Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Zuzanna Witkowska"

Production of new biological feed additives with Cr(III) by biosorption in a semi-batch mode. Wytwarzanie nowych biologicznych dodatków paszowych z Cr(III) metodą biosorpcji w trybie półokresowym w skali wielkolaboratoryjnej


  Soybean meal was enriched with Cr(III) ions by biosorption from water at 20°C for 16 h in a stirred tank reactor (40 L) and analyzed for Cr content. The product contained up to 43.8 mg/kg of Cr after 2 h of biosorption. Przedstawiono proces wytwarzania nowych biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami w procesie biosorpcji w skali wielkolaboratoryjnej w reaktorze mieszalnikowym pracującym w trybie półokresowym. Mieszaninę kierowano na filtr płócienny, gdzie wzbogacona biomasa była odbierana, a roztwór zawracano do reaktora. Jako kation modelowy zastosowano Cr(III), natomiast nośnikiem mikroelementów była śruta sojowa. Proces prowadzono przez 16 h. W procesie otrzymano śrutę sojową wzbogaconą w jony mikroelementów. Analiza wielopierwiastkowa wykazała znaczny wzrost zawartości jonów Cr(III) w biomasie (170-1991 razy), jak również stopniowy wzrost stężenia potasu w roztworze, wynikający z przebiegającej w trakcie procesu wymia-ny jonowej. Wykazano, że w badanym układzie istnieje możliwość co najmniej kilkunastokrotnego zawrotu roztworu procesowego. Mikroelementy pełnią w organizmach żywych ważne funkcje i są niezbędne do prawidłowego wzrostu i funkcjonowania zarówno zwierząt, jak i roślin1). W przeszłości zapotrzebowanie na te pierwiastki zwierzęta pokrywały poprzez wypas na naturalnych pastwiskach. W nowoczesnej [...]

Sposób wytwarzania nowego preparatu mikroelementowego z cynkiem do pasz. Część I. Produkcja w skali półtechnicznej


  Wytworzono dodatek paszowy nowej generacji z Zn(II), w którym mikroelement związano z nośnikiem biologicznym metodą biosorpcji. Nośnikiem tym była biomasa roślinna, stanowiąca tradycyjną mieszankę paszową dla tuczników. Wytworzono aplikacyjną partię produktu w skali półtechnicznej. Zastosowano pH 5, stężenie biomasy 1 g/dm3 oraz stężenie jonów cynku 300 mg/dm3. Proces prowadzono w reaktorze mieszalnikowym o pojemności 10 m3 w trybie półokresowym, odbierając materiał z szybkością 5 kg/h, jednocześnie dodając do roztworu taką samą ilość biomasy niewzbogaconej. Zawartość cynku w biomasie wzrosła ze 117 mg/kg do 5592 mg/kg. W celu pokrycia zapotrzebowania tuczników na cynk należałoby dodać 17,9 g wytworzonego dodatku do każdego kilograma paszy. ZnSO4·7H2O was added to water-dispersed (1 g/L) com. biomass (used as a fodder for fatteners) at 20°C, pH 5 and Zn(II) conc. 300 mg/L in a pilot plant (10 m3). After biosorption and filtration, the Zn content in the biomass increased from 117 mg/kg up to 5592 mg/kg. Mikroelementy to pierwiastki śladowe w diecie zwierząt (Zn, Cu, Co, Mn, Mo, I, Fe, Se, Cr)1, 2), pełniące wiele zasadniczych funkcji w organizmie. Ich niedobór może mieć poważne skutki dla zdrowia3). Spośród nich cynk jest pierwiastkiem biorącym udział w wielu procesach metabolicznych, a jednocześnie bardzo łatwo wchodzącym w niekorzystne interakcje z innymi składnikami pokarmowymi4). Jego obecność jest kluczowa dla wzrostu i prawidłowego funkcjonowania organizmu5). Odpowiada on m.in. za stabilizację błon komórkowych w syntezie i przemianie białek, tłuszczów, kwasów nukleinowych oraz za transport ditlenku węgla przez czerwone krwinki2, 6). Pełni również ważną funkcję jako aktywator metabolizmu2, 7-9). Niedobór cynku może zwiększyć podatność zwierząt na choroby2) i tym samym przyczynić się do strat hodowców. Zawartość mikroelementów w paszach najczęściej nie pokrywa zapotrzebowania organizmu, szczególnie w odniesieniu [...]

