Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Alicja Krzywania-Kaliszewska"

Termokurczliwe materiały elastomerowe zawierające jonowe węzły sieci

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono dane dotyczące sporządzania i badania właściwości wykazujących termokurczliwość kompozytów elastomerowych z karboksylowanego kauczuku butadienowoakrylonitrylowego. Wulkanizaty te zawierają w swej strukturze jonowe, labilne węzły sieci, odpowiedzialne za powrót materiału do kształtu pierwotnego pod wpływem temperatury. Największą termokurczliwość wykazują wulkanizaty usieciowane tlenkiem cynku o rozmiarach nanometrycznych. Carboxylated acrylonitrile-butadiene elastomer (acrylonitrile content 26.3%) was crosslinked with nanosized CaO, MgO and ZnO at 160°C. Mech. properties and crosslinks d. of the vulcanizates were examd. The labile ionic crosslinks in the elastomer network were responsible for initial shape recovery after heating. The highest shrinkability was obsd. for vulcanizates crosslinked with ZnO nanoparticles. Materia􀃡y termokurczliwe nale􀄪􀄅 do grupy materia􀃡ów inteligentnych, a wi􀄊c takich, które reaguj􀄅 na bod􀄨ce zewn􀄊trzne, takie jak zmiana pH, temperatura, 􀄞wiat􀃡o lub pole elektryczne), przejawiaj􀄅c dzi􀄊ki temu swoje specyficzne w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci1, 2). Polimery ujawniaj􀄅ce w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci adaptacyjne pod wp􀃡ywem zmiany temperatury, a wi􀄊c wykazuj􀄅ce termokurczliwo 􀄞􀃼, stanowi􀄅 najszersz􀄅 grup􀄊 polimerów inteligentnych3). Skurcz rozci􀄅gni􀄊tego polimeru w chwili ogrzania jest wynikiem przegrupowywania elementów strukturalnych wewn􀄅trz próbki. G􀃡ówn􀄅 si􀃡􀄅 nap􀄊dow􀄅 kurczliwo􀄞ci polimeru, pochodz􀄅cej zarówno z 􀃡a􀄔cuchów fazy krystalicznej, jak i amorficznej, jest wzrost entropii4). Entropia polimeru zmniejsza si􀄊 podczas rozci􀄅gania i zwi􀄊[...]

Wpływ surfaktantów oraz cieczy jonowych na właściwości uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego zawierającego koagenty sieciowania


  Przedstawiono wpływ dodatku cieczy jonowych i surfaktantów na kinetykę wulkanizacji kompozytów elastomerowych z uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego zawierającego tlenek magnezu z naniesionymi na powierzchnię nienasyconymi kwasami karboksylowymi lub estrem. Zbadano wpływ substancji powierzchniowo czynnych oraz cieczy jonowych na właściwości mechaniczne, gęstość usieciowania wulkanizatów oraz dystrybucję węzłów w sieci elastomerowej. Stwierdzono, że zastosowanie surfaktantów i cieczy jonowych przyczyniło się do uzyskania wulkanizatów o niższych parametrach wytrzymałościowych niż wulkanizaty konwencjonalne. Hydrogenated acrylonitrile-butadiene elastomer was cured with dicumyl peroxide in the presence of MgO modified with unsatd. org. acids or esters as co-agents and ionic liqs. or surfactants as dispersing agents. The addn. of dispersing agents to the rubber comps. effected the vulcanization kinetics, mech. properties of vulcanizates and crosslink d. as well as crosslink spatial distribution in the elastomer network. The addn. of surfactants or ionic liqs. resulted in a decrease in the tensile strength of the vulcanizates. Uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (HNBR) należy do grupy elastomerów nasyconych, czyli nieposiadających w makrocząsteczce wiązań podwójnych, dlatego też musi być sieciowany przy użyciu nadtlenków organicznych1). Jednak wulkanizaty otrzymane w wyniku zastosowania nadtlenków jako substancji sieciujących wykazują niezadowalające właściwości mechaniczne z punktu widzenia zastosowań przemysłowych2, 3). W celu wyeliminowania wad sieciowania nadtlenkowego stosuje się koagenty sieciowania4- 6). Zastosowanie koagenta umożliwia otrzymanie węzłów sieci o budowie jonowej lub kompleksowej, ponieważ koagenty zawierają grupy funkcyjne uczestniczące w tworzeniu węzłów sieci4). W literaturze omawiane są koagenty, które w wyniku wulkanizacji tworzą "twarde" domeny otoczone elastomerem o mniej[...]

 Strona 1