Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Wartalska"

Budowa modelu hydrodynamicznego skanalizowanej zlewni deszczowej we Wrocławiu DOI:10.15199/17.2017.4.20

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano zasady budowy modeli hydrodynamicznych w programie SWMM na przykładzie badań skanalizowanej zlewni deszczowej we Wrocławiu. Przedstawiono proces identyfi kacji parametrów hydrologicznych i hydraulicznych modelu w toku jego kalibracji i walidacji. Do oceny jakości modelu zaproponowano kryteria statystyczne do porównywania wyników symulacji strumienia (Q) i objętości spływu (V) opadu efektywnego z wynikami pomiarów.1. Wprowadzenie Niezawodność działania systemów odwodnień terenów zurbanizowanych, w szczególności kanalizacji deszczowej bądź ogólnospławnej, nie jest możliwe w pełni do osiągnięcia ze względu na stochastyczny (losowy) charakter opadów. Dążyć należy zatem do bezpiecznego ich projektowania, gwarantującego osiągnięcie współcześnie wymaganego standardu odwodnienia terenów zurbanizowanych wg PN-EN 752:2008, który defi niuje się jako przystosowanie systemu do przyjęcia maksymalnych prognozowanych strumieni wód opadowych o częstości występowania równej dopuszczalnej - akceptowanej społecznie częstości wystąpienia wylania na powierzchnię terenu [5]. Nasilające się w ostatnich latach ekstremalne zjawiska przyrodnicze, takie jak gwałtowne bądź długotrwałe opady i związane z nimi powodzie czy wylewy z kanalizacji, powodują znaczne straty gospodarcze. Zmuszać to nas powinno do podejmowania już dzisiaj odpowiednich działań zaradczych. W istniejących, modernizowanych czy nowoprojektowanych systemach kanalizacyjnych zaleca się więc weryfi kację przepustowości hydraulicznej sieci i obiektów, w tym wylewów z kanałów, na drodze modelowania hydrodynamicznego, przy różnych scenariuszach obciążenia opadami, zmiennymi w czasie i przestrzeni. Jednak, modelowanie niezawodności działania systemów kanalizacyjnych, zalecane normą PN-EN 752, a nawet wymagane prawem wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2014 r. (odnośnie weryfi kacji częstości działania przelewów burzowych), jest w Polsce wciąż rzadko stosowane. Wynika to m.i[...]

Prognozowane wysokości opadów do 2050 roku w świetle obserwowanych zmian klimatu we Wrocławiu DOI:10.15199/17.2019.8.1


  Budowa miejskich systemów odwodnieniowych należy do najdroższych inwestycji infrastrukturalnych. Sieci te są zwykle projektowane na perspektywę co najmniej 50-100 lat. Kanalizacja deszczowa powinna zabezpieczać tereny zurbanizowane przed podtopieniami czy tzw. powodziami miejskimi, które mogą powodować znaczne straty gospodarcze i społeczne. Bezpieczne projektowanie systemów kanalizacyjnych ma na celu zapewnienie odpowiedniego standardu odwodnienia terenu, który definiuje się jako przystosowanie systemu do przyjęcia prognozowanych - maksymalnych strumieni wód opadowych z częstością równą dopuszczalnej (akceptowalnej społecznie) częstości wystąpienia ich wylań na powierzchnię terenu [13]. Nowa norma PN-EN 752:2017 [20] proponuje rozróżnianie dopuszczalnej częstości wylewów z kanalizacji w siedmiostopniowej skali wpływu zagrożenia na środowisko, tj. dla siedmiu zdefiniowanych przykładowych lokalizacji. Norma ta ogranicza dopuszczalną częstość wylań z kanalizacji od 1 raz na rok dla obszarów o bardzo małym znaczeniu (np. drogi i przestrzenie otwarte zlokalizowane z dala od budynków), przez m.in. częstość 1 raz na 5 lat dla obszarów o średnim znaczeniu (np. drogi i przestrzenie otwarte zlokalizowane w pobliżu budynków), do częstości 1 raz na 50 lat dla obszarów o bardzo wysokim znaczeniu gospodarczym i społecznym (tzw. infrastruktura krytyczna). Podstawową formą ilościowego opisu deszczy są modele zależności wysokości opadu (h, mm) od czasu jego trwania (t, min) i prawdopodobieństwa przewyższenia (p, -). Związek wysokości opadu z czasem jego trwania prezentowany jest najczęściej w postaci krzywych typu DDF (ang. depth-duration-frequency), dla różnych prawdopodobieństw przewyższenia bądź zamiennie częstości występowania opadu (C = 1/p). Zamiennie też do wysokości opadu w literaturze przedmiotu stosuje się pojęcie intensywności (I, mm/min) lub natężenia jednostkowego (q, dm3/s·ha) opadu. Związek intensywności opadu z czasem j[...]

 Strona 1