Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew GORYCA"

Metoda minimalizacji momentu zaczepowego w wielobiegunowych maszynach z magnesami trwałymi


  Podstawowym problemem konstrukcyjnym w maszynach z magnesami trwałymi jest moment zaczepowy związany ze zmienną przewodnością magnetyczną na obwodzie maszyny [3, 6-9]. W wielobiegunowych maszynach z magnesami trwałymi moment ten jest szczególnie duży, gdyż jego wartość zależy od liczby biegunów maszyny, od indukcji w szczelinie maszyny oraz od geometrii obwodu magnetycznego. Moment ten jest źródłem drgań i hałasu [6], ale także utrudnia rozruch maszyny, co w przypadku stosowanych maszyn w elektrowniach wiatrowych lub wodnych umożliwia start elektrowni dopiero przy wiatrach o znacznych prędkościach, a w przypadku elektrowni wodnych start przy znacznym przepływie wody [2, 4]. Z powodu tych niekorzystnych zjawisk dąży się do minimalizacji momentu zaczepowego na drodze konstrukcyjnej. Metody minimalizacji tego momentu opisane są najlepiej w pracy doktorskiej Michała Gajewskiego [3]. W praktyce moment ten minimali[...]

Elektrownia wiatrowa o pionowej osi obrotu i mocy 3 kW


  Rosnące ceny energii powodują duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii w tym elektrowniami wiatrowymi. Indywidualni odbiorcy małych elektrowni wiatrowych stosują je do wspomagania systemów grzewczych w domach jednorodzinnych lub gromadzenia energii w akumulatorach i zasilania odbiorników energii elektrycznej. W celu obniżenia kosztów, uproszczenia serwisu elektrowni i podwyższenia sprawności przetwarzania energii wiatru w energię elektryczną buduje się bezprzekładniowe konstrukcje [1, 3, 7-9], w których turbina wiatrowa mocowana jest bezpośrednio na wale generatora. Powoduje to konieczność budowy wolnoobrotowych, a zatem wielobiegunowych generatorów. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się małe elektrownie wiatrowe o pionowej osi obrotu (VAWT). Turbiny tego typu charakteryzują się małymi prędkościami obrotowymi, dzięki czemu hałas przez nie wywołany jest niewielki i mało uciążliwy dla otoczenia. Turbiny VAWT pracują niezależnie od kierunku wiatru - nie trzeba ustawiać ich na wiatr. Małe elektrownie VAWT można umieszczać bezpośrednio na dachach domów (brak masztu), co zmniejsza nakłady finansowe na budowę elektrowni. W artykule przedstawiono konstrukcję małej elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu, która może być montowana na dachach domów jednorodzinnych, bloków mieszkalnych, zakładów produkcyjnych i budynków przedsiębiorstw z różnych branży. Zaletą generatora zastosowanego w elektrowni jest mała masa wynikająca z lekkiego wirnika i aluminiowej obudowy. Unikalna, opatentowana konstrukcja [6] obwodu magnetycznego pozwala uzyskać wyjątkowo niewielki moment zaczepowy przy prostych zębach blach stojana. Dzięki temu można efektywnie wyk[...]

A fan for solid-fuel furnaces DOI:10.15199/48.2016.02.36

Czytaj za darmo! »

The paper presents a fan with DC brushless motor used to circulate air in the combustion chamber of a solid-fuel furnace. A way of constructing the permanent magnet motor using much less steel and copper than present motors has been shown. Thanks to the use of sensorless control, the control system of the motor is simple and allows for continuous speed control. It consumes much less energy than previous designs. The motor and control system can be applied in other fans. Wentylator do pieców na paliwa stałe Streszczenie. W pracy pokazano wentylator z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego przeznaczony do nadmuchu powietrza do komory spalania w piecu na paliwa stałe. Pokazano konstrukcję silnika z magnesami trwałymi, na który zużyto znacznie mniej żelaza i miedzi w porównaniu z silnikiem dotychczas stosowanym. Dzięki zastosowaniu sterowania bezczujnikowego układ sterowania silnika jest prosty i umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej. Nowy wentylator zużywa znacznie mniej energii niż wentylatory stosowane dotychczas. Taki silnik i układ sterowania może być stosowany w wentylatorach o innym przeznaczeniu. Keywords: fan, brushless motor, sensorless control Słowa kluczowe: wentylator, silnik bezszczotkowy, sterowanie bezczujnikowe Introduction Fans with rated power of below 100W are equipped with single-phase asynchronous motors with run capacitors or motors with short-circuited coils. They control the volume of air being exhausted by adjusting the rotational speed of the motor driving the fan. In most cases, the rotatio[...]

