Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Bartkowska"

Ocena modernizacji gospodarki osadowej przykładowej oczyszczalni ścieków DOI:10.15199/17.2016.3.4


  Tematem artykułu jest modernizacja gospodarki osadowej komunalnej oczyszczalni ścieków. Przedstawiono charakterystykę przedmiotowej oczyszczalni oraz zaprezentowano nowe rozwiązanie, w którym wykorzystano proces autotermicznej termofi lnej stabilizacji osadów (ATSO). W artykule przedstawiono wyniki badań osadu ściekowego poddawanego procesowi ATSO, który przebiega w układzie dwustopniowej instalacji. Badaniom poddano osad ustabilizowany, w którym określono zawartość suchej masy, suchej masy organicznej, makroskładników, metali ciężkich. Wykonano także badania mikrobiologiczne osadu. W pracy przedstawiono wnioski, będące wynikiem przeprowadzonych badań i własnych doświadczeń.Wprowadzenie Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa nowych a w szczególności zastosowanie wysokoefektywnych metod oczyszczania ścieków komunalnych powodują wzrost ilości powstających w nich osadów. Osady ściekowe podlegają dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. 2008/98/WE w sprawie odpadów (tzw. ramowej dyrektywie odpadowej). Zgodnie z ww. dyrektywą osady jako odpady podporządkowane są określonej hierarchii postępowania. Przede wszystkim należy zapobiegać powstawaniu odpadów, następnie przygotować je do ponownego użycia, poddać recyklingowi, innym metodom odzysku i ostatecznie unieszkodliwiać. Naczelnym priorytetem w hierarchii postępowania z odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu. Nie jest to jednak możliwe w odniesieniu do osadów ściekowych, gdyż stanowią one taki rodzaj odpadów, których powstawania nie da się uniknąć. Dlatego istotne znaczenie mają kolejne priorytety w hierarchii postępowania z odpadami tj.: przygotowanie do ponownego wykorzystania lub ostateczne unieszkodliwienie. Ponowne wykorzystanie jest jednak możliwe tylko wówczas, gdy osady będą ustabilizowane oraz bezpieczne pod względem sanitarnym. Warunki te spełnia proces autotermicznej termofi lnej stabilizacji (ATSO). Proces ATSO opiera się na natural[...]

Alternatywne zastosowanie autotermicznej termofi lnej stabilizacji osadów ściekowych DOI:10.15199/17.2016.11.4

Czytaj za darmo! »

Tematem artkułu jest koncepcja modernizacji gospodarki osadowej opracowana dla dwóch oczyszczalni ścieków, które generują różne ilości osadów. W obu przypadkach zastosowano to samo rozwiązanie. Polega ono na unieszkodliwianiu powstających osadów wstępnego i nadmiernego w pierwszej kolejności w procesie autotermicznej termofi lnej stabilizacji (ATSO) a następnie w procesie fermentacji. W artykule przedstawiono charakterystykę istotnych elementów proponowanych rozwiązań. Wyeksponowane zostały parametry techniczno-technologiczne reaktorów ATSO i komór fermentacyjnych. Zaprezentowano przewidywane nakłady inwestycyjne i podstawowe koszty eksploatacyjne. Wykonana została również analiza efektywności kosztowej obu wariantów. Zastosowanie tego rozwiązania niesie wiele korzyści, które zostały podkreślone w artkule. Wskazano także możliwości zastosowania procesu ATSO skojarzonego z fermentacją.Wprowadzenie Ubocznym produktem oczyszczalni ścieków są osady ściekowe, które powoli zaczynają być doceniane przez specjalistów jako surowiec, który z powodzeniem może wrócić do naturalnego obiegu w postaci organicznego nawozu. Osady ściekowe uważane są za jeden z najlepszych dodatków użyźniających glebę i ponadto stanowią źródło wolno uwalniających się do środowiska związków biogennych i mikroelementów. Zanim jednak zostaną wykorzystane muszą być właściwie unieszkodliwione. Efektywne rozwiązania gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków powinny zapewnić stabilizację osadów i higienizację przy jednoczesnym zmniejszeniu ich ilości. Wysoką skuteczność pod tym względem wykazuje proces autotermicznej termofi lnej stabilizacji osadów ściekowych (ATSO). Proces ATSO opiera się na naturalnym zjawisku egzotermicznego utleniania węgla organicznego w warunkach tlenowych. Istotną rolę odgrywają mikroorganizmy, dzięki którym możliwy jest rozkład związków organicznych zawartych w osadach ściekowych. Przebiega on zasadniczo w dwóch etapach. W pierwszym następuj[...]

