Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Gębicki"

Electrochemical sensor for measurement of volatile organic compounds in air

Czytaj za darmo! »

Air pollution is one of the main problems of many urban areas all over the world. Volatile organic compounds (VOCs) belong to a group of the most hazardous pollutants emitted to the atmosphere. They are known as not only the precursors of photochemical oxidation, but also as the carcinogenic substances (benzene, 1,3-butadiene, styrene). Upon presence of nitrogen oxides the VOCs form ozone, which is the main component of a photochemical smog. Moreover, some VOCs contribute to a progress of the greenhouse effect (halide derivatives of hydrocarbons) and to a formation of the secondary organic aerosols (toluene, xylene, ethylbenzene) [1]. Volatile organic compounds originate from both the processes connected with anthropogenic activity as well as from the natural sources [2]. On a global scale the natural emission of the VOCs is of fundamental importance. Natural sources release over ten times more VOCs than the anthropogenic ones. The main source of the natural emission is vegetation. In more densely populated regions a contribution of the natural emission decreases, while the anthropogenic emission increases. In Europe the biogenic sources are responsible for only 57% of the total VOCs output. According to the EU directive [3], it is required to monitor the ozone precursors. The aim is to analyze the trends of changes of the precursor’s concentration in order to evaluate an effectiveness of the strategies oriented towards reduction of their emission, to supervise the consistence of emission record keeping and to classify the sources of emission. An additional goal is better understanding of the processes of ozone formation, ozone precursors transport and spreading as well as application of the photochemical models. The measurements employing sensors can be a valuable source of qualitative and quantitative information concerning pollution due to the VOCs. Chemical sensors can be an alternative to the expensive, sophistic[...]

Use of electronic nose for quality assessment of agricultural ethanol distillates Wykorzystanie elektronicznego nosa do oceny jakości etanolowych destylatów rolniczych DOI:10.12916/przemchem.2014.998


  One-hundred-thirty-five samples of EtOH-contg. agricultural distillates were tested for quality by using a prototype electronic nose. The distillates were bubbled with air to sep. the volatile components studied in a semiconductor sensor system (6 sensors) and evaluated with discriminant linear and quadratic functions supported with a crossvalidation. The anal. confirmed that more than 96% of the samples were formerly classified correctly to the particular quality classes by a conventional (organoleptic) method. Przedstawiono wyniki badań oceny jakości destylatów rolniczych za pomocą prototypu elektronicznego nosa wyposażonego w zestaw 6 półprzewodnikowych czujników. Frakcję lotną próbek destylatu rolniczego wytwarzano za pomocą barbotażu. Klasyfikację próbek do odpowiedniej klasy jakości przeprowadzano przy użyciu funkcji dyskryminacyjnych: liniowej i kwadratowej wspartej metodą kroswalidacji. Na podstawie przeprowadzonych analiz zaobserwowano ponad 96-proc. poprawność klasyfikacji próbek destylatów do poszczególnych klas jakości. Zgodnie z definicją zawartą w Polskiej normie1) destylat rolniczy to płyn alkoholowy uzyskany w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej produktów rolniczych, który nie ma właściwości alkoholu etylowego rolniczego ani właściwości napoju spirytusowego, lecz zachowuje zapach i smak pochodzące od użytych surowców. Destylaty rolnicze w zależności od użytego do ich produkcji surowca charakteryzują się różnymi właściwościami. Wymagania dotyczące koloru, zapachu i mocy takiego destylatu oraz zawartości w nim określonych związków są znormalizowane i stabelaryzowane w normie1). Ze względu na rodzaj surowca poddanego fermentacji destylaty rolnicze można zaliczyć do 5 kategorii, oznaczonych literami: M (melasa), O (świeże owoce lub ich moszcze), Z (boża), K (ziemniaki) i R (różne surowce rolnicze lub produkty ich przetwarzania). Jakość destylatu rolniczego zależy od składu i ze względu na jego złożono[...]

Studies on origin of Polish honeys by two-dimensional gas chromatography Ocena pochodzenia surowcowego polskich miodów przy użyciu dwuwymiarowej chromatografii gazowej DOI:10.12916/przemchem.2014.1723


