Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Antoni Polanowski"

Substancje biologicznie czynne w surowcu jajczarskim, ich znaczenie biomedyczne oraz technologiczne możliwości otrzymywania na skalę przemysłową


  Omówiono skład chemiczny i właściwości biologiczne jaja kurzego. Zawiera ono bogaty zestaw substancji odżywczych i biologicznie aktywnych o znaczeniu farmaceutycznym, m.in. białka, lipidy, witaminy, inhibitory, enzymy, hormony wzrostu. Spośród wielu substancji występujących w surowcu jajczarskim (białko, żółtko, skorupa) do najważniejszych należą: lizozym, cystatyna, awidyna, immunoglobuliny i fosfolipidy. Na skalę przemysłową produkowany jest w zasadzie tylko lizozym, wykorzystywany obecnie w medycynie oraz w przemyśle spożywczym. Niezbędne jest opracowanie wydajnych metod wydzielania i oczyszczania substancji biologicznie aktywnych z surowca jajczarskiego, co pozwoliłoby na produkcję nowych środków farmaceutycznych i nutraceutycznych. A review, with 46 refs., of hen egg components (lysozme, cystatine, avidine, immunoglobuline, phospholipides) and their nutritional importance. W ostatnim ćwierćwieczu nastąpił intensywny rozwój badań nad związkami bioaktywnymi występującymi w żywności1). Pod pojęciem tych związków rozumie się substancje o znaczeniu zarówno odżywczym, jak i nieodżywczym, charakteryzujące się właściwościami regulatorowymi w procesach metabolicznych w organizmie ludzkim lub zwierzęcym. Związkami o szczególnym znaczeniu w tym rozumieniu są białka i peptydy. W świetle hipotezy sugerującej, że każde białko, niezależnie od jego właściwej funkcji fizjologicznej, jest źródłem peptydów o zróżnicowanej aktywności biologicznej (np. antyutleniającej, antymikrobiologicznej, antynowotworowej lub inhibitorowej)2), godne uwagi są łatwo dostępne, naturalne wysokobiałkowe produkty, które stanowią potencjalne źródło leków nowej generacji. Wśród produktów spożywczych na szczególną uwagę zasługują jaja ptaków hodowlanych, głównie jaja kurze. Mając komplet substancji odżywczych i biologicznie aktywnych (z wyjątkiem witaminy C), są nie tylko ważnym źródłem codziennej diety człowieka, ale mogą również stanowić stosunkowo tani i[...]

Stabilizacja monomerycznej cystatyny z białka jaja kurzego


  Cystatyna z białka jaja kurzego ma potencjalne zastosowanie terapeutyczne, jednak łatwo traci swoją aktywność biologiczną na skutek agregacji. Zbadano wpływ wybranych buforów i stabilizatorów na aktywność cystatyny w procesach zamrażania, liofilizacji i przechowywania. Najkorzystniejsze warunki zapewniły bufory zawierające Tris i węglan amonu. Najlepszymi stabilizatorami okazały się albumina i trehaloza. Cystatin was isolated from egg white by affinity chromatog. and studied for stability in selected buffers in presence of stabilizers during freezing, freeze-drying and storage. The highest activity of cystatin was obsd. in Tris or (NH4)2CO3- contg. buffers and in presence of albumine or trehalose. Produkcja białek mających potencjalne zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym stanowi ważną gałąź przemysłu biotechnologicznego na świecie. W stosunku do związków małocząsteczkowych leki białkowe charakteryzują się (i) wysoką specyficznością, ograniczającą zakłócenie prawidłowych procesów fizjologicznych i wystąpienie efektów ubocznych, (ii) dobrą tolerancją, spowodowaną naturalnym występowaniem w organizmie oraz (iii) możliwością ich zastosowania w substytucji zmutowanego lub niesyntetyzowanego białka bez konieczności wdrażania terapii genowej1, 2). Cystatyna izolowana z białka jaja jest dobrze poznanym i scharakteryzowanym pod względem biochemicznym białkiem. Potencjalne zastosowanie cystatyny jako leku wiąże się przede wszystkim z jej zdolnością do hamowania aktywności proteolitycznej lizosomalnych proteaz cysteinowych, w szczególności katepsyn B, H, K, L i S. Zaburzenia równowagi proteaza/inhibitor przyczynia się do Stabilizacja monomerycznej cystatyny z białka jaja kurzego Stabilization of monomeric chicken egg white cystatin Dr hab. inż. Jakub GBUREK w roku 1992 ukończył studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Jest adiunktem Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej Akademii Medyc[...]

Effect of fosforylation on aggregation of chicken egg white cystatin. Wpływ fosforylacji na agregację cystatyny z białka jaja kurzego


  Isoforms of cytatin were sepd. from egg white (ovocystatin) by ionic chromatog., phosphorylated and studied for biol. properties by fluorescence and Western-blotting anal. of thioflavin T-aggregated protein complex. The phosphorylation resulted in an acceleration of the protein aggregation to tetramers. Cystatyna z białka jaja kurzego (owocystatyna) ze względu na swoje właściwości biologiczne może mieć potencjalne zastosowanie w lecznictwie. Badania w tym kierunku utrudnia jej mała stabilność związaną z samorzutną agregacją. Proces polimeryzacji izolowanych izoform owocystatyny badano poprzez analizę fluorescencji kompleksów produktów agregacji z tioflawiną T oraz metodą Western-blottingu. Otrzymane wyniki wskazują, że fosforylacja przyspiesza proces agregacji tego białka. Cystatyny są odwracalnymi, konkurencyjnymi, silnie wiążącymi się inhibitorami proteaz cysteinowych. Hamują enzymy należące do rodziny C1 peptydaz cysteinowych, takich jak papaina, katepsyny B, C, H, K, L i S. Niektóre cystatyny wykazują również aktywność inhibitorową wobec leguminaz (rodzina C13) oraz kalpain (rodzina C2), dzięki posiadaniu drugiego, niezależnego miejsca aktywnego1). Nadmierną aktywność proteaz cysteinowych obserwuje się w wielu stanach patologicznych, m.in. w procesach nowotworzenia, dystrofii mięśniowej, chorobach przyzębia oraz reumatoidalnym zapaleniu stawów. Proteazy cysteinowe są również używane przez wiele bakterii (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Perphyromonasgingivalis), pasożytów (Trypanosoma cruzi, Leishmania donovani) i grzybów (Candida albicans, Candida parapsilosis i Candida tropicalis) w procesie inwazji oraz są niezbędne do proliferacji niektórych wirusów (Polio, Picornavirus). Dlatego też cystatyny są rozważane jako potencjalne leki2). Cystatyna białka jaja kury domowej (Gallus domestica) jest [...]

 Strona 1