Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Gediga"

Ocena możliwości wykorzystania odpadów mineralnych do rewitalizacji składowiska odpadów flotacyjnych z przemysłu miedziowego


  Badano możliwość wykorzystania odpadów mineralnych i organicznych do poprawy właściwości osadów flotacyjnych w celu przywrócenia zdegradowanych terenów do ich funkcji pierwotnych. Doświadczenia prowadzono w komorze fitotronowej, w której do osadu flotacyjnego pochodzącego z nieczynnego zbiornika Wartowice zlokalizowanego na Dolnym Śląsku dodawano odpady mineralne pochodzące z działalności wydobywczej zlokalizowanej w sąsiedztwie zbiornika. Odpadami mineralnymi były fosfogips, piasek, skała płonna oraz nadkład z eksploatacji kamieniołomu, natomiast jako odpadowe substancje organiczne stosowano trociny bukowe oraz słomę z dodatkiem preparatów mikrobiologicznych. Przydatność tych odpadów oceniano, uprawiając na przygotowanych wg schematu podłożach 3 gatunki roślin. Po zbiorze określano ich skład chemiczny, a także wzajemny stosunek wybranych składników pokarmowych oraz pierwiastków toksycznych. Oceniano również skład chemiczny podłoży, a w tym opracowaniu przedstawiono zawartość fosforu oraz wybranych metali ciężkich. Wykazano, że wprowadzenie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zofia Spiak*, Krzysztof Gediga Ocena możliwości wykorzystania odpadów mineralnych do rewitalizacji składowiska odpadów flotacyjnych z przemysłu miedziowego Assessment of the applicability of some mineral wastes for revitalization of a postflotation dumping site Dr inż. Krzysztof GEDIGA w roku 1983 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalność - chemia rolnicza. Katedra Żywienia Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, � ul. Grunwaldzka 53,50-357 Wrocław, tel./fax: (71) 320-56-14, e-mail: zofia.spiak@up.wroc.pl Prof. dr hab. inż. Zofia SPIAK w roku 1973 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora zwyc[...]

Przydatność wybranych gatunków roślin do zasiedlania terenów zdegradowanych przez przemysł miedziowy


  Określono możliwości zasiedlenia zbiorników odpadów flotacyjnych pochodzących z przemysłu miedziowego przez wybrane gatunki roślin. Doświadczenia prowadzono w hali wegetacyjnej, gdzie na odpadzie flotacyjnym pozyskanym ze zbiornika Wartowice, wzbogaconym odpadami mineralnymi i organicznymi, przez 3 lata uprawiano kilka gatunków roślin. Przydatność badanych gatunków oceniano na podstawie możliwości ich plonowania oraz gromadzenia fosforu i miedzi. Do zasiedlenia tych niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju roślin terenów wytypowano lucernę, koniczynę oraz mieszankę tych roślin z kilkoma gatunkami traw. W każdym roku badań rośliny te plonowały zadowalająco, co pozwoli w krótkim czasie pokryć powierzchnię zbiornika i wytworzyć darń. Mimo niewielkich zawartości fosforu w podłożu, wszystkie gatunki roślin pobierały wystarczające dla procesów metabolicznych ilości tego składnika, a w warunkach nadmiernej koncentracji miedzi w odpadzie akumulowały tego metalu niewielkie ilości. Oznaczona zawartość w ich tkankach pozwoliła zakwalifikować je nawet na cele paszowe. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zofia Spiak*, Krzysztof Gediga Przydatność wybranych gatunków roślin do zasiedlania terenów zdegradowanych przez przemysł miedziowy Applicability of selected plant species for the occupance of land degraded by copper industry Dr inż. Krzysztof GEDIGA w roku 1983 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalność - chemia rolnicza. Katedra Żywienia Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,� ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław, tel./fax: (71) 320-56-14, e-mail: zofia.spiak@up.wroc.pl Prof. dr hab. inż. Zofia SPIAK w roku 1973 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego, kierownika kat[...]

The effect of mineral wastes on the mobility of copper in post-flotation sediments Wpływ odpadów mineralnych na mobilność miedzi w osadach flotacyjnych DOI:10.15199/62.2016.5.32


  Three selected plant species and their mixts. were grown up in the region of Lower Silesia on substrates doped with sand, waste rock, phosphogypsum, and overburden from the operation of the quarry. In plants harvested 2-3 times a year, the Cu content was variable depending on the species and the grooving period but it was below 25 mg/kg dry mass. Badano wpływ dodatku odpadów mineralnych do osadów flotacyjnych na mobilność miedzi oraz możliwość przemieszczania się tego pierwiastka do części nadziemnych uprawianych roślin. Doświadczenia prowadzono w nieczynnym zbiorniku osadów flotacyjnych "Wartowice 3" zlokalizowanym na Dolnym Śląsku. Na wyznaczonych tam poletkach osad flotacyjny mieszano z odpadami mineralnymi pochodzącymi z działalności wydobywczej zlokalizowanej w sąsiedztwie zbiornika. Odpad stanowił piasek, skała płonna, fosfogips oraz nadkład z eksploatacji kamieniołomu. Do osadu dodawano także preparat wapniowo-magnezowy (PRP). Wpływ odpadów na mobilność miedzi oceniano na podstawie zawartości tego pierwiastka w kilku gatunkach roślin oraz w podłożach, na których były uprawiane. Wykazano, że wprowadzenie do osadów flotacyjnych odpadów mineralnych powodowało obniżenie zawartości miedzi przyswajalnej przez rośliny oraz ograniczało jej pobieranie przez wszystkie gatunki roślin. Zawartość miedzi w roślinach zależała od okresu wegetacji i nie przekraczała 25 mg/kg s.m. Przeróbka rud metali nieżelaznych, w tym głównie miedzi, prowadzi do powstawania dużej ilości odpadów, które gromadzone na składowiskach są ważnym elementem gospodarki przestrzennej w rejonie ich wydobycia1-3). Odpady te, zajmujące często znaczne powierzchnie, charakteryzują się niekorzystnymi właściwościami, takimi jak mała przewiewność, duża retencja wód opadowych, złe warunki powietrzno- wodne, brak substancji organicznej i mała zasobność w przyswajalne dla roślin składniki pokarmowe. W składzie chemicznym osadów flotacyjnych występują w dużych stęż[...]

 Strona 1