Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Artur Jachimowski"

Ocena korozyjności wody pitnej miasta Krakowa DOI:10.15199/17.2019.9.5


  1. Wstęp Na stabilność chemiczną i biologiczną wody w systemie dystrybucji wpływa jakość wody surowej oraz niezawodność technologiczna procesów uzdatniania. Dlatego głównym problemem wszystkich systemów wodociągowych jest utrata stabilności wody w trakcie jej przesyłu z zakładu uzdatniania do odbiorcy [11], [9]. Za wodę stabilną chemicznie uważa się taką, która nie powoduje wytrącania się osadów, przede wszystkim węglanu wapnia (CaCO3) [1], [14]. Główne wskaźniki zanieczyszczenia niestabilnej chemicznie wody w systemie jej dystrybucji to stężenie żelaza ogólnego oraz związane z nim mętność, barwa i zużycie chloru wolnego [15]. Natomiast woda jest stabilna biologicznie, gdy nie podtrzymuje wzrostu drobnoustrojów. Wiąże się to z brakiem organicznych i nieorganicznych substancji pokarmowych umożliwiających rozwój mikroorganizmów [1], [9], [14], [16]. Jedną z przyczyn pogorszenia się jakości wody u odbiorców są procesy korozji instalacji wewnętrznych, a także zewnętrznych przewodów wodociągowych. Korozja intensyfikowana jest obecnością w wodzie agresywnego dwutlenku węgla, który uszkadza powłoki pasywne. Na szybkość korozji oprócz rodzaju materiału, z którego wykonana jest instalacja wodociągowa, wpływa również skład fizykochemiczny wody. Skutkiem korozji jest niszczenie materiałów sieci wodociągowej oraz wzbogacanie wody dostarczanej odbiorcom w rozpuszczone formy metali. Dlatego o jakości wody u konsumenta decydują procesy przebiegające w systemie jej dystrybucji. Ważną rolę w tych procesach pełni stopień korozyjności wody. Do oceny korozyjności można wykorzystać następujące parametry: stężenie agresywnego dwutlenku węgla, tlenu rozpuszczonego, twardości ogólnej, pH, zasadowość wody, stężenie jonów wapnia oraz indeks Langliera, a także jony chlorkowe i siarczanowe( VI). Powyższe wskaźniki oznacza się w wodzie uzdatnionej bezpośrednio przed jej wprowadzenie do sieci wodociągowej [8]. Celem artykułu jest ocena korozyjności wody [...]

Ocena jakości wody surowej przeznaczonej do uzdatnienia dla aglomeracji Krakowa w latach 2007-2010


  W artykule dokonano oceny jakości wód ujmowanych do celów wodociągowych przez Zakłady Uzdatniania Wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Przedstawiono wyniki analizy chemicznej wybranych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wód.Wodę przeznaczoną do uzdatniania poddano ocenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. nr 204/2002 poz. 1728) [1]. Rozpatrywano trzy kategorie jakości wody w zależności od wartości granicznych wskaźników jakości wody (tab. 1). Wody z uwagi na zanieczyszczenia poddawane są procesom uzdatniania, w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Z godnie z powyższym rozporządzeniem wyróżniono wody następujących kategorii [1]: . A1 - wymagające prostego uzdatniania fizycznego, zwłaszcza filtracji oraz dezynfekcji; . A2 - wymagające typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, zwłaszcza utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz chlorowania końcowego; . A3 - wymagające wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, a przede wszystkim: utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym oraz ozonowania i chlorowania końcowego. Krakowskie wodociągi ujmują wodę przeznaczoną do uzdatniania z wód powierzchniowych rzek (97%): Rudawy, Dłubni, Raby (Zbiornik Dobczycki) oraz Sanki. Jedynie około 3% stanowi woda podziemna z ujęć w Mistrzejowicach. Wymienione powyżej rzeki drenują w większości obszary rolnicze, tereny znacznie zaludnione a także pozbawione kanalizacji tereny wiejskie.W latach 2007-2010 przeprowadzono badania wód powierzchniowych ujmowanych przez krakowskie ZUW. Wyniki analizy przedstawiono w postaci tabel i wykresów sporządzonych w arkuszu kalkulacyjnym. [...]

Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej DOI:10.15199/17.2016.2.4

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano oceny wpływu stosowania elektrolitycznie generowanego podchlorynu sodu na jakość wody uzdatnianej w zakładzie Bielany Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. Analizie poddano wybrane wskaźniki mikrobiologiczne, produkty chlorowania wody z grupy trihalometanów oraz chlor wolny. Z przeprowadzonych badań wynika, że zmiana dezynfektanta powoduje zmiany ilościowe THM-ów w wodzie pitnej. W przypadku wody wodociągowej przeanalizowano stężenie ΣTHM i chloru wolnego w okresie czteroletnim. Zaobserwowano tu nagły spadek obu wskaźników w 2014 r. Natomiast analiza bakteriologiczna wody potwierdziła skuteczność stosowania elektrolitycznie generowanego podchlorynu sodu.1. Wstęp Woda pitna dla aglomeracji krakowskiej produkowana jest w czterech zakładach uzdatniania wody: Bielany, Rudawa, Dłubnia i Raba, które stosują wysoce zaawansowaną technologię uzdatniania. W przeciągu ostatnich lat wszystkie procesy technologiczne stosowane w Krakowskich Zakładach Wodociągowych, w szczególności metody dezynfekcji wody były systematycznie udoskonalane i unowocześniane. Do najczęściej wykorzystywanych środków dezynfekcyjnych należał chlor gazowy i dwutlenek chloru. W przypadku stosowania tego pierwszego pogorszeniu ulega smak i zapach wody oraz mogą powstawać uciążliwe produkty chlorowania. Fakt ten wymusza wdrażanie przez przedsiębiorstwa wodociągowe alternatywnych, lecz kosztownych, metod dezynfekcji jak np. użycie podchlorynu sodu. W 2012 r. gruntownie zmodernizowana została chlorownia w Zakładzie Bielany, w wyniku czego stosowany wcześniej gazowy chlor został zastąpiony elektrolitycznie generowanym podchlorynem sodu. Stanowi on w pełni nowoczesną i całkowicie bezpieczną alternatywę dla chloru gazowego oraz handlowego podchlorynu i środków tradycyjnie stosowanych w procesie dezynfekcji. Celem artykułu było określenie wpływu nowo wdrożonej metody dezynfekcji wody, przy użyciu elektrolitycznie generowan[...]

Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infi ltracyjnym DOI:10.15199/17.2016.3.2


  W artykule dokonano oceny skuteczności usuwania zanieczyszczeń z wody przy użyciu technologii stosowanej w zakładzie Bielany Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. Analizie poddano wybrane wskaźniki mikrobiologiczne w trakcie procesu uzdatniania oraz parametry fi zykochemiczne w wodzie surowej i pitnej. Z przeprowadzonych badań wynika, że na jakość wody uzdatnianej wpływa stopień zanieczyszczenia wody surowej, zastosowanie infi ltracji sztucznej oraz metoda dezynfekcji.1. Wstęp Podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze odpowiedniego sposobu oczyszczania wody surowej jest jej skład. Dlatego głównym celem uzdatniania wody jest uzyskanie jakości odpowiadającej wymaganiom stawianym wodzie przeznaczonej do picia lub na cele gospodarcze. Proces uzdatniania wody polega na całkowitym lub znacznym ograniczeniu poziomu zanieczyszczenia [4], [11]. Natomiast zanieczyszczenia i domieszki występujące w wodzie surowej wpływają na rodzaj procesów i operacji jednostkowych, stosowanych w procesie uzdatniania [2], [13]. W uzdatnianiu wody stosuje się szereg procesów fi zycznych, chemicznych i biologicznych. Zalicza się do nich m.in.: koagulację, sedymentację, fi ltrację oraz dezynfekcję. W zakładach wodociągowych procesy te mogą być łączone w układy mechaniczne, fi zyczno- chemiczne oraz fi zyczno-biologiczne itp. [9], [10], [13]. W przypadku, gdy woda powierzchniowa przeznaczona do uzdatniania charakteryzuje się znacznym zanieczyszczeniem, można wprowadzić ją do gruntu. Dzięki przefi ltrowaniu wody surowej przez naturalne złoże gruntowe można znacznie poprawić jej jakość. Na zmianę jakości wody wpływa oddziaływanie warstwy wodonośnej. W odróżnieniu od wód powierzchniowych, wody po infi ltracji wykazują niższą utlenialność, zawartość substancji smakowych i zapachowych, związków azotu oraz tlenu. Natomiast wzrasta stężenie dwutlenku węgla i twardość ogólna. Ponadto infi ltracja zawsze polepsza fi zyczne cechy wody, [...]

Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody DOI:10.15199/17.2018.4.7

Czytaj za darmo! »

W badaniach jakości wody, poza precyzyjną analizą składu i zawartości związków szkodliwych dla zdrowia, istotną rolę odgrywa aspekt sensoryczny, ponieważ woda wykorzystywana jest przede wszystkim do spożywania przez ludzi i zwierzęta. Obecność chemicznych i mikrobiologicznych domieszek wody może wpływać na jej wygląd, smak i zapach, pomimo braku zagrożenia dla zdrowia człowieka. Konsumenci zgodnie oceniają wodę za niebezpieczną dla zdrowia i nieakceptowaną, gdy jest mętna lub ma nietypową barwę oraz nieprzyjemnie smakuje i pachnie [3]. Największe obawy budzą pozostałości po stosowanym w procesie dezynfekcji wody chlorze, a zwłaszcza jego produktów ubocznych o właściwościach kancerogennych - trihalometanów (THM). W zakładach uzdatniania wody wnikliwie kontroluje się ilość prekursorów powstawania THM, czyli zawartość materii organicznej. Jeżeli dochodzi do przekroczenia tych zawartości, wtedy substancja organiczna jest usuwana. Na właściwości sensoryczne wody wpływa całokształt procesów w niej zachodzących: mikrobiologicznych, biologicznych oraz fi zykochemicznych. Do cech organoleptycznych zalicza się: smak, posmak, barwę, przezroczystość oraz mętność wody [6, 14]. Ocena organoleptyczna wody może dostarczyć wielu informacji o jej jakości. Wrażenia smaku i zapachu związane są z obecnością związków chemicznych (głównie substancji organicznych). Trzeba jednak podkreślić, że uzyskanie dokładności i precyzji w oznaczeniach, gdzie "instrumentem pomiarowym" jest człowiek, nie jest łatwe. W literaturze przedmiotu związanej z wykorzystaniem zmysłów ludzkich do oznaczeń jakości produktów, w szczególności spożywczych, można spotkać trzy określenia: analiza sensoryczna, ocena organoleptyczna i sensoryczne badania konsumenckie. Pierwsze z tych pojęć defi niowane jest jako dyscyplina naukowa zajmująca się oceną jakości produktu. Ocena ta jest wykonywana przez zespół o sprawdzonej wrażliwości sensorycznej, za pomocą zmysłów, z zastosowaniem o[...]

 Strona 1