  Polish acacia, linden, rapeszed and buckwheat-derived honeys and a honydew were analyzed for presence of hydrocarbons, alcs., ketones and esters by 2-dimensional gas chromatog. to establish the markers for the honey origin. PrOH was found characteristic for acacia honey, Me(CH2)11OH for linden honey, Me(CH2)6CHOMe for honeydew and Me(CH2)8COOEt for the rapeseed honey. Wykorzystano technikę dwuwymiarowej chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas, w której wykorzystuje się pomiar czasu przelotu jonów fragmentacyjnych przez detektor (GC×GC-TOFMS) do klasyfikacji polskich miodów, ze względu na pochodzenie surowcowe. Opracowana metodyka pozwoliła na wytypowanie 8 wyróżników pozwalających na jednoznaczne określenie pochodzenia próbek polskich miodów. Wynik obróbki danych metodą chemometryczną, a mianowicie analizą głównych składowych (PCA), potwierdził użyteczność wytypowanych wyróżników. Uzyskane wyniki mogą stanowić uzupełnienie polskiej normy i być stosowane do rutynowych badań w polskim pszczelarstwie. Miód jest od dawna dobrze znanym produktem spożywczym. Pod względem chemicznym jest to wodny roztwór różnych substancji organicznych i nieorganicznych, jednak najłatwiej można go określić jako przesycony roztwór cukrów. Wykazuje on właściwości higroskopijne. W zależności od wilgotności otoczenia, miód może pochłaniać lub odparowywać wodę. Charakteryzuje się słodkim, specyficznym smakiem i zapachem. Może mieć konsystencję gęstego płynu lub stałą, a barwę od jasnożółtej do brunatnobrązowej. W postaci płynnej nosi nazwę patok, a w postaci skrystalizowanej krupiec. Powstaje w plastrach w wyniku dojrzewania zgromadzonego przez pszczoły nektaru kwiatowego lub spadzi 3. Dojrzewaniem miodu nazywa się szereg procesów, takich jak odparowywanie wody z miodu, dodawanie substancji własnej przez pszczoły do miodu oraz przemiany chemiczne miodu. Pomimo tego, że miód nie stanowi bogatego źródła witamin, posiada jednak wysoką wa[...]

Elektrochemiczny czujnik na bazie cieczy jonowej do oznaczania par benzaldehydu


  Czujniki elektrochemiczne, ze względu na swoje zalety jak i ograniczenia, mogą być cennym źródłem uzyskanych informacji na temat emisji poziomu i jakości zanieczyszczeń z grupy lotnych związków organicznych (LZO). Naturalnymi źródłami pierwotnej emisji LZO są rośliny i spalanie biomasy. Najprostszym aromatycznym związkiem karbonylowym należącym do grupy LZO najczęściej wykrywanym w pomiarach emisyjnych jest benzaldehyd [3]. Elektrochemiczny czujnik do oznaczania par benzaldehydu mógłby znaleźć zastosowanie do określania wskaźników emisji LZO podczas spalania biomasy. Wartości stężeń LZO w tych warunkach są na poziomie 1…500 mg/m3 w zależności od rodzaju związku, co w zupełności predysponuje taki czujnik do detekcji par benzaldehydu [6]. W ostatnich dwudziestu latach z powodzeniem zaczęto stosować w elektrochemii, a także w czujnikach ciecze jonowe [1, 4]. Ciecze jonowe stanowią atrakcyjną alternatywę dla rozpuszczalników tradycyjnie stosowanych w elektrochemii ze względu na posiadane właściwości: niewielką prężność par, szeroki zakres stabilności elektrochemicznej, wysoką trwałość termiczną i względnie wysokie przewodnictwo właściwe. Stosowanie cieczy jonowych w czujnikach gazowych wyklucza często stosowanie membrany oddzielającej środowisko gazowe od elektrolitu wewnętrzneg[...]

Identyfikacja substancji zapachowych w powietrzu atmosferycznym w pobliżu zakładów przemysłowych zlokalizowanych na obszarze Aglomeracji Trójmiejskiej DOI:10.15199/62.2018.7.29


  W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat emisja odorów, szczególnie na obszarach miejskich, stała się istotną kwestią dotyczącą problematyki ochrony środowiska. Osiągnięcie jak najlepszej jakości życia na tych obszarach jest przedmiotem dyskusji w środowisku akademickim oraz w środowisku gremiów odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzenne obszaru, na którym występuje zjawisko uciążliwości zapachowej1). Na etapie planowania przestrzennego nowych obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe konieczne jest uwzględnienie nie tylko aspektów urbanistycznych, ale także środowiskowych. W wielu krajach uwzględnia się aspekty prośrodowiskowe w strategii rozwoju miast. Jednoczesne uwzględnienie aspektów środowiskowych i urbanistycznych w procesie planowania przestrzennego 1178 97/7(2018) Dr hab. inż. Jacek GĘBICKI w roku 1997 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Od 2009 r. pracował na stanowisku adiunkta, a od 2017 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej na tym samym wydziale. Specjalność - czujniki chemiczne (elektrochemiczne) oraz technologia wytwarzania i eksploatacji elektronicznych nosów. Dr inż. Tomasz DYMERSKI w roku 2008 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Jest adiunktem w Katedrze Chemii Analitycznej na tym samym wydziale. Specjalność - nowoczesne techniki analityczne. jest często trudnym zadaniem, m.in. ze względu na zmienność emisji odorów w czasie2). Negatywne oddziaływanie odorów na zdrowie i życie człowieka jest powodem skarg ludności na jakość powietrza atmosferycznego. Odczuwanie nieprzyjemnego zapachu jest spowodowane interakcją lotnych cząsteczek odorantów z węchowymi neuronami czuciowymi usytuowanymi w górnym odcinku jamy nosowej3). W konsekwencji powstaje sygnał elektryczny, który jest przekazywany przez aksony komórek nerwowo-zmysłowych do opuszki węchowej. Następnie sygnał przekazywany jest z komórek nerwowo-[...]

 Strona 1