Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Czepiżak"

Projektowanie kratownic dachów bezpłatwiowych z zastosowaniem blach trapezowych DOI:10.15199/33.2015.06.01


  W artykule omówiono warunki usztywnienia bocznego blachami trapezowymi kratownic dachów bezpłatwiowych. Podano analizy parametryczne zginania międzywęzłowego ich pasów górnych. Porównano momenty zginające w pasach obliczone dlamodeli kratownicy i belek. Zaprezentowanomodele obliczeniowe oceny sprężystego podparcia bocznego pasówdolnych kratownic, w wyniku jej zamocowania w obudowie dachowej z blach trapezowych. Przedstawiono procedury oceny nośności na wyboczenia pasów dolnych z płaszczyzny kratownicy usztywnionej dachowymi blachami trapezowymi. Słowa kluczowe: kratownica bezpłatwiowa, zginanie pasów, analiza parametryczna, blacha trapezowa, usztywnienie boczne pasa kratownicy.Współcześnie produkowane blachy trapezowe mogą być stosowane jako płyty dachowe o rozpiętości przęseł nawet 10m.Umożliwia to projektowaniem.in. dachów kratownicowych bez konieczności stosowania płatwi. Wyeliminowanie płatwi z kratownicowej konstrukcji dachowej zapewnia zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu realizacji obiektu.Wanalizowanych kratownicach obciążenie poprzeczne z dachu nie jest przekazywane na węzły, jak przyjmuje się w idealnym modelu tego ustroju, lecz na ich pasy górne. Sprawia to, że są one wytężone nie tylko siłami osiowymi, ale też zginane lokalnym obciążeniem poprzecznym. Ponadto w konstrukcjach kratownic dachów bezpłatwiowych blachy trapezowe, odpowiednio połączone z pasem górnym kratownicy, stanowią jego usztywnienie boczne i zabezpieczenie przed wyboczeniem w płaszczyźnie połaci dachu. Podobnewytężenie ustrojuwystępujewprzypadku płatwi kratowych. Wwyniku oddziaływania "unoszącego" (rysunek 1a) lub ciśnieniawewnętrznego od obciążeniawiatru (rysunek 1b)wpasach dolnych kratownic mogą wystąpić siły ściskające Nc, Ed. W celu zmniejszenia długości wyboczeniowej pasów dolnych z płaszczyzny kratownicy stosuje się zazwyczaj odpowiednie stężenia prętowe [1, 3].Wwielu przypadkach sztywność giętna blachy trapezowej i sztywność skrętna jej[...]

Imperfekcyjne obciążenia od wygięcia pasów oraz skręcenia i pochylenia kratownic DOI:10.15199/33.2016.05.41


  W PN-EN 1993-1-1 obciążenie imperfekcyjne wstępnie wygiętych prętów wyznaczono, zakładając, iż na ich długości są one ściskane stałą siłą. To założenie prowadzi do niebezpiecznej oceny wytężenia płatwi i stężeń. W artykule zaprezentowano uściślone modele imperfekcyjnych obciążeń wstępniewygiętych prętówwytężonych rzeczywistymrozkładem siły ściskającej, a także od skręcenia i pochylenia płaszczyzny głównej kratownic, czego nie uwzględniono w PN-EN 1993-1-1. Słowa kluczowe: obciążenia imperfekcyjne, skręcenie, pochylenie, kratownica.Imperfekcyjne obciążenia od wygięcia stabilizowanych elementów Zgodnie z [3] sumaryczne obciążenie imperfekcyjne od wygięcia o strzałce e0 = L/500 (rysunek 1a, b) stężanych m elementów jest równomiernie rozłożone (rysunek 1c) i oblicza się je ze wzoru: (1) gdzie: e - imperfekcja sumaryczna stężanych elementów, którą oblicza się ze wzoru (2) W(1) i (2) przyjęto oznaczenia wg [3]. Obciążenie qd1 wyznaczono, zakładając, że stężany element jest ściskany na swej długości stałą siłąN1 (x) = const. W przypadku jednoprzęsłowej kratownicy podpartej przegubowo założenie to, uważane powszechnie za bezpieczne, nie jest poprawne. W jej stężanym pasie górnym rozkład sił ściskających N2(x) jest quasi-paraboliczny (rysunek 1d) i można je aproksymować zależnością: (3) Sumaryczne obciążenie imperfekcyjne qd2,m od parabolicznego wygięcia osi podłużnej o strzałce e0 = L/500, które opisuje zależność: (4) stężanych m elementów, ściskanych siłą o parabolicznym rozkładzie wg (3) wynosi: (5[...]

 Strona 1