Zastosowanie utleniania anodowego w procesie dezynfekcji wody

Czytaj za darmo! »

Dezynfekcja wody to proces, którego zadaniem jest zniszczenie lub inaktywacja organizmów patogennych, znajdują­cych się zarówno w wodach powierzchniowych jak i podziemnych, ujmowanych do celów bytowogospodarczych. Optymalny efekt procesu zależy od doboru odpowiedniego środka dezynfekcyjnego, ustalenia warunków skutecznej dezynfekcji oraz zastosowania właściwych urzą­dzeń. Znanych jest wiele[...]

Doświadczenia technologiczne przy modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków mleczarskich

Czytaj za darmo! »

Tematem artykułu jest zagadnienie modernizacji oczyszczalni mleczarskich ścieków w Zakładach Mleczarskich w Bielsku Podlaskim. Przedstawiono charakterystykę dotychczas pracującej oczyszczalni ścieków. Wskazano kierunek podjętej modernizacji obiektu dający gwarancję zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko. Zaprezentowano nowe rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które powstały dzięki wykorzystaniu istniejących wcześniej. Zwrócono uwagę na zastosowanie nowej generacji urządzeń mieszająco-napowietrzających oczyszczania ścieków oraz do dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza z obiektów oczyszczalni ścieków za pomocą fotokatalitycznego utleniania.Ścieki z zakładów przemysłu mleczarskiego charakteryzują się podwyższonymi wskaźnikami zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do ścieków komunalnych czy bytowo-gospodarczych. Występują w nich znaczne wahania ładunku zanieczyszczeń obserwowane zarówno w ciągu doby jak i w skali roku. Odprowadzanie ich do odbiornika może powodować intensywne zużywanie tlenu, tworzenie osadów dennych, obniżenie pH wody. Według polskiej klasyfikacji działalności zakłady mleczarskie należą do sekcji przetwórstwa przemysłowego do działu produkcji artykułów spożywczych (Rocznik Statystyczny, 2011). W 2010 r. z tego działu ilości ścieków odprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych lub do ziemi wynosiły 70,3 hektometrów sześciennych, w tym z grupy dotyczącej wytwarzania wyrobów mleczarskich 26,0 hektometrów sześciennych, co stanowi 37% (Rocznik Statystyczny 2011). Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na sposób oczyszczania ścieków z zakładów mleczarskich przed odprowadzeniem do odbiornika. Zakład w Bielsku Podlaskim jest jednostką rozwijającą się w sposób dynamiczny, dostosowującą się do rynku wewnętrznego i europejskiego. Produkcja oparta jest głównie na przetwórstwie mleka surowego, z którego wytwarzany jest szeroki asortyment wyrobów. Zakład stale modernizuje liniej [...]

Analiza skuteczności dezodoryzacji powietrza metodą fotokatalitycznego utleniania


  W artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych oczyszczania powietrza ze stacji termicznego suszenia osadów w oczyszczalni ścieków. Powietrze poddawane było oczyszczaniu w instalacji pilotażowej fotokatalitycznego utleniania oraz we współpracujących ze stacją termicznego osuszania osadów biofiltrach. Opisano przedmiotową instalację. Zestawiono uzyskane wyniki badań oraz dokonano wstępnego podsumowania uzyskanych rezultatów.Wstęp W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie społeczeństwa emisją odorów z obiektów gospodarki komunalnej. Mogą to być związki złowonne, uciążliwe dla człowieka, nawet, gdy ich stężenie w powietrzu jest niewielkie. Wywoływać mogą zmęczenie, ból głowy, brak apetytu, senność, nadpobudliwość, kłopoty z oddychaniem, dyskomfort psychiczny [10, 11]. Zagadnienia związane z kontrolą emisji odorów i sposobami ich ograniczania powinny uzyskać zatem najwyższą hierarchię zarówno w projektowaniu jak i eksploatacji oczyszczalni ścieków. W Polsce nie udało się jednak do tej pory stworzyć uregulowań prawnych dotyczących tego zagadnienia [13]. Trwają natomiast od wielu lat prace nad ustaleniem norm i przepisów, które umożliwiłyby zarówno nakazanie ograniczenia ich emisji z obiektów gospodarki komunalnej jak i egzekwowanie tych nakazów przez odpowiednie organy [7, 12]. Emisję substancji odorotwórczych w oczyszczalniach ścieków charakteryzuje zmieniające się obciążenie i nieprzewidywalne warunki przepływu strumieni gazów odlotowych oraz nierównomierne rozmieszczenie w granicach analizowanej inwestycji [7]. Dobór właściwej metody dezodoryzacji ma zatem ogromne znaczenie. Za typowe metody likwidacji odorów uważa się: sorpcję, spalanie termiczne i katalityczne, reakcję Fentona, metody biologiczne czy neutralizację poprzez maskowanie [9, 12]. Dotychczas stosowane technologie usuwania odorów są wykorzystywane jedynie w ograniczonych sytuacjach. Niektóre z tych technik ze względu na stosowane chemikalia wymagają [...]

