Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jagoda Michalak"

Formowanie kompozytu tlenkowego TiO2-SiO2 w emulsji z wykorzystaniem heksanu lub heptanu jako rozpuszczalnika organicznego


  Ustalono najkorzystniejsze parametry procesu formowania kompozytów tlenkowych TiO2-SiO2 otrzymywanych metodą precypitacji emulsyjnej z użyciem heksanu lub heptanu jako fazy organicznej. Kompozyty TiO2-SiO2 strącano z roztworów krzemianu sodu oraz siarczanu(VI) tytanu(IV). Jako emulgatory zastosowano niejonowe związki powierzchniowo czynne. Uzyskane kompozyty tlenkowe TiO2-SiO2 poddano wszechstronnej charakterystyce fizykochemicznej. Szczegółowo określono ich właściwości dyspersyjne, wyznaczając w tym celu rozkłady wielkości cząstek oraz indeks polidyspersyjności (technika NIBS). Wykorzystując skaningową mikroskopię elektronową, dokonano obserwacji mikroskopowych, które pozwoliły na ocenę morfologii powierzchni badanych form tlenkowych. Analizę rentgenograficzną wybranych próbek kompozytów tlenkowych przeprowadzono przy użyciu techniki WAXS. Właściwości adsorpcyjne określono przez wyznaczenie izoterm adsorpcji-desorpcji azotu oraz wyznaczenie powierzchnii właściwej, objętości oraz średniej wielkości porów. Celem określenia właściwości hydrofilowo- Dr inż. Katarzyna SIWIŃSKA-STEFAŃSKA w roku 2004 ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Jest adiunktem w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Specjalność - technologia chemiczna nieorganiczna, inżynieria materiałowa. Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 2, 60-965 Poznań, tel. (61) 665-37-47, fax. (61) 665- 36-49, e-mail: Katarzyna.Siwinska-Stefanska@put.poznan.pl * Autor do korespondencji: Politechnika Poznańska Katarzyna Siwińska-Stefańska*, Jagoda Michalak, Teofil Jesionowski Formowanie kompozytu tlenkowego TiO2-SiO2 w emulsji z wykorzystaniem heksanu lub heptanu jako rozpuszczalnika organicznego Synthesis of TiO2-SiO2 oxide composite in emulsion by using hexane and heptane as organic solvents Inż. Jagoda M[...]

 Strona 1