Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz KOZAKIEWICZ"

Wybrane elementy sąsiedzkiej wymiany energii - model funkcjonalny i wyniki symulacji DOI:10.15199/48.2019.10.06

Czytaj za darmo! »

34 PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 95 NR 10/2019 wzajemnego dzielenia się wyprodukowaną lokalnie energią oraz czerpania z tego tytułu korzyści. Przykładem ilustrującym funkcjonowanie sąsiedzkiej wymiany energii może być koncepcja bazująca na utworzeniu spółdzielni energetycznej w ramach wspólnoty mieszkaniowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Dla takiego scenariusza można przyjąć następujące założenia ogólne determinujące funkcjonowanie mikro-sieci i wymiany sąsiedzkiej:  Wykorzystanie wewnętrznej linii zasilającej budynku wielorodzinnego będącej własnością wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni energetycznej jako sieci służącej do dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w ramach generacji prosumenckiej.  Udział mieszkańców w wymianie związany jest ściśle z partycypacją w nakładach inwestycyjnych w tym w szczególności w kosztach infrastruktury wytwórczomagazynowej tj. np. w zakupie paneli fotowoltaicznych, magazynu energii, ładowarki samochodowej.  Udział ten określa tym samym rozkład własności wygenerowanej i zmagazynowanej energii oraz określa wielkość wolumenu, którą dany podmiot może rozporządzać. Ilustracja struktury przedstawiona została na rysunku 1. Rys. 1. Architektura mikro-sieci  Energia wytwarzana we współdzielonej instalacji PV, w pierwszej kolejności pokrywa zgodnie z posiadanym udziałem bieżące zapotrzebowanie każdego gospodarstwa. Ewentualna nadwyżka trafia do lokalnego magazynu energii, którego dostępna pojemność determinowana jest indywidualnym udziałem w strukturze właścicielskiej.  W sytuacji wypełnienia magazynu lokalnego, energia wprowadzana jest do sieci OSD, która pełni rolę magazynu sieciowego.  W przypadku braku generacji, bieżące zapotrzebowanie podmiotu pokrywane jest z energii zgromadzonej w magazynie lokalnym, a w przypadku jej braku z sieci OSD do której trafiła nadwyżka generacyjna podmiotu.  Pobranie en[...]

 Strona 1