Wytwarzanie preparatu mikroelementowego z cynkiem do pasz w skali półtechnicznej. Część II. Ocena właściwości użytkowych produktu


  Dokonano oceny właściwości użytkowych nowego preparatu biologicznego z cynkiem za pomocą metod chemicznych oraz w badaniach zootechnicznych. Oznaczono skład pierwiastkowy wytworzonego suplementu. Potwierdzono, że mechanizmem biosorpcji jest wymiana jonowa. Stwierdzono, że zawartość pierwiastków niepożądanych była znacznie poniżej wartości dopuszczalnych przez polskie przepisy prawne i normy. Preparat został przekazany do badań na świniach w celu określenia, czy zapobiega on zachorowaniu tych zwierząt na dyzenterię. Zn-enriched biomass prepd. by biosorption of ZnSO4 in pilot plant scale was analyzed for content of metals by emission spectroscopy with inductively coupled plasma. An increase in Hg, Se, P, Mg, S, Ag, B, Ba, Tl and V contents was obsd. but the allowable concns. were not exceeded in any case. Racjonalne żywienie zwierząt to przede wszystkim zaspokajanie ich potrzeb życiowych i produkcyjnych, z zapewnieniem optymalnych ilości niezbędnych składników pokarmowych i odpowiednio dobranych ich wzajemnych proporcji1). W organizmach zwierząt występuje ponad 30 pierwiastków, Są to makroelementy, których zawartość w organizmie wynosi ponad 50 mg/kg masy ciała, oraz mikroelementy, występujące w ilościach mniejszych niż 50 mg/kg2). Od lat 80. XX w. stosuje się też termin pierwiastki ultraśladowe, określający substancje Mgr inż. Zuzanna WITKOWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1066. Dr hab. inż. Katarzyna CHOJNACKA, prof. PWr - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 707. Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 25, 50-369 Wrocław, tel.: (71) 320-28-97, fax: (71) 320-34-69, e-mail: zuzanna.witkowska@ pwr.wroc.pl * Autor do korespondencji: aPolitechnika Wrocławska; bCORP For Farm Animals Zuzanna Witkowskaa,*, Katarzyna Chojnackaa, Agnieszka Zielińskaa, Michał Z[...]

Zastosowanie ekstraktów glonowych w wytwarzaniu nawozów, pasz, żywności i kosmetyków


  Przedyskutowano różne kierunki zastosowania ekstraktów glonowych - jako komponenty nawozów, pasz, żywności i kosmetyków. Scharakteryzowano związki biologicznie czynne występujące w ekstraktach wytworzonych różnymi metodami. Przedstawiono ich mechanizm działania, użyteczny dla roślin, zwierząt i ludzi. A review, with 58 refs. Pierwszy raz ekstrakty glonowe zostały wykorzystane w rolnictwie ok. 60 lat temu. Obecnie dostępne na rynku komercyjne ekstrakty glonowe to ciecze o zabarwieniu od zielonego do lekko brązowego i odczynie lekko kwaśnym1). Szerokie zastosowanie w rolnictwie znalazły ekstrakty z Ascophyllum nodosum, Fucus spp., Laminaria spp., Sargassum spp. i Turbinaria spp.2). Ekstrakty glonowe są bogatym źródłem jonów miedzi, kobaltu, manganu i żelaza1). Ponadto zidentyfikowano wiele bioaktywnych związków, których obecność może znacząco poprawić wzrost i witalność roślin (tabela 1). Wśród nich wymienić należy aminokwasy, witaminy i mikroelementy3) oraz hormony typowe dla roślin wyższych4). Ekstrakty stanowią również cenne źródło związków odżywczych oraz chroniących rośliny przed patogenami i insektami1, 5-10). Hormony występujące w glonach są również aktywne w ekstraktach glonowych11). Charakter oraz stężenie bioaktywnych związków w ekstraktach glonowych zależą od ich struktury i zawartości w glonach oraz sposobu otrzymywania ekstraktów glonowych1). Bardzo ważny jest odpowiedni dobór warunków procesu ekstrakcji. Tradycyjna ekstrakcja bazuje na rozpuszczalnikach organicznych, które są często toksyczne i łatwo palne12). Przeważnie ekstrakcja z biomasy glonów odbywa się z wykorzystaniem heksanu ze względu na niski koszt i względnie dużą wydajność. Również enzymy mogą być wykorzystywane do hydrolizy ścian komórkowych i przeprowadzenia substancji biologicznie czynnych do fazy ciekłej. Ich zastosowanie Zastosowanie ekstraktów glonowych w wytwarzaniu nawozów, pasz, żywności i kosmetyków Use of seaweed extracts for productio[...]

