Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz KUC"

Sprz˛etowa implementacja dekodera LDPC w strukturze FPGA DOI:10.15199/48.2019.14

Czytaj za darmo! »

We współczesnym ´swiecie du˙ze znaczenie ma umiej˛ etno ´s´c poprawnego przesyłu danych w jak najkrótszym czasie. Przetwarzanych jest coraz wi˛ecej danych, a ich przesyłanie staje si ˛e coraz bardziej skomplikowane. W ´swiecie fizycznym wyste˛puja˛ róz˙nego typu zakłócenia, które wpływaja˛ na przesyłany sygnał. W tej sytuacji bardzo wa˙zne staje si ˛e wykrywanie powstałych błe˛dów. Znane sa˛ metody kodowania które pozwalaja˛ nie tylko wykrywac´ błe˛dy transmisji, ale równiez˙ potrafia˛ je korygowac´. Kody te wymagaja˛ przesyłania dodatkowych bitów kontrolnych, co w pewnym stopniu ogranicza liczb ˛e danych, mo˙zliwych do przesyłania w kanale o okres´lonej pojemnos´ci. Niektóre kody maja˛ bardzo korzystny stosunek przesyłanych danych do pojemnos ´ci kanału. Przykładem takich kodów sa˛ kody LDPC [1] i Turbo kody [2]. Blokowe kody LDPC zostały opracowane przez R. G. Gallagera w 1962r. [1] Z powodu ogranicze´n ówczesnych układów Gallager nie mógł przedstawi´c praktycznej implementacji. W tej sytuacji zapomniano o nich i dopiero D. J. C. MacKay przedstawił je ponownie w prasie naukowej w póz´niejszym czasie [3]. Obecnie kody te zdobywaja˛ coraz wie˛ksza˛ popularnos´c´ dzie˛ki moz˙liwos´ci efektywnej implementacji w układach ASIC (ang. Application-Specific Integrated Circuits) i FPGA. Klasyczny algorytm dekodowania, oparty na iteracyjnej propagacji wiadomo´sci (ang. Belief Propagation - BP) pomie˛dzy we˛złami realizuja˛cymi jednostkowe obliczenia, doczekał si ˛e wielu odmian dostosowanych do implementacji w układach cyfrowych, jak np. LLR-BP (ang. Log-Likelihood Ratio Belief Propagation) [4], Min- Sum [5], Normalized-Min-Sum [5], Offset-Min-Sum [5] i TDMP (ang. Turbo Decoding Message Passing) [6]. Kody LDPC charakteryzuja˛ sie˛ znakomitymi własnos´ciami korekcyjnymi dla bardzo du˙zych bloków danych. Najistotniejszym obszarem ich zastosowania sa˛ standardy transmisji danych z duz˙a˛ przepływnos´cia˛. Przykładem takich standardów [...]

 Strona 1