Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Adam Kalinowski"

Programowanie filtrów akceptacyjnych i mechanizmy arbitrażu w sieci CAN


  Sieć CAN to szeregowa magistrala wymiany danych stworzona w 1989 r. w firmie Bosch na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Przyczyną opracowania standardu CAN, było umożliwienie współpracy dużej ilości czujników i sterowników pokładowych urządzeń samochodowych. Innym powodem była chęć wyeliminowania setek metrów kabli, z których zbudowana była instalacja elektryczna samochodu. Wreszcie, założono otrzymanie ponadprzeciętnej niezawodności przesyłu danych, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy podzespołów samochodu. Realizacja założeń na sieć CAN powiodła się znakomicie. Powstało medium komunikacyjne o nadzwyczajnej niezawodności i odporności na błędy transmisji. O powyższych zaletach świadczy przykład sieci CAN pracującej nieprzerwanie osiem godzin dziennie przez 365 dni w roku. W takiej sieci pierwszy niewykryty błąd pojawi się dopiero po tysiącu lat. Jeżeli do tego dodać maksymalną prędkość transmisji wynoszącą 1 Mbit/s, dopuszczalną długość sieci przekraczającą tysiąc metrów i największą ilość węzłów równą 120, to zrozumiałe jest jednomyślne przyjęcie standardu przez wszystkich producentów motoryzacyjnych. Ale sieci CAN zdobyły nie tylko przemysł motoryzacyjny. Z powodzeniem stosowane są w sieciach przemysłowych, na statkach (również kosmicznych), a nawet w rolnictwie. Wykorzystując wytyczne standa[...]

Tester interfejsu kamery cyfrowej mikrokontrolera DOI:10.15199/ELE-2014-062


  W Centrum Automatyki Instytutu Tele- i Radiotechnicznego opracowywane są urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Powstała koncepcja, żeby nastawy parametrów tych urządzeń wprowadzać przy pomocy interfejsu optycznego, zbudowanego z modułu kamery cyfrowej połączonej z mikrokontrolerem. Nastawy w postaci kodu kreskowego są odczytywane przez kamerę i przesyłane do mikrokontrolera. Artykuł opisuje tematy związane z realizacją powyższej koncepcji. Moduł kamery cyfrowej jest przetwornikiem obrazu, który można połączyć z systemem mikrokontrolerowym. Składa się z sensora obrazu typu CMOS, toru analogowego o regulowanym wzmocnieniu, przetworników analogowo - cyfrowych, procesora do obróbki obrazu i kodowania formatu JPEG, generatora przebiegów zegarowych i wewnętrznego mikrokontrolera nadzorującego system kamery. Wymienione bloki sprzętowe noszą nazwę system on chip (SOC). Po dołączeniu obiektywu, SOC umoż[...]

Nowy interfejs użytkownika w urządzeniach EAZ

Czytaj za darmo! »

Urządzenia EAZ, powszechnie stosowane w przemyśle w zakresie średnich napięć, są wyposażone w różne systemy interfejsowe, umożliwiające użytkownikowi zarządzanie nimi. Najczęściej jest to klawiatura na płycie czołowej urządzenia, specjalny programator, dołączany w razie potrzeby, lub zewnętrzny komputer dołączany do urządzenia. Lokalna klawiatura służy do wywoływania określonych danych na wy[...]

Model platformy programowo-sprzętowej oraz procedury cyfrowego przetwarzania do pomiaru energii w sieci średniego napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono platformę programowosprzętową do pomiaru energii w sieciach SN, która może być aplikacją do systemów rozliczeniowych w zakładach przemysłowych. Moduł cyfrowego przetwarzania sygnałów wraz z układem próbkującym, ukierunkowany na pomiar mocy w rozdzielnicach SN, oraz mikroprocesorowy układ sterujący opracowano na podstawie analizy porównawczej wybranych mikrokontroler[...]

