Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Ordziniak"

Analiza globalna konstrukcji stalowych w ujęciu Eurokodu 3


  Istotą projektowania konstrukcji budowlanych jest odwzorowanie ich stanu rzeczywistego odpowiednim modelem obliczeniowym, przy jak najmniejszych rozbieżnościach i przy rozsądnym poziomie szczegółowości modelu z punktu widzenia praktyki projektowej. Wymaga to przyjęcia odpowiedniego modelu fizycznego i odpowiednichmetod analizy statycznej, wytrzymałościowej oraz statecznościowej. W ujęciu praktycznym sprowadza się to do analizy globalnej, czyli wyznaczenia adekwatnego zbioru obwiedni sił przekrojowych i przemieszczeń, który jest w równowadze ze zbiorem oddziaływań zewnętrznych. Wrażliwość na efekty II rzędu Analiza globalna konstrukcji stalowych wg Eurokodu 3 [1] może być prowadzona ze względu na właściwości fizycznemateriału jako analiza liniowo- -sprężysta lub nieliniowa (sprężysto- -plastyczna) oraz ze względu na geometrię i równania statyki, tj. jako analiza I lub II rzędu.Wyznaczenie sił przekrojowych na podstawie analizy I rzędu wiąże się z założeniem pierwotnej geometrii układu. W przypadku analizy II rzędu do obliczeń statycznych przyjmuje się odkształconą geometrię układu, przez którą rozumie się deformację całego układu (globalne efekty drugiego rzędu P -Δ) oraz poszczególnych elementów (lokalne efekty drugiego rzędu P - δ). Miarą wrażliwości konstrukcji na efekty II rzędu jestmnożnik obciążenia krytycznego odpowiadający niestateczności sprężystej układu αcr (por. p. 5.2.1 [1]). Im większa wartość αcr, tym mniejszy przyrost sił wew[...]

Wyznaczenie sprężystego momentu krytycznego dla dowolnych przekrojów otwartych i zamkniętych DOI:10.15199/33.2015.09.49


  Artykuł przedstawia problem określania sprężystego momentu krytycznego (Mcr) dla stalowych przekrojów otwartych i zamkniętych. Omówiono wpływ podparcia bocznego i poziomu przyłożenia obciążenia na wielkość Mcr. Ponadto porównano podejście analityczne oraz metodę elementów skończonych do wyznaczania Mcr. Wszystkie obliczenia wykonano w programie AxisVM. Słowa kluczowe: zwichrzenie, sprężysty moment krytyczny, Eurokod 3, analiza MES.Pryzmatyczne belki stalowe to podstawowe elementy wielu nowoczesnych konstrukcji szkieletowych. Charakteryzują się dużą nośnością w stosunku do ich masy, wykazując jednocześnie dużą wrażliwość na lokalną i/lub globalną utratę stateczności związaną z osiągnięciem przez analizowany element obciążeń i stanów krytycznych, z którymi związane są gwałtowne zmiany postaci deformacji [1, 2]. Kinematyka tego zjawiska, w przypadku obciążonej równomiernie belki dwuteowej i ceowej podpartej widełkowo, została przedstawiona na rysunku 1. Wartykule omówiono problemy utraty stateczności (zwichrzenia) otwartych i zamkniętych przekrojów stalowych poddanych jednokierunkowemu zginaniu. Rozważano elementy nieusztywnione i usztywnione z płaszczyzny zginania. Sformułowanie problemu W praktyce projektowej rozwiązanie problemu zwichrzenia sprowadza się do określenia przez projektanta sprężystegomomentu krytycznego Mcr odpowiadającego najmniejszej wartości momentu zginającego powodującego utratę stateczności elementu. Wielkość Mcr zależy bezpośrednio od: właściwości materiału (E - moduł Younga, G - moduł Kirchhoffa); geometrii przekroju (It - moment bezwładności przy skręcaniu, Iω - wycinkowy moment bezwładności, Iz - moment bezwładności względem słabszej osi oraz smukłości przekroju); geometrii belki (L - rozpiętość belki między punktami podparcia bocznego, warunków brzegowych i usztywnień z płaszczyzny) oraz typu obciążenia i związanego z nim rozkładu momentu[...]