Biologiczne dodatki paszowe z mikroelementami. Aplikacyjna partia produktu do badań zootechnicznych


  Przedstawiono proces wytwarzania biologicznych dodatków mikroelementowych (z Fe(II), Zn(II), Cu(II) i Cr(III)) w procesie biosorpcji w reaktorze kolumnowym ze złożem. Biomasę, będącą nośnikiem mikroelementów, stanowiła śruta sojowa. Analiza wielopierwiastkowa wykazała wzrost zawartości jonów mikroelementów w śrucie sojowej. Zawartość Cu(II) wzrosła ponad 241-krotnie, zawartość Fe(II) 69-krotnie, Zn(II) 261-krotnie, a Cr(III) 1000-krotnie. Otrzymane suplementy zostały przeznaczone do badań zootechnicznych na kurach nioskach w celu oceny właściwości użytkowych nowych preparatów. Aby pokryć zapotrzebowanie kur niosek na dany mikroelement należało dodać do 1 kg paszy 0,530 g preparatu z Cu(II), 2,755 g preparatu z Fe(II), 4,259 g preparatu z Zn(II) i 0,091 g preparatu z Cr(III). Cr3+, Cu2+, Fe2+ and Zn2+ ions were adsorbed from their aq. soln. on soya grind in a column reactor to prep. microelements-contg. feed supplements for laying hens. A substantial increase in the content of microelements was achieved. Dodatkami paszowymi nazywa się substancje i związki chemiczne oraz ich mieszaniny poprawiające jakość mieszanek paszowych, Mgr inż. Zuzanna WITKOWSKA w roku 2009 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest doktorantką w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej - Zakład Chemii dla Rolnictwa. Specjalność - technologia chemiczna. Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, bud. B-1, pok. 402, ul. Smoluchowskiego 25, 50-369 Wrocław, tel. (71) 320-28-97, fax: (71) 320-34-69, e-mail: zuzanna.witkowska@pwr.wroc.pl * Autor do korespondencji: Politechnika Wrocławska Zuzanna Witkowska*, Katarzyna Chojnacka, Anna Witek-krowiak, Agnieszka Saeid Biologiczne dodatki paszowe z mikroelementami. Aplikacyjna partia produktu do badań zootechnicznych Biological feed additives with microelements. The test production for the assessment of utilitarian properties in [...]

Instalacja półtechniczna do procesu biosorpcji


  Opracowano projekt instalacji półtechnicznej, służącej do bezodpadowego wytwarzania biologicznych dodatków paszowych nowej generacji z mikroelementami metodą biosorpcji. Ogólna koncepcja technologiczna zakłada zastosowanie dwóch kolumn biosorpcyjnych pracujących naprzemiennie oraz prowadzenie procesu w łagodnych warunkach (pH 5,0, 20°C). Biomasą (nośnikiem jonów mikroelementów) może być dowolny materiał paszowy. Wielokrotny zawrót roztworu procesowego pozwoli na uzyskanie koncentratu jonów potasowych, który będzie mógł być wykorzystany jako nawóz płynny. A flowsheet of a 2-column pilot plant for wasteless prodn. of new generation biolog. feed additives with microelements by biosorption under mild process conditions (pH 5.0, 20°C) was elaborated. As a biomass carrier of microelement ions any feed material could be used. The K-contg. brine by-product can be used as a liquid fertilizer. Biosorpcja jest procesem dość dobrze opisanym w literaturze naukowej. Najszerzej przedstawiono zastosowanie biosorpcji w oczyszczaniu ścieków z jonów metali toksycznych z użyciem różnych biomas, takich jak np. łupiny orzechów pistacjowych1) lub algi Ulva lactuca2). Znacznie mniej badań poświęcono biosorpcji jako metodzie wzbogacania biomas w pożądane pierwiastki. We wcześniejszych badaniach wzbogacano w jony mikroelementów głównie biomasę alg, np. wodorosty z akwenu Morza Bałtyckiego3) lub Enteromorpha prolifera i Cladophora sp.4). W dostępnej literaturze znajdują się opisy prac badawczych nad biosorpcją głównie w skali laboratoryjnej. Zgłoszono kilka Zuzanna Witkowskaa, *, Piotr Rusekb, Łukasz Tuhya, Katarzyna Chojnackaa, Anna Witek-Krowiaka, Agnieszka Saeida aPolitechnika Wrocławska, bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy Instalacja półtechniczna do procesu biosorpcji Pilot plant for biosorption Dr Piotr RUSEK w [...]

 Strona 1