Zasilanie urządzeń prądem operacyjnym o dużej dynamice zmian


  W elektroenergetyce często spotykamy się z problemem zasilania urządzeń pomiarowych i zabezpieczeniowych. Przeważnie stosuje się napięcie pomocnicze, pochodzące z dodatkowego transformatora potrzeb własnych. Nie jest to rozwiązanie tanie i ma sens w przypadku dużych rozdzielni. Ponadto zasilanie pomocnicze może ulec awarii. Dla urządzeń samodzielnych lub małych rozdzielni najkorzystniejsze jest zasilanie z mierzonego prądu lub napięcia. Urządzenia tak zasilane nazywamy autonomicznymi. Dopóki płynie prąd lub jest napięcie, istnieje zasilanie, gdy nie ma czego mierzyć, nie ma też zasilania. W artykule zajmiemy się problemem zasilania prądem operacyjnym. Zakres zmian mierzonych prądów jest zwykle dużo większy niż zakres zmian napięć. Każda rozdzielnia jest przewidziana do pewnego zakresu prądów opisanego w stosunku do tak zwanego prądu nominalnego In. Dla celów zabezpieczeniowych, zazwyczaj istotny zakres zawiera się od 0,1 do 2 In. Ale w stanach zwarciowych prąd płynący dochodzi do 20 In. Stąd można oszacować, że dynamika zmian prądu wynosi 200×. Ale, aby urządzenie zasilane autonomicznie zaczęło mierzyć już od 0,1 In, to powinno zacząć prac[...]

Układ zabezpieczenia termicznego silnika elektrycznego na przykładzie urządzenia ZPZ-310


  Zabezpieczenia termiczne silników elektrycznych są stosowane w celu uniknięcia awarii silnika na skutek przeciążenia. Przeciążenie zaczyna się od wzrostu obciążenia wału silnika, spadku napięcia zasilania lub wzrostu temperatury otoczenia. Prowadzi to do wzrostu prądu płynącego przez uzwojenie silnika a tym samym do wzrostu strat mocy na rezystancji uzwojeń stojana, strat w klatce wirnika, strat w rdzeniu i w efekcie do wzrostu temperatury silnika. Ponieważ izolacja przewodów uzwojeń jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury, to następuje jej degradacja. Zwiększają się prądy upływności i dalej rośnie temperatura uzwojeń. W chwili spadku rezystancji izolacji poniżej 100 MΩ dla napięcia 500V zaczyna się niekontrolowany i nieodwracalny proces zniszczenia silnika na skutek zwarcia lub pożaru. Uszkodzeniu ulegają uzwojenia stojana i wirnika oraz łożyska toczne. Rys. 1. Silnik elektryczny trójfazowy 22 kW, 400 V, 1400 obr/min, z czujnikiem temperatury i zabezpieczeniem termicznym Fig. 1. Three-phase electric motor 22 kW, 400 V, 1400 r/min w[...]

Iskrobezpieczny moduł do transmisji światłowodowej


  Urządzenia pracujące w strefach zagrożonych wybuchem podlegają specjalnym wymaganiom, dotyczącym warunków pracy oraz odporności na wywołanie zapłonu atmosfery wybuchowej. Wymagania te są opisane w dyrektywie ATEX. Jeśli urządzenie nie spełnia takich wymogów, powinno być umieszczone w odpowiedniej osłonie, która odizoluje je od wybuchowej atmosfery. Większość współczesnych urządzeń pomiarowych, zabezpieczeniowych czy sterujących nie pracuje samodzielnie. Z reguły wyposażone są w systemy łączności i komunikują się między sobą lub z oddalonymi systemami nadrzędnymi. Coraz częściej jako medium transmisyjne wykorzystuje się światłowody. Mają one wiele zalet, pozwalają na wysoką prędkość transmisji, umożliwiają łączność na duże odległości i są odporne na zakłócenia. Jeśli urządzenia komunikujące się ze sobą są umieszczone w ognioszczelnych, przeciwwybuchowych osłonach, to łącza transmisyjne, aby spełniły swoje zadanie, muszą być wyprowadzone poza te osłony do atmosfery wybuchowej. W związku z tym takie łącza muszą spełniać wymagania dyrektywy ATEX. W przypadku światłowodów te wymagania są opisane w normie PN -EN 60079-28. Iskrobezpieczny moduł do transmisji światłowodowej Założono taką konstrukcję modułu, aby zapewnić jego mak[...]

