Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marta Dłużewska"

Przewodniki Komisji Europejskiej pomoc w interpretacji przepisów dotyczących substancji dodatkowych DOI:


  Przepisy dotyczące substancji dodatkowych są skomplikowane, a ich stosowanie w praktyce stwarza problemy zarówno producentom, jak i organom urzędowej kontroli żywności. Aby ułatwić wdrażanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych, Komisja Europejska opracowała przewodniki dotyczące kategorii środków spożywczych oraz klasyfikacji ekstraktów spożywczych o właściwościach barwiących. W artykule omówiono wprowadzone ostatnio oraz planowane zmiany do ww. przewodników.Przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych zawierają wiele zapisów, których interpretacja stanowi poważny problem. Biorąc pod uwagę znaczną liczbę pytań i wątpliwości zgłaszanych przez użytkowników tych przepisów - producentów żywności oraz organów urzędowej kontroli żywności, Komisja Europejska postanowiła opracować przewodniki ułatwiające stosowanie tych przepisów w praktyce. Przewodniki nie stanowią wprawdzie źródła prawa (nie mają mocy wiążącej), jednakże ich zapisy powinny być brane pod uwagę przy interpretacji wymagań zawartych w rozporządzeniach. PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ dotyczące substancji dodatkowych Przepisy dotyczące substancji dodatkowych są całkowicie zharmonizowane na poziomie Unii Europejskiej i dotyczą wszystkich branż przemysłu spożywczego. Rozporządzeniem ramowym regulującym stosowanie substancji dodatkowych do żywności w krajach Unii Europejskiej jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności [16]. Szczegółowe warunki stosowania substancji dodatkowych w poszczególnych kategoriach środków spożywczych są zawarte w zał. II do ww. rozporządzenia, czyli w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1129/2011 [13]. Wymagania rozporządzenia nr 1129/2011 są opracowane w odniesieniu do kategorii żywności. Ma to ułatwić korzystanie z dokumentu zarówno producentom żywności, jak i instytucjom sprawującym urzęd[...]

Projekty przewodników Komisji Europejskiej w obszarze dodatków do żywności DOI:


  W Unii Europejskiej przepisy regulujące stosowanie substancji dodatkowych do żywności są całkowicie zharmonizowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. UE L 354 z 31.12.2008 r.). Praktyczne stosowanie przepisów w sprawie substancji dodatkowych stwarza jednak wiele problemów zarówno producentom żywności, jak i organom sprawującym urzędową kontrolę żywności. W związku z tym Komisja Europejska przy współudziale Państw Członkowskich podjęła prace mające na celu przygotowanie przewodników ułatwiających korzystanie z obowiązujących przepisów prawnych w zakresie substancji dodatkowych. Dotychczas ukazały się następujące przewodniki: - przewodnik po kategoriach środków spożywczych zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1129/2011, - przewodnik dotyczący klasyfikacji ekstraktów spożywczych o właściwościach barwiących. Przewodniki te są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej, wyłącznie w języku angielskim. Komisja Europejska opracowuje obecnie projekty kolejnych przewodników z zakresu substancji dodatkowych: - projekt przewodnika dotyczącego substancji pomocniczych w przetwórstwie, - projekt przewodnika dotyczącego zasady przenoszenia. Projekt przewodnika Komisji Europejskiej dotyczącego substancji pomocniczych w przetwórstwie Ze względu na liczne wątpliwości dotyczące stosowania substancji pomocniczych w przetwórstwie w produkcji żywności Komisja Europejska opracowała projekt przewodnika dotyczącego substancji pomocniczych w przetwórstwie. Celem tego przewodnika jest wskazanie aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących substancji pomocniczych w przetwórstwie oraz omówienie zasad bezpiecznego stosowania tych substancji w żywności. Jeżeli chodzi o przepisy Unii Europejskiej regulujące stosowanie substancji pomocniczych w przetwórstwie, to są to rozporządzenia dotyczące rozpuszczalników ekstrakcyjnych, enzymów (niektóre z e[...]