Wybrane aspekty modelowania prętowych konstrukcji stalowych DOI:10.15199/33.2016.12.21


  W artykule przedstawiono rodzaje analizy globalnej prętowych konstrukcji stalowych. Rozważania dotyczą uwzględnienia wpływu zarówno zdeformowanej geometrii ustroju prętowego, jak i ewentualnej nieliniowościmateriałowej. Przedstawiona systematyka analiz globalnych bazuje na wymaganiach Eurokodu 3. Rozważania podsumowuje przykład przestrzennej analizy globalnej stalowej konstrukcji prętowej. Słowa kluczowe: analiza globalna, analiza liniowa, analiza nieliniowa, imperfekcje, przestrzenne konstrukcje stalowe, Eurokod 3.Podstawowym wymaganiem prawidłowo przeprowadzonej analizy globalnej konstrukcji prętowej jest zapewnienie, że zdefiniowany przez projektanta model numeryczny konstrukcji prawidłowo odzwierciedla jej lokalną i globalną odpowiedźmechaniczną.Wymaga to uwzględnienia właściwych parametrów geometrycznych elementu i przekroju oraz właściwej definicji charakterystyk fizycznych materiału i połączeń między elementami. Zgodnie z Eurokodem3 [4] przez analizę globalną rozumie się wyznaczenie spójnego zbioru sił przekrojowych i przemieszczeń wszystkich elementów analizowanej konstrukcji, zapewniając równowagę tych zbiorów z przyjętym zbiorem obciążeń. Przez ustrój prętowy (płaski lub przestrzenny) rozumie się konstrukcję złożoną z bezpośrednio połączonych elementów prętowych [4]. W analizie globalnej wpływ deformacji struktury prętowej na wielkość sił wewnętrznych (aspekt geometrii) uwzględnia się wg: ■ analizy I rzędu (liniowe związki geometryczne) lub ■ analizy II rzędu (nieliniowe związki geometryczne). W celu rozróżnienia rodzaju analizy należy określić mnożnik obciążenia krytycznego αcr.Wprzypadku prętowych struktur przestrzennych i większości układów płaskich wyznaczenie wiarygodnej wartości αcr wymaga przeprowadzenia liniowej analizy wyboczeniowej. Podejście to omówiono m.in. w [7]. Wanalizie konstrukcji prętowych, oprócz uwzględnienia wpływu geometrii, należy przyjąć odpowiedni model materiału (a[...]

Wpływ podatności węzłów na analizę globalną stalowych ram portalowych DOI:10.15199/33.2019.02.05


  Projektowanie konstrukcji stalowych wymaga od projektanta właściwego odzwierciedlenia geometrii układu i przekrojów, poprawnego zdefiniowania obciążeń i relacji między nimi, właściwego przypisania parametrówmechanicznychmateriału, a także określenia odpowiedniej sztywności podpór i połączeń między elementami.Aspekty te wraz z poprawnie wybraną metodą analizy globalnej [4, 6] gwarantują sensowność wyników obliczeń statycznych, na podstawie których projektowana jest konstrukcja. W artykule omówiono wpływ sztywności obrotowej węzłów na rozkład sił wewnętrznych, momentów i przemieszczeń wraz z obrotami w stalowych ramach portalowych. Temat ten był podejmowany również w [1], gdzie analizowano wpływ podatności obrotowej połączenia rygiel - słup na sztywność połaciową energoaktywnego przekrycia. Z kolei w [7] omówiono zachowanie się połączeń doczołowych obciążonych w sposób powtarzalny. Klasyfikacja węzłów Zgodnie z normą [5] od węzłów w konstrukcjach stalowych wymaga się, aby odwzorowywały schemat statyczny konstrukcji, tj. aby po pierwszemiały odpowiednią wytrzymałość (nośność), warunkującą przeniesienie sił wewnętrznych, a po drugie aby charakteryzowały się odpowiednim stopniem podatności. Kolejnym, trzecim aspektem definiującymwęzeł jest jego odkształcalność, która często jest trudna do zweryfikowania. Duża odkształcalnośćwęzła (ciągliwość) przekłada się na bezpieczeństwo konstrukcji w przypadku jego przeciążenia oraz może być wymagana w przypadku analizy plastycznej zakładającej formowanie się przegubu plastycznegowwęźle. Na rysunku 1 przedstawiono relacje między nośnością, sztywnością i odkształcalnością przykładowego węzła. Wśród nieskończenie wielu charakterystyk nośność - sztywność wyszczególnia się trzy graniczne rozwiązania węzłów (rysunek 2) oznaczone w artykule jako typ I (quasi-przegubowe), typ II (podatne) i typ III (sztywne), o następującym zastosowaniu: 1) Politechnika Poznańska; Wydział Budow[...]

 Strona 1