Zastosowanie elastycznych obwodów drukowanych w przetwornikach prądu na napięcie DOI:10.15199/ELE-2014-063


  We współczesnej energetyce coraz powszechniej stosowane są przetworniki prądu na napięcie zrealizowane na zasadzie cewki Rogowskiego. Są one lepsze od tradycyjnych przekładników prądowych dzięki temu, że mają dużo większą dynamikę pomiarów, znacznie szersze pasmo przenoszonych sygnałów oraz są zbudowane bez użycia grubych uzwojeń i ciężkich, kosztownych rdzeni z blach ferromagnetycznych [2]. Przetworniki prądowo-napięciowe, zwane też sensorami pola magnetycznego, wykonywane są najczęściej w postaci uzwojenia ułożonego na rdzeniu z materiału niemagnetycznego i nieprzewodzącego, na przykład z tworzywa lub drewna. Taka konstrukcja jest tania i łatwa w produkcji, ale trudno uzyskać powtarzalność i równomierne ułożenie oraz kształt zwojów, co jest jednym z warunków potrzebnych do uzyskania dużej precyzji pomiarów. Lepszą konstrukcją są przetworniki wykonywane[...]

Zastosowanie metody transferu ładunku do budowy interfejsu użytkownika urządzeń EAZ DOI:10.15199/ELE-2014-069


  Interfejs użytkownika urządzeń EAZ to blok sprzętowo - programowy, służący do wprowadzania informacji przez użytkownika do urządzenia, oraz przekazujący dane z urządzenia do użytkownika. Poniżej przedstawiono przykładowy interfejs użytkownika urządzenia EAZ.Składa się z wyświetlacza, diod sygnalizacyjnych led i klawiatury. Wyświetlacz służy do wyświetlania wyników pomiaru prądów fazowych, rezystancji upływu kabla i rezystancji termicznej silnika, do pokazywania bieżącego czasu i aktualnej daty, do oznaczenia pola w którym zabudowano przekaźnik oraz do wyświetlania klawiszy kontekstowych. Diody sygnalizacyjne led służą do pokazywania stanu pracy urządzenia. Zapalają się w stanach awaryjnych urządzenia lub wskazują zmianę parametrów pracy. Kolor zielony diod stosowany jest przy poprawnych stanach pracy, czerwony sygnalizuje awarię, żółty przyporządkowany jest blokadzie załączenia wyłącznika a kolor niebieski użyty jest do wskazania stanu zasilania. Diody led są diodami do montażu powierzchniowego i stanowią integralną część folii płyty czołowej. Klawiatura wykorzystywana jest do wprowadzania nastaw zabezpieczeń, nominałów wartości pomiarowych i do odczytu dziennika zdarzeń. Składa się z trzech grup klawiszy: nawigacyjne, zatwierdzenia i kasowania oraz kontekstowe. Te ostatnie zmieniają swoje znaczenie w zależności od treści wyświetlanych na ekranie. Klawiatura ma budo[...]

Wysokoprecyzyjne przetworniki prądu na napięcie DOI:

Czytaj za darmo! »

W wielu zastosowaniach współczesnej elektroenergetyki, kluczowym problemem jest precyzyjny pomiar prądu. Sieci zasilające, szczególnie w zakresie średnich napięć charakteryzują się dużą rozpiętością użytkowych prądów oraz znacznymi zniekształceniami i odchyłkami od przebiegu sinusoidalnego. Pomiar prądu musi być dokonywany z uwzględnieniem dużej dynamiki pomiaru szerokopasmowo, nawet w paśmie do kilku kHz. Takie wymagania mogą być spełnione przez bezrdzeniowe przetworniki prądu na napięcie, czyli tzw. Cewki Rogowskiego. Najczęściej wykonywane są one w postaci ułożonego w kształcie torusa uzwojenia zawierającego dużą liczbę zwojów. Wymaga to użycia cienkiego przewodu, który w trakcie nawijania układa się w zróżnicowany sposób. Nawinięte tak cewki Rogowskiego wykazują odchyłki indukcyjności i geometrii, które powodują, że dokładność nawijanych cewek jest praktycznie rzędu kilku procent. Błąd jest z reguły eliminowany podczas kalibracji cewki w urządzeniu pomiarowym, ale wymaga to zarówno procedur kalibracyjnych, jak i posiadania kosztownych, precyzyjnych zadajników prądu. Niedogodności cewek nawijanych można wyeliminować za pomocą cewek drukowanych, w których geometria wykonania i montażu oraz powtarzalność jest bardzo wysoka. Cewki takie wykonywane są jako płytki drukowane wielowarstwowe, zawierające zespoły cewek, ułożone na wspólnej płytce montażowej, która łączy elektrycznie poszczególne zespoły i precyzyjnie ustala ich wzajemne położenie. Wykonanie bezrdzeniowego przetwornika prądu na napięcie, [...]

 Strona 1  Następna strona »