Napęd mieszadła z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego DOI:10.15199/48.2017.02.13

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono konstrukcję i wybrane wyniki badań bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi przeznaczonego do napędu przemysłowego mieszadła granulatu tworzyw sztucznych. Obliczenia obwodu magnetycznego silnika przeprowadzono w programie FEMM 4.2. Do budowy stojana silnika wykorzystano typowe blachy o symbolu 100D, zaś wirnik wykonano w postaci stalowego walca, na którym przyklejono neodymowe magnesy segmentowe. W silniku zastosowano optyczne czujniki położenia wirnika przysłaniane wirującą przysłoną. Silnik zasilany jest z niskonapięciowego falownika zbudowanego na bazie specjalizowanego układu sterowania. Wymagany w mieszadle duży moment obrotowy uzyskano przez zastosowanie przekładni ślimakowej o przełożeniu 25:1. Abstract. The paper presents the construction and chosen testing results of DC brushless motor used to drive industrial stirrer. The FEMM 4.2. has been used to perform calculations for magnetic circuit of the motor. The stator of the motor has been made of the steel sheets 100D and the rotor has been made of steel cylinder with neodymium magnets being glued. The motor is fitted with optic position sensors shielded by shutter. The motor is supplied by low voltage converter based on special integrated circuit. High torque required has been obtained using worm gear of the ratio 25:1. (The driver of DC brushless motor for the stirer). Słowa kluczowe: bezszczotkowy silnik prądu stałego. Keywords: brushless DC motor. Wstęp W maszynach produkujących granulat tworzyw sztucznych, w końcowej fazie produkcji, używa się mieszadeł rozdrabniających bryły zlepiającego się granulatu. W mieszadłach tych stosuje się dotychczas silniki komutatorowe prądu stałego zasilane z napięcia o poziomie 24 V. Silniki te pracujące w sposób ciągły wymagają częstego serwisowania związanego z wymianą szczotek oraz przeglądem komutatora, a serwisowanie takie wymaga zatrzymania procesu produkcji. Poniższy artykuł pokazuje konstrukcj[...]

Moment zaczepowy w silniku z cylindrycznym uzwojeniem

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki modelowania pola elektromagnetycznego w silniku z cylindrycznym uzwojeniem. Przeprowadzono symulację wybranego modelu silnika metodą elementów skończonych. Wyznaczono rozkład indukcji pola magnetycznego w obwodzie magnetycznym silnika przy różnym położeniu wirnika. Zbadano wartość momentu zaczepowego dla wybranej konstrukcji silnika. Porównano wyniki badań z symulac[...]

Bezczujnikowe sterowanie bezszczotkowego silnika prądu stałego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono układ napędowy z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego. W układzie tym zastosowano bezczujnikowe sterowanie oparte na pomiarach napięcia rotacji w niezasilanej fazie uzwojenia silnika. Podano podstawy teoretyczne stosowane do sterowania i przebiegi uzyskane w trakcie badań rzeczywistego napędu. Podano także zakres prędkości napędu, w którym można stosować tego typu ster[...]

Wpływ parametrów obwodu magnetycznego na moment zaczepowy w silniku z cylindrycznym uzwojeniem

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki modelowania pola elektromagnetycznego w silniku z cylindrycznym uzwojeniem. Wyznaczono rozkład indukcji pola magnetycznego w obwodzie magnetycznym silnika przy różnym położeniu wirnika. Obliczono wartość momentu zaczepowego w zależności od rozpiętości magnesów, szerokości zębów oraz indukcji remanencji magnesów. Symulacje wybranej konstrukcji silnika przeprowadzono [...]

