Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Golda"

Analiza wpływu ciśnienia na wydajność awarii wody na obszarze jednego z górniczych miast województwa śląskiego DOI:10.15199/17.2019.6.5


  Wstęp Podstawowym zadaniem każdego przedsiębiorstwa wodociągowego jest zapewnienie ciągłości dostawy wody o odpowiednich parametrach. Głównym problemem zarządzania systemem wodociągowym są awarie sieci wodociągowej. Powyższe wynika nie tylko z mogącego powstać ujemnego bilansu finansowego powstałego ze straty wody, ale również w powodu możliwości wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej, co uniemożliwia spełnianie zapisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Dodatkowym problemem, wynikającym z niekontrolowanych wycieków wody, to możliwość wyrządzenia szkód materialnych i ludzkich, które mogą powstać w następstwie wpływu temperatury powietrza otoczenia, zbyt późnego wykrycia awarii lub (po prostu) jej zbyt dużego wypływu. Biorąc pod uwagę powyższe, większość przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą wodociągową wprowadziło szereg rozwiązań. Działaniem podstawowym i niezbędnym do realizacji prac optymalizacyjnych, jest zabudowa armatury kontrolno - pomiarowej na sieci wodociągowej, która w integracji z systemem SCADA umożliwia wczesne ostrzeganie anomalii występujących w trakcie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej. Kolejne kroki zawsze wiążą się z podejmowaniem bezpośrednich działań eksploatacyjnych w terenie. W niniejszym opracowaniu poruszone zostaną aspekty możliwości optymalizowania strat wody poprzez obniżanie ciśnienia występującego w sieci wodociągowej, przy zastosowaniu zaworów redukcji ciśnienia. *) Mgr inż. Tomasz Golda, dr hab. inż. Krzysztof Gaska, dr inż. Florian Piechurski - Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska w Gliwicach Analiza wpływu ciśnienia na wydajność awarii wody na obszarze jednego z górniczych miast województwa śląskiego Analysis of the impact of pressure on water failure performance in the area of one of the mining towns of the Śląsk Tomasz Golda, Krzysztof Gaska, Piechurski*) GAZ,[...]

 Strona 1