Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ireneusz Ruszel"

Podłączenie i odłączenie zespołu prądotwórczego DOI:


  Wszelkie zalecenia dotyczące konieczności stosowania rezerwowych źródeł zasilania zawarte są w polskich, jak i w europejskich normach, a także w podstawowym akcie wykonawczym do ustawy o prawie budowlanym. Rozporządzenie nakazuje, by budynek, w którym zanik napięcia sieci zasilającej może być powodem zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, stanowić poważne zagrożenie dla środowiska oraz powodować znaczne straty materialne, był zasilany co najmniej z dwóch niezależnych i samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej.Co więcej, musi być on wyposażony w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne lub zapasowe. Ponadto rozporządzenie nakazuje, by w budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania był zespół prądotwórczy. Zgodnie z przepisami, agregat prądotwórczy wyposażony w funkcję autostartu powinien stanowić źródło rezerwowe zaopatrzenia w energię w każdym szpitalu. Taki agregat zapewnia nie mniej niż 30% potrzeb mocy szczytowej obiektu. Obliguje on także do zainstalowania urządzenia, które ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezprzerwowego podtrzymania zasilania. Występują dwa sposoby podłączenia agregatu prądotwórczego jako awaryjne źródło energii do sieci budynkowej zasilanej z zakładu energetycznego. Pierwszym, najprostszym sposobem jest zastosowanie przełącznika AGREGAT - SIEĆ: uruchomianie, jak i gaszenie agregatu jest ręczne. W tym systemie należy kontrolować co jakiś czas powrót napięcia sieciowego poprzez np. żarówkę montowaną przy przełączniku AGREGAT - SIEĆ, która jest łączona po stronie zasilania zewnętrznego. Jeśli żarówka zaświeci się oznacza to, że powróciło zasilanie z sieci, możemy wyłączyć agregat, a przełącznik AGRGAT - SIEĆ ustawić w pozycji SIEĆ i wrócić na zasilanie właściwe. W tym przypadku możemy wyróżnić dwie konfiguracje: ??a gregat 3-fazowy współpracujący ze standardową trójfazową instalacją budynkową, ?? agregat 1-fazowy współpracujący ze standardową trójfazową [...]

Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych DOI:


  Trudno sobie wyobrazić życie bez elektryczności. Korzystamy z niej praktycznie we wszystkich dziedzinach naszego życia. Staliśmy się zależni od elektryczności, a jednocześnie tak dalece przywykliśmy do niej, że rzadko o niej myślimy. Nie powinniśmy jednak zapominać, że mamy do czynienia z potencjalnie niebezpieczną postacią energii, która jest dla nas niewidzialna i niesłyszalna. Gdy ją odczujemy, może już być za późno. Statystyki pokazują, że każdego roku w wyniku wypadków związanych z elektrycznością tysiące ludzi doznaje obrażeń lub ponosi śmierć. Profesjonalny personel zatrudniony przy instalowaniu, konserwacji i obsłudze, naprawach oraz budowie obiektów elektrycznych stanowi grupę, w której prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku związanego z elektrycznością jest największe. W tej grupie najbardziej narażeni są elektrycy. Dotknięcie przewodów instalacji elektrycznej lub innego urządzenia elektrycznego będącego pod napięciem jest najbardziej powszechną przyczyną tego rodzaju wypadków. Osiągnięcie całkowitej bezwypadkowości w dziedzinie instalacji elektrycznych wymaga, aby instalacja była bezpieczna, prawidłowo obsługiwana i konserwowana w całym okresie eksploatacji, oraz zapewnienia prawidłowego stanu i działania środków ochrony przeciwporażeniowej i przeciw oparzeniom. Wszystko to, razem z właściwym szkoleniem pracowników, będzie początkiem długiej drogi do osiągnięcia celu, jakim jest całkowite wyeliminowanie wypadków. Wiadomości ogólne Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 917) pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pr[...]

 Strona 1