Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ SITARZ"

Kierunki rozwoju technologii wytwarzania wyrobów z dzianin przestrzennych przeznaczonych na maty przeciwodleżynowe DOI:10.15199/60.2019.05.1


  1. Wstęp W Polsce prawie pół miliona ludzi cierpi z powodu martwicy skóry powstającej u chorych leżących bez ruchu. W związku ze starzeniem się społeczeństwa i rozwojem technik podtrzymywania pacjentów w stanie wegetatywnym, liczba ta prawdopodobnie drastycznie wzrośnie. Pacjenci hospitalizowani z powodu choroby upośledzającej sprawność motoryczną, obciążeni są zwiększonym ryzykiem powstawania odleżyn. Do głównych czynników powstawania odleżyn można zaliczyć zwiększoną masę ciała pacjenta. Stosowaną skalą jest tzw. BMI (Body Mass Index - wskaźnik masy ciała). Im wyższa, tym większe ryzyko powstania uszkodzeń skóry ze względu na oddziaływanie sił tarcia zewnętrznych i wewnętrznych oraz sił ścinających występujących w miejscu styku powierzchni ciała i podłoża. Wzmożona wilgotność i parowanie u osób otyłych są dodatkowym czynnikiem ryzyka. Zapobieganie przegrzania stykających się powierzchni (podłoża oraz skóry), zmniejszenie sił tarcia oraz mikroklimat wynikający z przewiewności produktu, odgrywają zasadniczą rolę w profilaktyce przeciwodleżynowej pacjentów. Opisane powyżej warunki komfortu fizjologicznego układu człowiek-podłoże może stworzyć mata wykonana z dzianiny przestrzennej, natomiast w sytuacji uszkodzeń skóry, wystąpienia odleżyn w stopniu I-III wg Torrance’a, rozwiązanie to przyśpieszy proces gojenia ran. Prowadzone prace rozwojowe mają na celu stworzenie konstrukcji kompozytowej, która wprowadzi balans między parametrami leczniczymi a komfortem pacjenta. 2. Badania wstępne Pierwszym produktem firmy Bowi-Styl wykonanym z przeznaczeniem na matę przeciwodleżynową jest dzianina dystansowa o grubości 22,14 mm. Przeprowadzone badania w Klinice Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu USK im. WAM - CSW, na podstawie zgody Komisji Bioetycznej UM w Łodzi (Nr RNN/260/15/KE z dn22.09.2015), potwierdziły postawione tezy. Dzianina dystansowa, ze względu na jej konstrukcję, pozwoli: 1. odciążyć [...]

Właściwości tribologiczne tytanu po procesie utleniania w złożu fluidalnym


  Czynnikiem ograniczającym zastosowanie tytanu na implanty jest niewystarczająca odporność na zużycie przez tarcie. Ubytek masy oraz zmiany protezy w wyniku niedostatecznej odporności na tarcie może doprowadzić do skrócenia czasu eksploatacji implantu, a gromadzenie się produktów zużycia może przyczyniać się do powstawania odczynów alergicznych oraz stanów zapalnych w organizmie [1, 2]. Celowa jest zatem modyfikacja powierzchni materiałów stosowanych na implanty, poprawiająca ich właściwości tribologiczne. Wiele prac naukowych wskazuje na znaczny wzrost stosowania różnych obróbek powierzchniowych czy wytwarzania stopów nowej generacji na bazie tytanu o lepszych właściwościach, wpływających między innymi na poprawę biozgodności [3, 4]. Utlenianie termiczne tytanu jest jedną z prostszych metod powalającą na poprawę właściwości tytanu przez wytworzenie warstw tlenkowych [5, 6]. Liczne badania udowodniły, że utlenianie termiczne poprawia twardość i odporność na zużycie tytanu, jak również odporność na korozję [7÷9]. Z drugiej strony, według prac Wanga, Fenga i wsp. [10, 11] utlenianie termiczne wpływa na poprawę aktywności biologicznej w warunkach in vitro. W swoich pracach wykazali oni, że w wyniku obróbki termicznej w wysokiej temperaturze zwiększa się procentowy udział grup hydroksylowych (OH) na powierzchni tytanu, co w konsekwencji wpływa korzystnie na proces tworzenia struktur apatytowych zbliżonych do naturalnych kości, po zanurzeniu w symulowanym płynie ustrojowym (SBF) [10, 11]. W artykule przedstawiono wynik badań utleniania dyfuzyjnego tytanu Grade 2 w złożu fluidalnym. Określono wpływ parametrów procesu utleniania (temperatura, czas) na wzrost twardości powierzchniowej (mikrotwardość), ubytek masy próbek w próbie ścieralności oraz wyznaczono współczynniki tarcia pary trącej stal-tytan. METODYKA BADAŃ W badaniach wykorzystano tytan technicznie czysty Ti 99,2 (GRADE 2, wg ASTM 8348, w postaci prętów o średnicy Ø [...]

 Strona 1