Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ MATUSEWICZ"

NOWY SPOSÓB I URZĄDZENIE DO REGENERACJI KWAŚNYCH ROZTWORÓW CHLORKU MIEDZI STOSOWANYCH PRZY PRODUKCJI OBWODÓW DRUKOWANYCH DOI:10.15199/67.2018.1.5


  WPROWADZENIE Przy wytwarzaniu obwodów drukowanych powszechnie stosuje się metody chemiczne wytrawiania miedzi (Cu) przy użyciu kwaśnego roztworu chlorku miedzi CuCl2. W procesie tym następuje wzbogacanie roztworu w jony Cu(I), co wiąże się z obniżeniem, a następnie utratą zdolności trawiących kąpieli. Dla zapewnienia wymaganej kinetyki trawienia, roztwór ten jest regenerowany poprzez utlenianie Cu(I) do Cu(II). Wykorzystywanymi w praktyce przemysłowej utleniaczami Cu(I) są np.: nadtlenek wodoru (H2O2), chlor gazowy (Cl2), chloran(V) sodu (NaClO3) [1, 2, 3,16,17]. Stosowanie takich rozwiązań jest kosztowne i wiąże się z niedogodnościami związanymi z zagrożeniami BHP i środowiska (np. w skutek emisji Cl2). Znany jest również sposób regeneracji NOWY SPOSÓB I URZĄDZENIE DO REGENERACJI KWAŚNYCH ROZTWORÓW CHLORKU MIEDZI STOSOWANYCH PRZY PRODUKCJI OBWODÓW DRUKOWANYCH Obecnie najczęściej stosowanym roztworem w procesie wytrawiania obwodów drukowanych jest kwaśny roztwór chlorku miedzi(II), charakteryzujący się wysoką efektywnością wytrawiania oraz możliwością prostej regeneracji kąpieli, czyli utrzymania optymalnych, ustalonych właściwości trawiących. Regeneracja polega na utlenieniu Cu(I) do Cu(II) oraz wyprowadzeniu nadmiaru miedzi z roztworu. Stosowanymi w praktyce przemysłowej utleniaczami Cu(I) są: nadtlenek wodoru (H2O2), chlor gazowy (Cl2), chloran(V) sodu (NaClO3). Stosowanie tych utleniaczy jest jednak kosztowne, a także wiąże się z niedogodnościami związanymi z ochroną środowiska, zabezpieczeniem warunków BHP (emisja chloru), czy też z trudnym do utrzymania optymalnym składem roztworu trawiącego. Dotychczasowe próby wykorzystania powietrza lub tlenu do regeneracji kwaśnych roztworów trawiących testowane w skali technicznej nie przyniosły jednak pozytywnych wyników, z uwagi na zbyt małą szybkość reakcji. Wynikiem projektu POIG.01.04.00-02-049/11 realizowanego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka finansowanego przez PARP, naukow[...]

INNOWACYJNA, EKOLOGICZNA METODA REGENERACJI KWAŚNYCH ROZTWORÓW CHLORKU MIEDZI STOSOWANYCH W PROCESIE TRAWIENIA OBWODÓW DRUKOWANYCH – EFEKT PROJEKTU ZREALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA DOI:10.15199/67.2018.3.3


  WPROWADZENIE - CEL PROJEKTU Celem projektu POIG.01.04.00-02-049/11 "Opracowanie nowej metody regeneracji kwaśnych roztworów chlorku miedziowego stosowanych w procesie trawienia obwodów drukowanych", realizowanego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, finansowanego przez PARP, było opracowanie nowatorskiej metody regeneracji kwaśnych chlorkowych roztworów miedzi, stosowanych w technologii produkcji obwodów drukowanych, poprzez utlenianie miedzi(I) przy pomocy powietrza i/lub powietrza wzbogaconego w tlen lub tlenu. Kwaśny roztwór chlorku miedzi(II) CuCl2 jest jednym z podstawowych środków trawiących stosowanych w świecie do chemicznej obróbki powierzchni metalicznych, w tym w technice produkcji obwodów drukowanych. Zalety decydujące o powszechnym zastosowaniu tego roztworu, w porównaniu do DOI 10.15199/67.2018.3.3 DOROTA KOPYTO WIT BARANEK ZBIGNIEW MYCZKOWSKI KATARZYNA LESZCZYŃSKA-SEJDA INNOWACYJNA, EKOLOGICZNA METODA REGENERACJI KWAŚNYCH ROZTWORÓW CHLORKU MIEDZI STOSOWANYCH W PROCESIE TRAWIENIA OBWODÓW DRUKOWANYCH - EFEKT PROJEKTU ZREALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA W artykule przedstawiono innowacyjną, ekologiczną metodę regeneracji kwaśnych roztworów chlorku miedzi stosowanych w procesie trawienia obwodów drukowanych. Technologia ta jest wynikiem projektu POIG.01.04.00-02-049/11 wykonanego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka i finansowanego przez PARP. Projekt ten był realizowany przy ścisłej współpracy pomiędzy Wnioskodawcą - firmą MATUSEWICZ Budowa Maszyn S.A. (MBM), a Podwykonawcą - Instytutem Metali Nieżelaznych (IMN). Jej efektem jest opracowanie przyjaznej środowisku metody regeneracji kwaśnych roztworów powstałych w procesie trawienia obwodów drukowanych wykorzystującej reaktor o nowej konstrukcji, wyposażony w system kontroli i regulacji procesu utleniania z użyciem tlenu lub powietrza wzbogaconego w tlen. Słowa kluczowe: obwody drukowane, regeneracja roztworów trawiących, proces utle[...]

 Strona 1