones are specified in the structural Eurocodes and which are not specified. Also types of design domains and design situations which are presented in the code RCC-CW were described, as well as the determination of the value of combination effects in the ultimate limit states and serviceability limit states. Keywords: actions, designing, nuclear power plant.Projektowanie elektrowni jądrowej jest bardzo skomplikowaną i wieloetapową inwestycją, rozłożoną w czasie na wiele lat. Można wyróżnić najważniejsze jej etapy, do których należą projekty: koncepcyjny, budowlany i wykonawczy, a następnie budowę elektrowni, montaż aparatury i jej rozruch. W Polsce, po kilkudziesięciu latach od zaniechania budowy elektrowni w Żarnowcu, na nowo podjęto decyzję o budowie elektrowni jądrowej. W tym procesie niezbędny jest udział środowiska naukowego z różnych dziedzin i obszarów nauki.Wzwiązku z tym, że będzie to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, wiedzę należy czerpać z doświadczeń państw sąsiednich, które już wybudowały elektrownie jądrowe. Wydaje się, że najbardziej spójne [...]

 Strona 1