Przewodniki Komisji Europejskiej Pomoc w interpretacji przepisów dotyczących substancji dodatkowych, cz. II DOI:


  W artykule opublikowanym w nr. 5/2017 "Przemysłu Spożywczego" [1] omówiono następujące dokumenty Komisji Europejskiej: przewodnik po kategoriach środków spożywczych ujętych w zał. II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności oraz przewodnik dotyczący klasyfikacji ekstraktów spożywczych o właściwościach barwiących. W niniejszym artykule omówiono projekty dwóch kolejnych przewodników - jeden z nich dotyczy zasady przenoszenia [5], a drugi substancji pomocniczych w przetwórstwie [6]. ZASADA PRZENOSZENIA substancji dodatkowych i projekt przewodnika KE Zasada przenoszenia jest zdefiniowana w art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 [10], a warunki jej stosowania w produkcji żywności oraz najważniejsze zapisy projektu przewodnika Komisji Europejskiej dotyczącego tej zasady przedstawiono w artykule opublikowanym w "Przemyśle Spożywczym" nr 5/2016 [3]. W ostatniej wersji projektu przewodnika dołączono rozdział dotyczący znakowania środków spożywczych zawierających substancje dodatkowe wprowadzane do produktu finalnego na zasadzie przenoszenia. Rozpatrując tę kwestię, należy odnieść się do art. 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 [9], w którym określono przypadki, kiedy składniki mogą być pominięte w wykazie składników podanym na etykiecie produktu przeznaczonego dla konsumenta finalnego (bez uszczerbku dla art. 21 dotyczącego oznakowania składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji). Są to m.in.: ??dodatki do żywności i enzymy spożywcze, których obecność w danym środku spożywczym wynika wyłącznie z faktu, że były zawarte w jednym lub w większej liczbie składników takiego środka spożywczego, zgodnie z zasadą przenoszenia, o której mowa w art. 18 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008, pod warunkiem że nie pełnią one żadnej funkcji technologicznej w pro[...]

Zmiany przepisów UE dotyczące substancji dodatkowych i aromatów DOI:


  Od końca 2011 r., kiedy opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 zmieniające zał. II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności [5], w zał. II jest już ponad 70 zmian. Wynikają one z różnych przyczyn, spośród których należy wymienić przede wszystkim wyniki trwającej ponownej oceny substancji dodatkowych oraz zgłoszenia do Komisji nowych zastosowań dla dozwolonych substancji dodatkowych. Każda zmiana do zał. II skutkuje ukazaniem się nowego, kolejnego rozporządzenia Komisji. Program ponownej oceny substancji dodatkowych został opracowany i opublikowany w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 257/2010 [4]. Powstał on na mocy artykułu 32. rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 [10], w którym zobowiązano Komisję do ustanowienia programu ponownej oceny bezpieczeństwa dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania na terenie Unii Europejskiej przed 20 stycznia 2009 r. Oceny dokonuje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W programie oceny, która ma być sfinalizowana do końca 2020 r., wyznaczono kilka etapów. W pierwszej kolejności zostały ocenione barwniki, a obecnie są oceniane substancje dodatkowe inne niż barwniki i substancje słodzące (w tym substancje konserwujące). Jako ostatnie zostaną ocenione substancje słodzące. WYKREŚLENIE SORBINIANU WAPNIA z listy dozwolonych substancji dodatkowych W czerwcu 2015 r. EFSA wydał opinię naukową w sprawie ponownej oceny kwasu sorbowego (E 200), sorbinianu potasu (E 202) i sorbinianu wapnia (E 203) jako dodatków do żywności [2]. W wyniku tej oceny dla kwasu sorbowego i sorbinianu potasu została obniżona wartość akceptowanego dziennego pobrania (ADI) z 25 do 3 mg/kg masy ciała/ /dzień (wyrażone jako kwas sorbowy). Jest to wartość łączna obejmująca obie ww. substancje. Należy również zaznaczyć, że nowe ADI ma status tymczasowego. W opinii EFSA stwierdził ponadto, że w związku z brakiem danyc[...]

 Strona 1