Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Marek ROSZAK"

Rok 2016 - Jubileuszowy Rok 25-lecia powstania Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (06 grudzień 1991) Zmiany, zmiany, zmiany… DOI:

Czytaj za darmo! »

Zmiana pomimo wszystko stanowi wartość, która decyduje o rozwoju, będąc swoistego rodzaju złożonym zjawiskiem, łatwiejszym do opisania post factum, niż z założenia przed jej wystąpieniem - nawet, gdy jest planowana. Zmiana jako zjawisko jest nierozerwalnie związana z każdą formą otaczającego i kreowanego przez nas świata. Z jednej strony oczekujemy zmiany, a z drugiej się jej obawiamy. Wzięcie pod uwagę zarówno jednego, jak i drugiego - pozwala w pewien przybliżony sposób ocenić cel tych zmian, ale rezultaty będzie można oszacować dopiero z perspektywy czasu… który przed nami. Stało się faktem - została opublikowana polska wersja znowelizowanej w roku 2015 normy ISO 9001. To ważna zmiana statusu zainteresowania wszystkich podmiotów dążących do utrzymania certyfikowanego systemu zarządzania opartego o wymagania tego standardu. Wielokrotnie podkreślano już fakt, iż nowe wydanie normy przy[...]

Pierwszy ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zarządzania DOI:


  Największą powinnością człowieka jest budowa wartości utylitarnych, których znaczenie powinno wykraczać daleko poza horyzont egzystencjonalnego myślenia kategoriami subiektywnego pojmowania własnej misji życiowej. Powyższe, w sposób szczególny, kierunkuje działania podejmowane na niwie kształcenia, w szczególności na poziomie akademickim, na którym wartość naukowego poznania budowana jest przez postawę i idee wyrażane przez zaangażowane w ich realizację autorytety. Planując swoją karierę Budowanie przyszłości, która z założenia powinna być lepsza, stanowi podstawowy cel teraźniejszości. Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych, wychodząc naprzeciw idei budowania wartości w obszarze kształtowania postaw młodych ludzi, ustanowiła ogólnopolską inicjatywę: konkurs "Na najlepszą pracę z zakresu zarządzania - IKAR JAKOŚCI". Jego formuła stanowić ma nie tylko platformę prezentacji wartościowych rozwiązań, ale także budować płaszczyznę integracji dla środowisk związanych z zakresem merytorycznym tej ini[...]

POLSKA JAKOŚĆ w 100-lecie odzyskania niepodległości DOI:


  "TQM jest rodzajem zbiorowego wysiłku zorientowanego na jakość i prowadzącego do ciągłego doskonalenia organizacji w celu osiągania najwyższych efektów we wszystkich podejmowanych decyzjach i formach działalności." Profesor Edward Kindlarski, jeden z klasyków polskiej szkoły jakości.Tradycja, która kształtuje przyszłość 100-lecie odzyskania niepodległości, obchodzone w naszym kraju w 2018 roku, a także 25-lecie Polskiej Nagrody Jakości, przypadające na 2019 rok, oraz 100-lecie narodzin naukowego zarządzania przez jakość, mające swoje źródło w latach dwudziestych ubiegłego wieku, stanowią okazję do podzielenia się refleksją na temat kształtowania i wiarygodności jakości. Polska Nagroda Jakości stanowi przyjętą w połowie lat 90. XX wieku formułę wyłaniania najlepszych - zapewniających nie tylko wymaganą, ale i oczekiwaną przez rynek jakość - organizacji zmierzających ku doskonałości, a także osób aktywnie współtworzących i wdrażających idee jakości w życie. W listopadzie br. zaplanowano organizację krajowej Konferencji dedykowanej Polskiej Nagrodzie Jakości - "Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości". Konferencja ta ma stanowić forum dyskusji w zakresie ważnych i aktualnych kwestii dotyczących roli innowacji w polskiej gospodarce, istnienia jakości w świadomości Polaków oraz jakości jako determinanty doskonałości. Przeds[...]