Zależność momentu elektromagnetycznego silnika od geometrii obwodu magnetycznego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki modelowania pola elektromagnetycznego w silniku z cylindrycznym uzwojeniem. Przeprowadzono symulację wybranego modelu silnika metodą elementów skończonych. Wyznaczono rozkład indukcji pola magnetycznego w obwodzie magnetycznym silnika przy różnym położeniu wirnika. Obliczono wartość momentu zaczepowego i elektromagnetycznego w zależności od różnej liczby zębów. Abstract. The paper presents results of modeling the electromagnetic field for motor with cylindrical winding. Simulation of the chosen model of motor with the help of finite elements method was carried out. The distribution of the induction of magnetic field in magnetic circuit was determined at different position of rotor. Cogging torque and electromagnetic torque depending on different number of cogs were calculated. (Dependence of electromagnetic torque from magnetic geometry). Słowa kluczowe: bezszczotkowy silnik prądu stałego, moment zaczepowy, moment elektromagnetyczny. Keywords: brushless DC motor, cogging torque, electromagnetic torque. Wstęp Silniki bezszczotkowe prądu stałego bardzo często znajdują zastosowanie w napędach elektrycznych. Niewielkie wymiary pozwalają na umiejscowienie maszyny w kołach pojazdów [1], [2]. Silniki bezszczotkowe charakteryzują się prostą konstrukcją i technologią wykonania [3], [4], [5], [6], wysoką sprawnością, dużą wartością momentu w stosunku do masy [7], cichą pracą, niskim kosztem wytwarzania, trwałością oraz dużą przeciążalnością i szybkim hamowaniem. W zależności od przeznaczenia powstają różne kons[...]

Metody bezczujnikowego sterowania silników BLDC

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono różne metody bezczujnikowego sterowania silników BLDC. Praca zawiera dokładny opis bezczujnikowych metod sterowania silnikami BLDC. W metodach bezczujnikowych pozycja wirnika szacowana jest na podstawie siły elektromotorycznej, matematycznych modeli opisujących prądy i napięcia lub ze wspomaganiem logiki rozmytej i sieci neuronowych. Początkowe położenie wirnika wyznaczane jest obecnie metodą HPI lub poprzez sekwencję przełączania i kontroli impulsów prądowych. Abstract. The paper presents the review of controlling sensorless methods for BLDC motors. The paper contains thorough description of sensorless controlling methods. In these methods the position of rotor is estimated on the basis of BFEM, mathematical models, currents and voltages measurements being aided with fuzzy logic and neural networks. At present, the initial estimation of rotor position are used by HPI method or sequence of switching and monitoring of current pulses are used. (Sensorless control methods of BLDC motors). Keywords: brushless DC motor, sensorless control, SEM control, initial position of the rotor Słowa kluczowe: silnik bezszczotkowy DC, bezczujnikowe sterowanie, sterowanie SEM, początkowe położenie wirnika Wstęp Bezszczotkowe silniki prądu stałego znajdują coraz szersze zastosowania, głównie z powodu wysokiej sprawności (w grupie silników do 5kW średnio o 10%), dużej trwałości oraz wysokiej dynamiki. Silniki BLDC nie wymagają częstych przeglądów, konserwacji i nie wywołują dużego hałasu. Bezszczotkowe silniki prądu stałego przewyższają wszystkie inne silniki pod względem mocy osiąganej z jednostki ciężaru i objętości [1], [2]. Silniki BLDC mają wysoką dynamikę związaną z małymi wymiarami. W wirnikach silników BLDC straty są minimalne, gdyż są one wykonane z wysoko rezystancyjnych magnesów spiekanych. Większość strat występuje w stojanie, który można łatwo schłodzić. Uzwojenia stojana mogą być obciążone większą gęstością prądu, [...]

 Strona 1  Następna strona »