Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jakub OLBRYCH"

Nowoczesne stale dwu- i wielofazowe DOI:10.15199/24.2019.9.1


  Wstęp. Stale dwufazowe DP (Dual-Phase Steels) oraz stale wielofazowe CP (Complex-Phase Steels) są zaliczane do grupy stali o wysokiej wytrzymałości AHSS (Advanced High Strength Steels). Ich szczególne własności wynikają z występowania równocześnie kilku faz, które nadają stali specyficznych własności, a są wynikiem przemian fazowych w zakresie współistnienia ferrytu i przechłodzonego austenitu a następnie powstałego martenzytu. Stale DP i CP charakteryzują się następującymi własnościami: - wysoką granicą plastyczności do 1200 MPa, - dużą wytrzymałością na rozciąganie do 1450 MPa, - stosunkowo dużym wydłużeniem do 20 %. Stale DP i CP dają się formować na zimno oraz wykazują dobrą spawalność. Kategorie stali AHSS. Do grupy stali o wysokiej wytrzymałości zalicza się: - stale dwufazowe - DP (Dual-Phase Steels), - stale wielofazowe - CP (Complex-Phase Steels), - stale martenzytyczne - MART(Martensitic), - stale typu TRIP - (Transformation Induced Plasticity). Stale dwufazowe DP. Nazwa (Dual-Phase Steels) pochodzi stąd, że w mikrostrukturze występują tylko dwie fazy: miękki ferryt i twardy martenzyt. Za dobrą plastyczność odpowiada osnowa ferrytu natomiast martenzyt nadaje stali wysokie własności wytrzymałościowe. Mikrostrukturę dwufazową uzyskuję się podczas wyżarzania po walcowaniu na zimno w zakresie występowania ferrytu i austenitu. Takie wyżarzanie powoduje, że w temperaturze wygrzewania, austenit w stosunku do ferrytu jest wzbogacony w węgiel. Szybkość chłodzenia od temperatury wyżarzania musi być na tyle duża aby uniknąć powstania bainitu. Ilość tworzącego się austenitu podczas wyżarzania w zakresie dwufazowym ferrytyczno-austenitycznym jest uzależniona od zawartości C w stali oraz od temperatury wyżarzania. Schemat mikrostruktury stali DP pokazano na rys. 1. W trakcie szybkiego chłodzenia, austenit przemienia się w martenzyt, jednak przemiana nie zachodzi do końca i część austenitu pozostaje nieprzemieniona, tworząc [...]

 Strona 1