Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Beata Grynkiewicz-Bylina"

Badanie zgodności zabawek z wymaganiami bezpieczeństwa

Czytaj za darmo! »

Zabawki mogą być wprowadzane do obrotu, gdy nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ich użytkowników."Zabawki" stanowiące - zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej [6] - dowolne wyroby i materiały zaprojektowane lub wyraźnie przewidziane do używania w czasie zabawy przez dzieci do lat 14, nie mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ich użytkowników lub osób trzecich, podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. Wykorzystywane w realizacji podstawowej formy aktywności dzieci, jaką jest zabawa [4], powinny być odpowiednie do wieku i umiejętności, charakterystycznych dla poszczególnych okresów ich rozwoju. Przeznaczenie zabawki, do danej grupy wiekowej, stanowi jej ważny, ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, parametr i powinno być określane na podstawie podstawowych funkcji zabawki oraz jej cech charakterystycznych. Szczególnie wrażliwą, ze względu na ten parametr, grupę użytkowników zabawek, stanowią dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy życia, których rozwój intelektualno-fizyczny jest na początkowym etapie i odbywa się głównie za pośrednictwem działań sensoryczno-motorycznych [5]. Ich trudne do przewidzenia zachowanie oraz brak możliwości samodzielnej oceny zagrożeń i ryzyka wypadków powoduje, że wymagania bezpieczeństwa w odniesieniu zabawek skierowanych do tej grupy użytkowników są bardziej restrykcyjne. Istotnym elementem dotrzymania powyższych wymagań są badania zabawek. Pozwalają one na właściwą identyfikację i ocenę zagrożeń wynikających z budowy i zastosowanych materiałów. Badania zabawek powinny być wykonywane przez akredytowane laboratoria badawcze, gwarantujące wiarygodność uzyskanych wyników badań. Jednym z nich jest Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska KOMAG w Gliwicach. Zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania zabawek Analizując budowę, funkcję oraz skład materiałowy zabawek można zidentyfikować następujące [...]

Procedura oceny bezpieczeństwa użytkowania zabawek


  Producent powinien przeprowadzić badaniu typu WE w jednostce notyfikowanej.Wyroby przeznaczone dla dzieci powinny gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa ich użytkowania. Producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni zatem podejmować wszelkie działania, aby wprowadzane na rynek wyroby nie stanowiły zagrożeń mogących powodować urazy oraz inne niekorzystne skutki zdrowotne. Występowanie zagrożeń związane jest z indywidualnymi właściwościami wyrobu, określanymi przez konstrukcję, funkcję, przeznaczenie oraz materiały stosowane w jego wytworzeniu. Zagrożenia można podzielić na: mechaniczno-fizyczne, termiczne, elektryczne, chemiczne, mikrobiologiczne i radiacyjne. Do szczególnie istotnych zagrożeń, należy zaliczyć: mechaniczno-fizyczne, powodujące większość urazów u dzieci, w tym o skutkach poważnych [10] [12], chemiczne, o charakterze ukrytym, wynikające z użytych do wytworzenia wyrobów nieodpowiednich materiałów, zawierających toksyczne dla zdrowia dzieci pierwiastki oraz substancje chemiczne, mogących wywoływać stany chorobowe u dzieci o ostrym lub przewlekłym przebiegu [4] [5]. Podstawą ograniczenia ww. zagrożeń jest ich odpowiednia identyfikacja. Powinna być ona przeprowadzana przez producenta przed wprowadzeniem wyrobu na rynek. Identyfikując zagrożenia producent powinien kierować się szczegółowymi wymaganiami i normami bezpieczeństwa dotyczącymi danego rodzaju wyrobu oraz jego właściwości. W odniesieniu do zagrożeń chemicznych należy uwzględniać wykazy materiałów i substancji chemicznych, których stosowanie w wyrobach dla dzieci podlega zakazowi lub ograniczeniu, np. w Rozporządzeniu REACH [22]. W przypadku zabawek, wyrobów przeznaczonych do zabawy dla dzieci w wieku poniżej 14 lat, wymagania bezpieczeństwa określone są w Dyrektywie 2009/48/WE (TSD) [13], transponowanej do ustawodawstwa krajowego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. [23] oraz w normach zharmonizowanych, opublikowanych[...]

Bezpieczeństwo użytkowania książek-zabawek dla dzieci DOI:10.15199/54.2018.11.2


  Wprowadzenie Książki pełnią istotną rolę na każdym etapie rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego dzieci. W pierwszych latach życia rozwijają umiejętności sensoryczno-motoryczne oraz poznawcze. W kolejnych, skłaniają do aktywności, kształtują wyobraźnię, inwencję twórczą oraz edukują dzieci [10]. Ze względu na realizację tych celów, wśród książek występują mieszczące się w definicji zabawek. Stanowią one produkty zaprojektowane do użytku podczas zabawy przez dzieci w wieku poniżej 14 roku życia (Dyrektywa 2009/48/WE - TSD). Definicją zabawek nie są objęte zatem jedynie książki do nauki, np. alfabetu, encyklopedie, książki do czytania dzieciom przez rodziców, nauczycieli i opiekunów [3]. Podstawowymi materiałami, z których wytwarzana jest większość książek-zabawek, są: papier, tektura, farby drukarskie oraz nici, kleje, druty i tkaniny [1, 11]. W literaturze można spotkać różne podziały książek-zabawek [2, 12, 13]. W zależności od pełnionych funkcji i wykonania, dzielone są one na cztery typy: ruchome, o kształcie innym niż prostokąt (np. zwierząt, przedmiotów, pojazdów), wykonane z materiałów innych niż papier (tworzywa sztuczne, gumy, tkaniny) oraz wzbogacone o różne dodatki służące zabawie (np. gry, kolorowanki, naklejki, magnesy, materiały piśmiennicze, elementy interaktywne). Do książek ruchomych zalicza się m.in.: rozkładanki, harmonijki, metamorfozy, z otworami, suwakami, klapkami, których podniesienie odsłania dodatkową treść, "pociągnij i porusz", "dobieranki", "ubieranki". Duży asortyment rodzajów książek-zabawek i elementów do nich dołączanych, jak też złożoność ich konstrukcji i zastosowanych materiałów, powodują, że wśród nich mogą występować książki niebezpieczne dla dzieci, szczególnie najmłodszych - w wieku poniżej 3 lat. Przykłady niebezpiecznych książek-zabawek można znaleźć w europejskim systemie RA PEX (Rapid Alert System for non-food dangerous products) [4]. Przyczyną ich umieszczenia na liście niebezpiec[...]

 Strona 1