Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agata Sikorska"

Innowacyjna technologia na rynku gospodarki odpadami niebezpiecznymi


  Ochrona środowiska potrzebuje efektywnych metod i rozwiązań w gospodarowaniu odpadami, ponieważ staje się to jednym z istotnych aspektów rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. Eco- Protect Base - to nazwa unikalnej nowej technologii stabilizacji/ zestalania w branży gospodarki odpadami, a w szczególności odpadami niebezpiecznymi. Jest to proces wiązania i stabilizacji odpadów niebezpiecznych znoszący cechy odpadu niebezpiecznego nawet dla mieszanin odpadów w różnej formie i różnym stopniu uwodnienia (np. błoto, popiół, zanieczyszczenia gleby, zawieszenie, emulsje, odpady przemysłowe, itp.) Dzięki technologii EPB możliwe jest tworzenie produktów z odpadów, które spełniają normy i wymogi budowlane, bezpieczeństwa i higieny pracy.Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w związku z rozwojem przemysłu, powstawaniem wielu nowych branż i rosnącej liczby inwestycji systematycznie wzrasta. Opady niebezpieczne i groźne dla środowiska stanowią w Europie średnio ok. 1,5% wszystkich rodzajów odpadów. To znikomy procent w stosunku do całkowitej ilości odpadów, jednak ze względu na swoją specyfikę stanowi on ważny problem technologiczny i środowiskowy. Obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi są nowelizowane i dostosowywane do wymagań dyrektyw oraz rozporządzeń Unii Europejskiej. Nowa ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r., która weszła w życie 23 stycznia 2013 r., wprowadza unormowania dostosowane do wymogów[...]

Stabilizacja osadów pochodzących z czyszczenia kanalizacji DOI:10.15199/17.2019.3.6


  Wstęp Problem zagospodarowania odpadów pochodzących z czyszczenia kanalizacji dotyczy każdego przedsiębiorstwa wodociągowego, które, w zakresie swojej działalności, mają wpisany obowiązek usuwania awarii, niedrożności sieci oraz utrzymania odpowiedniej wydajności pracy instalacji. Wiele firm dysponuje specjalistycznymi samochodami , które przy wykorzystaniu wysokiego ciśnienia wody i zastosowaniu różnego rodzaju głowic i dysz, umożliwiają usunięcie osadów zalegających w kanalizacji. Osady te gromadzone są w komorze samochodu, a następnie trafiają najczęściej na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Problem zagospodarowania tego rodzaju odpadów staje się bardzo poważny z dwóch przyczyn: aspektów prawnych, kwalifikujących tego rodzaju odpady do składowania, oraz technologicznych, czyli stosowania właściwych procesów przeróbki i warunków czasowego magazynowania, zanim odpady trafią na składowisko. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) jasno precyzują zasady zagospodarowania odpadów, w tym także mieszaniny odpadów pochodzących z czyszczenia kanalizacji. Klasyfikowane jako odpady komunalne o kodach 20 03 03 oraz 20 03 06 powinny zostać poddane procesom odzysku, a w przypadku braku dostępu do racjonalnie uwarunkowanych metod, procesom unieszkodliwiania. Według zapisów w punkcie 7 art. 18 przedmiotowej ustawy, unieszkodliwianiu, (w tym także składowaniu), poddaje się te odpady, z których oddzielono odpady nadające się do odzysku. Zatem podmioty chcące składować odpady z czyszczenia kanalizacji prawnie zobowiązane są do przeprowadzenia procesów odzysku i unieszkodliwienia. Kryterium przy składowaniu osadów z czyszczenia kanalizacji jest spełnienie warunków wymywalności oraz parametrów wyznaczonych w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz. U. 2015 poz. 1277) w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. Surowe, nieprzetworzone odpady, zbie[...]

 Strona 1