Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Szydłowski"

Zawartość stężeń wybranych metali ciężkich w osadach dennych Jeziora Nowogardzkiego oraz możliwości ich zagospodarowania DOI:10.15199/17.2019.2.7


  Akweny wód stojących w swych osadach gromadzą w większej części materiał spływający ze zlewni. Skład chemiczny osadów dennych zbiorników wodnych zależy od sposobu i rodzaju zagospodarowania zlewni, a także od rodzaju utworów budujących zlewnie zbiornika wodnego. W akwenach bezodpływowych na formowanie się osadów duży wpływ ma falowanie wody oraz pionowa sezonowa cyrkulacja [3, 7, 9, 11, 12, 13, 17]. Jednym z wyznaczników wpływu antropopresji na danym terenie są metale ciężkie, doprowadzane do wód wraz ze ściekami przemysłowymi, komunalnymi oraz zmywane z pól i łąk (w postaci nawozów i środków ochrony roślin) oraz z transportu [9]. Metale ciężkie w środowisku wodnym są bardzo niebezpieczne z uwagi na swą toksyczność, trwałość oraz bioakumulację. Wyróżniają się one tym, że spośród innych niepożądanych substancji nie ulegają one biodegradacji, a jedynie biotransformacji [1, 5, 8, 9, 18]. Mogą one być unieruchamiane w osadach nawet przez wiele dziesiątek lub setek lat [6, 14]. Analiza chemiczna osadów dennych stanowi ważną informację o źródłach prędkości oraz drogach dystrybucji metali w zbiorniku i pozwala określić możliwości wtórnego zanieczyszczania wód zbiornika [3, 9, 12, 17]. Po każdorazowym odmuleniu zbiornika wydobyte osady musza być właściwie zagospodarowane w zależności od ich żyzności i stopnia zanieczyszczenia. Dlatego ważnym problemem po wydobyciu osadów jest ich zagospodarowanie. W zależności od ich stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi mogą być składowane w różnych miejscach. Mogą być stosowane do użyźniania gleb, bądź też w przypadku nadmiernego zanieczyszczenia muszą być poddane zabiegom oczyszczania, a następnie deponowane na składowiskach odpadów innych niż komunalne i obojętne [3]. *) Mgr inż. Kamil Szydłowski, dr hab. inż. Joanna Podlasińska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska, ul. Słowackiego 17, 71-494 Szczecin, email: joanna[...]

 Strona 1