Kondycjonowania falami ultradźwiękowymi, a stężenie wybranych wskaźników w odcieku z odwadniania osadów ściekowych DOI:10.15199/17.2018.6.4

Czytaj za darmo! »

Prawodawstwo Unii Europejskiej, a co za tym idzie również polskie, z roku na rok zaostrza standardy jakie powinny spełniać wprowadzane do wód ścieki. Wiążę się to z koniecznością coraz skuteczniejszego ich oczyszczania, co nierozerwalnie prowadzi do powstawania większych ilości osadów ściekowych. Tak jak i ścieki, osady ściekowe muszą spełniać wymagania różnych norm i odpowiadać określonym standardom. Ich wykorzystanie poprzedzone musi być przeróbką i doprowadzeniem do stanu bezpiecznego dla środowiska - głównie ze względu sanitarno-epidemiologicznego. Odwodnienie osadów jest ważnym etapem ich przeróbki, a proces kondycjonowania może w znacznym stopniu to usprawnić. Kondycjonowanie jest procesem, którego celem jest zmiana struktury oraz właściwości osadów, tak aby zwiększyć ich zdolność do oddawania wody (efektywność odwadniania). Działanie na osady czynnikiem kondycjonującym powoduje rozluźnienie wiązań łączących wodę z cząstkami stałymi osadu i ułatwia usunięcie jej [2]. Według Wolny [8] wyróżnić można cztery podstawowe grupy metod kondycjonowania, są nimi: metody chemiczne, metody mechaniczne, metody termiczne oraz inne metody. Dokładny podział podstawowych metod kondycjonowania osadów ściekowych przedstawiono na rys. 1. Stosunkowo nowe, a praktycznie nieobecne na oczyszczalniach ścieków jest kondycjonowanie falami ultradźwiękowymi. Według klasyfi kacji zaproponowanej przez Wolny [8] kondycjonowanie ultradźwiękami, obok przemywania osadów kwalifi kuje się do innych metod kondycjonowania. Bień i inni [2] stosowanie fal ultradźwiękowych na osadach ściekowym kwalifi kują do metod fi zycznych kondycjonowania. Podstawy procesu kondycjonowania falami ultradźwiękowymi Fala ultradźwiękowa jest wynikiem rytmicznych drgań ośrodka, w którym się rozchodzi, a jej przejściu towarzyszą następujące zjawiska: kawitacja, ciśnienie promieniowania, dyspersja, koagulacja ultradźwiękowa, utlenianie, redukcja, a także zjawiska elektrokinetycz[...]

Porównanie wpływu fal ultradźwiękowych na osad ściekowy pochodzący z komory osadu czynnego i sekwencyjnego reaktora biologicznego DOI:10.15199/17.2019.8.3


  Osady ściekowe można zagospodarować na kilka sposobów. Wśród najpopularniejszych można wyróżnić spalanie i współspalanie, przyrodnicze wykorzystanie i składowanie. Czynnikami decydującymi o wyborze metody ostatecznego zagospodarowania osadów ściekowych zaliczyć można wpływ na stan środowiska naturalnego, rozwój technologii, świadomość ekologiczna społeczeństwa, ekonomia procesu. Do niedawna najpopularniejszą metodą zagospodarowania osadów ściekowych było ich składowanie. Jednakże, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki od 1 stycznia 2016 roku składowanie osadów ściekowych o cieple spalania większym niż 6 MJ/kg jest zabronione co powoduje konieczność ich recyklingu. Konieczność poszukiwania efektywniejszych metod zagospodarowania osadów wymusiła rozwój procesów odwadniania osadu, tak bardzo ważnego przy zmniejszeniu ich objętości, termicznym przekształcaniu i przyrodniczym zagospodarowaniu. Procesem sprzyjającym odwadnianiu i zmianie struktury osadu jest kondycjonowanie. Wśród różnych rodzajów kondycjonowania na uwagę zasługuje proces z zastosowaniem ultradźwięków. Powoduje on zmianę struktury osadu poprzez rozbicie kłaczków go budujących. Dzięki temu uwalnia się woda zamknięta w kłaczkach i możliwe jest jej odprowadzenie. *) Mgr inż. Szymon Skarżyński, dr hab. inż. Izabela Bartkowska, prof. PB - Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, Białystok, Polska, e-mail: s.skarzynski@doktoranci.pb.edu.pl Porównanie wpływu fal ultradźwiękowych na osad ściekowy pochodzący z komory osadu czynnego i sekwencyjnego reaktora biologicznego Comparison of the ultrasonic waves influence on sewage sludge coming from the chamber of activated sludge and sequential biological reactor Szymon Skarżyński, Izabela Bartkowska*) 262 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ sierpień 2019 Cel badań Celem przeprowadzonych badań było określ[...]

 Strona 1