Skuteczność zastosowania komputerowego wspomagania jakości w zakresie statystycznego sterowania procesami w spełnieniu wymagań jakościowych w branży motoryzacyjnej DOI:10.15199/46.2019.8.2


  Współcześnie coraz częściej można zauważyć powstawanie nowych przedsiębiorstw o bardzo dużym wolumenie charakteryzującym się wąskim asortymentem produktów, do produkcji których wykorzystują nowoczesne, wysokowydajne technologie. Przy dużej skali produkcji nie jest możliwe jednak całkowite wyeliminowanie produktów niezgodnych, uzyskiwanych w procesach produkcyjnych. Należy jednak dążyć do zmniejszenia ilości i prawdopodobieństwa ich występowania, a także umożliwić ich wykrycie we wczesnym etapie realizacji procesu produkcyjnego przy zastosowaniu odpowiednich metod statystycznego sterowania procesami w oparciu o analizę zebranych danych [8]. Statystyczne metody sterowania procesami swoje podstawy znajdują w zasadzie "zero defects" Crosby’ego, który twierdził, iż niezawodność oraz SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE branża motoryzacyjna, norma IATF 16949:2016, VDA, SPC, CAQ, karta kontrolna, stabilność i zdolność procesu Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wymagań normy IATF 16949:2016 oraz standardu VDA 6.1 w zakresie statystycznego sterowania procesami (SPC), stosowanych wobec dostawców w branży motoryzacyjnej oraz sposobów ich spełnienia przy użyciu nowoczesnych narzędzi komputerowo zintegrowanego systemu wspomagania jakości (CAQ) bazującego na programie LEAN-QS. Wykazano skuteczność zastosowania zaprezentowanego narzędzia, pozwalającego na spełnienie wymagań branżowych przy niewielkiej ilości zasobów koniecznych do nadzoru oraz prawidłowego realizowania kluczowego procesu systemu zarządzania jakością, jakim jest SPC. Przedstawione w opracowaniu wyniki analizy przypadków stanowią wyniki przeprowadzonych badań w firmie będącej dostawcą w branży motoryzacyjnej, w której wdrożono jeden z modułów programu LEAN-QS w celu spełnienia wymagań certyfikowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą IATF 16949:2016. KEYWORDS ABSTRACT automotive industry, IATF 16949:2016 standard, VDA, SPC, CAQ, control ch[...]

Architektura obiektów ochrony zdrowia a jakość usług medycznych – na przykładzie lecznictwa psychiatrycznego DOI:10.15199/48.2018.7.1


  Wprowadzenie Jakość świadczonych usług medycznych jest jednym z podstawowych kryteriów oceny w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej. Zapewnienie wysokiej jakości usługi przy odpowiednim jej koszcie, to zasadnicze wyzwanie stojące przed jednostkami ochrony zdrowia, które chcą się utrzymać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług ochrony zdrowia. Surowe wymogi rynku sprawiają, iż coraz więcej jednostek opieki zdrowotnej przystępuje do wdrażania zarządzania poprzez jakość, traktując system ten jako gwarant wzrostu swojej konkurencyjności i wiarygodności. Wśród licznych czynników wpływających na jakość świadczonych usług medycznych znajduje się również wygląd obiektu (infrastruktury), gdzie usługa jest świadczona. Wpływ architektury obiektów ochrony zdrowia na jakość usług medycznych jest aktualnym zagadnieniem, widocznym w trendach ogólnoświatowych, jak również budzącym zainteresowanie w naszym kraju. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnych poglądów dotyczących architektury obiektów ochrony zdrowia i jej wpływu na jakość usług medycznych, szczególnie w zakresie lecznictwa psychiatrycznego. Dokonano przeglądu literatury z zakresu omawianej tematyki. Jakość usług medycznych Jedną z najpopularniejszych definicji dotyczących jakości usługi medycznej opublikowano w 1990 r. Według autorów American Institute of Medicine jakość to "stopień, w którym usługi medyczne - w odniesieniu do indywidualnych odbiorców, jak i całych populacji - zwiększają prawdopodobieństwo 9 2018 L i p i e c uzyskania pożądanych wyników leczenia i są zgodne z aktualną wiedzą" [13]. Z kolei A. Donabedian napisał, że "jakość to ten rodzaj opieki, w którym maksymalizuje się mierzalne dobro pacjenta, biorąc pod uwagę równowagę oczekiwanych korzyści i strat towarzyszących procesowi opieki we wszystkich jego domenach" [9]. Znaczenie "jakości usługi medycznej" zależy od odbiorcy. Dla pracowników ochrony zdrowia jakość usługi medycznej wiąże [...]

 Strona 1