Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Maciej WIECZOREK"

Modelowanie silnika indukcyjnego do symulacji zwarć wewnętrznych doziemnych


  Ochrona zwarciowa silników indukcyjnych jest bardzo ważnym zagadnieniem, zwłaszcza w odniesieniu do silników dużej mocy. Układ zabezpieczenia powinien być prosty, a jednocześnie powinien zapewniać dużą selektywność działania, która jest zazwyczaj uwarunkowana możliwością rozróżnienia prądu zwarciowego od prądu rozruchowego silnika. Uszkodzenia izolacji stojana należą do najczęściej spotykanych uszkodzeń w silnikach elektrycznych. Bardzo częstym uszkodzeniem jest też utrata zasilania w jednej z faz, co jest główną przyczyną niepoprawnej pracy silników elektrycznych. Diagnozowanie uszkodzeń w silnikach elektrycznych jest bardzo ważną czynnością, pozwalającą zabezpieczyć silnik przed skutkami zakłóceń. Do szczegółowej analizy zjawisk towarzyszących zwarciom w silniku można posłużyć się adekwatnym modelem maszyny. Tradycyjne modele maszyn elektrycznych bazują na równaniach obwodu elektrycznego oraz równaniach ruchu (tzw. modele obwodowe). Model matematyczny silnika indukcyjnego opisany w ten sposób składa się zarówno z równań różniczkowych, jak i algebraicznych. Jest to układ wysokiego rzędu zawierający funkcje nieliniowe o okresowo zmiennych współczynnikach. Parametry silnika występujące we wspomnianych wzorach są trudno identyfikowalne, co sprawia, że model ten jest wyjątkowo trudny do bezpośredniego zastosowania [8]. Występujące podczas pracy silnika wibracje, mogą prowadzić do poluzowania śrub na zaciskach maszyny lub naprężeń mechanicznych, które w konsekwencji mogą doprowadzić do utraty zasilania w jednej z faz uzwojeń. Zwarcia zwojowe i międzyzwojowe powodowane przez różne czynniki oddziałujące bezpośrednio na stojan, np. mechaniczne naprężenia podczas montażu lub podczas pracy maszyny, a także wyładowania niezupełne wywołane wysokim napięciem między zwojami (w sytuacji, kiedy stojan jest zasilany ze źródła z modulacją szerokości impulsów) mogą powodować uszkodzenia izolacji, a w konsekwencji przepływ prądu zwarciowego [[...]

Praktyczna realizacja funkcji dynamicznej obciążalności linii jako narzędzia umożliwiającego regulację przepływu mocy w sieci elektroenergetycznej


  W ostatnich latach na rynku krajowym i zagranicznym zaobserwowano znaczny wzrost przerw w dostawie energii zarówno do odbiorców indywidualnych jak i przemysłowych. W większości przypadków taki stan był spowodowany przeciążeniem linii w wyniku przesyłu znacznej ilości energii i w konsekwencji jej wyłączeniem. Wykorzystanie w układach sterujących i zabezpieczeniach informacji dotyczących aktualnych warunków atmosferycznych - siły i kierunku wiatru, temperatury i nasłonecznienia pozwala w znacznym stopniu wyeliminować tego rodzaju zakłócenia. Dzięki temu możemy skutecznie chronić system przed blackoutami. Ponadto dyrektywy Unii Europejskiej wymagają od urzędów nadzorujących systemy dystrybucji energii elektrycznej wdrażania układów generacji rozproszonej. Dzięki temu możliwa jest m.in. kontrola przepływu mocy z farm wiatrowych do sieci rozdzielczych. Obciążalność linii napowietrznej jest to maksymalny prąd, który może płynąć w linii nie powodując przekroczenia zwisu lub zmiany właściwości mechanicznych w wyniku zmian temperatury przewodu. Temperatura przy której zgodnie z aktami prawnymi zapewniona jest odpowiednia wysokość przewodu fazowego nad ziemią nazywana jest temperaturą zwisu. Obecnie w praktyce w wielu urządzeniach/ jednostkach monitorowany jest przepływ mocy bez znajomości aktualnej temperatury przewodu lub wysokości przewodu nad ziemią. Istnieje wiele czynników mających wpływ na temperaturę przewodu, np. prędkość i kierunek wiatru, temperatura otoczenia, promieniowanie słoneczne. Głównym celem monitorowania linii w czasie rzeczywistym jest efektywne wykorzystanie obciążalności prądowej linii napowietrznej przy jednoczesnym zapewnieniu, że tolerancje dotyczące przekroczenia zwisu lub zmiany właściwości mechanicznych są zawsze zachowane. Istnieją dwa różne, podstawowe sposoby określania dynamicznej obciążalności. Jeden z nich to bezpośrednie określenie naciągu, temperatury przewodów lub zwisu za pomocą czujników. Alter[...]

MASZT TELEKOMUNIKACYJNY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM ENERGETYCZNYM DOI:10.15199/59.2016.6.84


  TELECOMMUNICATIONS TOWER WITH AUTONOMOUS POWE SUPPLY Streszczenie: Przedstawiono opis nowatorskiego rozwiązania autonomicznego energetycznie masztu dla potrzeb telekomunikacji bezprzewodowej i zadań pomiarowoobserwacyjnych, wyposażonego w elektrownię wiatrową. Omówiono utrzymanie ciągłości elektrycznego zasilania instalowanych urządzeń oraz możliwe obszary przydatności konstrukcji wykraczające poza bezpośrednią łączność elektroniczną Abstract: The paper describes an innovative energy autonomous tower for wireless telecommunications as well as environmental measurements and monitoring purposes, equipped with a wind turbine. Also a continuity of electric power supply for installed devices and areas of possible usefulness of the construction for other purposes than direct electronic communications are discussed. Słowa kluczowe: maszt telekomunikacyjny, energia wiatru, telekomunikacja bezprzewodowa, monitoring środowiska Keywords: telecommunications tower, wind power, wireless telecommunications, environment monitoring 1. WSTĘP Instalacje masztowe dla celów telekomunikacyjnych wymagają stałego, niezawodnego zasilania o ograniczonej - relatywnie niewielkiej - mocy. Jednym z możliwych innowacyjnych rozwiązań są konstrukcje masztowe z generatorami wiatrowymi, wspomaganymi oczywiście zasilaniem rezerwowym. Zasilanie to może pochodzić z baterii akumulatorowej, sieci energetycznej i/lub agregatu prądotwórczego. Zasilane podstawowe może być wsparte energetycznym systemem solarnym. Walorem takiego rozwiązania jest oparcie się w zakresie podstawowym na źródle odnawialnym, nie degradującym środowiska, a dającym cenną możliwość instalacji w miejscach o utrudniony dostępie do sieci energetycznej. Przykładową konstrukcję masztu z pionowym generatorem wiatrowym przedstawiono na Rys. 11. 1 "Metamaszt" posadowiony w Doktorcach (gm. Suraż) przez spółkę Towernet System Rys. 1. Przykładowa konstrukcja masztu z autonomicznym zasilaniem. 2. [...]

Straty w superkondensatorach przy dynamicznych obciążeniach magazynów energii pojazdów elektrycznych DOI:10.15199/48.2019.04.38

Czytaj za darmo! »

Do napędu pojazdów elektrycznych wykorzystuje się sieci trakcyjne, magazyny energii oraz ogniwa paliwowe. Magazyny energii bazują zazwyczaj na akumulatorach, gdyż charakteryzują się one dużą energią właściwą. Ze względu na dynamikę jazdy, zwłaszcza hamowanie i przyśpieszanie pojazdów, magazyny energii powinny krótkookresowo przyjmować i dostarczać znaczne moce. Z tego względu wprowadzono hybrydowe magazyny energii [1, 2], w których stosuje się dodatkowo superkondensatory (SC). SC wprawdzie charakteryzują się mniejszą energią właściwą niż akumulatory, mają jednak nad nimi przewagę ze względu na większą moc właściwą.[...]

 Strona 1